eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › "Budowa ścieżki rowerowej z ciągiem pieszym przy al. Piaskowej" w ramach zadania pn. "Zintegrowany transport aglomeracyjny"Ogłoszenie z dnia 2023-01-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa ścieżki rowerowej z ciągiem pieszym przy al. Piaskowej” w ramach zadania pn. „Zintegrowany transport aglomeracyjny”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 122680121

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bernardyńska 24

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 6883100

1.5.8.) Numer faksu: 14 6883115

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: b.kurzyp@zdik.tarnow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdik.tarnow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa ścieżki rowerowej z ciągiem pieszym przy al. Piaskowej” w ramach zadania pn. „Zintegrowany transport aglomeracyjny”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d15e0890-6b11-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00012969

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021875/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.31 Zintegrowany transport aglomeracyjny: Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Piaskowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457290/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDiK.DZ.271.60.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 283024,17 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych na działce nr ewid. 10/11, 360/2, 360/3 obr. 0107 Tarnów stanowiącej własność Gminy Miasta Tarnowa. Zakres robót obejmuje: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, budowę kanału technologicznego, wymianę krawężnika oraz ścieku przykrawężnikowego, wykonanie nawierzchni chodnika i ścieżki rowerowej, zjazdu i ciągu pieszo-rowerowego (dowiązanie), regulacje wysokościowa wpustów ulicznych do niwelety ścieku, przeniesienie oświetlenia ulicznego.
Ponadto zadanie polegać będzie między innymi na:
1) wykonaniu badań i pomiarów,
2) odtworzeniu po zakończeniu robót nawierzchni chodników, terenów zielonych (zieleńców, trawników),
3) opracowaniu projektu oraz wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu drogowego wraz
z zabezpieczeniem i oznakowaniem terenu oraz jej aktualizacji w trakcie realizacji budowy
w zależności od bieżących potrzeb. Nie dopuszcza się całkowitego zamknięcia drogi dla ruchu pojazdów i pieszych,
4) wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w wersji tradycyjnej – papierowej – 2 egz. oraz w wersji elektronicznej) z klauzulą przyjęcia do ośrodka dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej,
5) wprowadzeniu stałej organizacji ruchu drogowego,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 i 2 do SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 299499,99 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 299499,99 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 299499,99 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "MARTIN" Marcin Kawa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 852544246

7.3.3) Ulica: ul. Kazimierza Wielkiego 11

7.3.4) Miejscowość: Zalasowa

7.3.5) Kod pocztowy: 33-159

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 299499,99 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.