eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siedlce › "Budowa ogrodzenia wzdłuż ulicy B. Prusa w parku Aleksandria" w ramach zadania "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach"Ogłoszenie z dnia 2023-01-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa ogrodzenia wzdłuż ulicy B. Prusa w parku Aleksandria” w ramach zadania „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA - MIASTO SIEDLCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711581765

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Skwer Niepodległości 2

1.5.2.) Miejscowość: Siedlce

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rzp@um.siedlce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.siedlce.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miasto-siedlce.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa ogrodzenia wzdłuż ulicy B. Prusa w parku Aleksandria” w ramach zadania „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4468f133-7b7d-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00012791

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00011388/20/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.27 „Budowa ogrodzenia wzdłuż ulicy B. Prusa w parku Aleksandria” w ramach zadania „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Fundusze Europejskie w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020/projekt „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach”. Numer umowy o dofinansowanie POIS.08.01.00.00-1009/17-00 z dnia 25 marca 2021 r.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00496504

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: F.271.52.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 957931,71 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Zakres zamówienia:
1. zabezpieczenie terenu przed dostępem osób postronnych,
2. rozbiórka pozostałości starego ogrodzenia na dł. ok. 225 m, wywóz gruzu poza teren budowy,
3. budowa nowego ogrodzenia o dł. ok. 335 m i dwóch furtek: słupy i stopy żelbetonowe, ściany fundamentowe betonowe, przęsła stalowe ocynkowane, malowane proszkowo,
4. wykonanie trawników,
5. inwentaryzacja geodezyjna,
6. uporządkowanie terenu po robotach.
Szczegółowy zakres robót określa Projekt budowlany zamienny Tom III Branża drogowa opracowany w listopadzie 2016 r. i Projekt techniczny ogrodzenia od ul. Prusa opracowany w październiku 2022 r. Projekt techniczny zawiera zmiany w stosunku do projektu budowlanego zamiennego polegające na wykonaniu niektórych przęseł ogrodzenia poza linią ogrodzenia z uwagi na kolizję z drzewami. Wytyczenie geodezyjne należy wykonać na podstawie projektu technicznego. Zamawiający dopuszcza zmianę profilu prętów ogrodzeniowych z 20x20x2 (jak w projekcie budowlanym zamiennym) na 20.
II. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia
1. Przekazanie terenu robót nastąpi w dniach od 16 stycznia 2023 r. do 20 stycznia 2023 r. Na podstawie odrębnego Zamówienia Zamawiający zleca wykonawcy odrębnemu wycinkę drzew w linii ogrodzenia wzdłuż ul. B. Prusa. Termin wykonania Zamówienia na wycinkę drzew Zamawiający określił do dnia 15 stycznia 2023 r. W przypadku niedotrzymania terminu 15 stycznia 2023 r. z winy wykonawcy odrębnego lub
z powodów od niego niezależnych termin przekazania terenu robót i termin zakończenia niniejszego Zamówienia zostanie zmieniony na zasadach określonych w umowie.
2. Materiały pochodzące z rozbiórki starego ogrodzenia stanowią własność Wykonawcy. Obowiązkiem Wykonawcy jest wywiezienie tych materiałów i ich utylizacja.
3. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć zakresu swojego zobowiązania ani zakresu należytej staranności przy wykonywaniu swoich zobowiązań, wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na własny koszt zezwolenia na zajęcie pasa drogi w obrębie parkingu przyległego do parku od strony ul. B. Prusa w zakresie niezbędnym do prowadzenia robót.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, dokumentacją projektową, STWiORB, przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (test jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), przepisami wykonawczymi do tej ustawy, innymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi ochrony środowiska oraz zasadami rzetelnej wiedzy techniczno – budowlanej.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Rozdziale 5 SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W niniejszym postępowaniu złożono sześć ofert.
Oferta Wykonawcy Jar-bud firma remontowo-budowlana Jarosław Skwarek, ul Niemcewicza 10, 21-400 Łuków, której cena jest najkorzystniejsza została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp – wykonawca nie wniósł wadium.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymagał od wykonawców zabezpieczenia swoich ofert wadium w wysokości 14 000,00 zł.
Wykonawcy w SWZ zostali również poinformowani, że ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu Zamawiający zastrzegł, iż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin (data oraz godzina) uznania kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego. W związku z powyższym wadium powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert, tj. do dnia 29.12.2022r. do godziny 09:45. Wykonawca Jar-bud firma remontowo-budowlana Jarosław Skwarek, ul Niemcewicza 10, 21-400 Łuków – nie wniósł wadium do upływu wskazanego powyżej terminu.
Z wygenerowanego elektronicznie przez Zamawiającego potwierdzenia wykonanej operacji w systemie bankowości internetowej banku ING Bank Śląski, tj. banku, w którym Zamawiający posiada rachunek bankowy, wynika, że kwota wadium wpłacona przelewem przez Jar-bud firma remontowo-budowlana Jarosław Skwarek, ul. Niemcewicza 10, 21-400 Łuków została zaksięgowana w dniu 29.12.2022r. o godzinie 10:35, a zatem po wyznaczonym terminie (godzinie) składania ofert.
Wykładnia art. 97 ust. 5 ustawy PZP jednoznacznie wskazuje na obowiązek skutecznego (fizycznego) wniesienia wadium Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. Zatem przed tym terminem w dyspozycji Zamawiającego winna się znaleźć wymagana kwota wadium (w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu). Nie jest przy tym wystarczające samo dokonanie zlecenia wykonania przelewu wymaganej kwoty na rachunek Zamawiającego. Dla skutecznego wniesienia wadium w pieniądzu konieczne jest uznanie na rachunku bankowym Zamawiającego należnej kwoty wadium przed upływem terminu składania ofert. W przeciwnym razie oferta nie jest zabezpieczona prawidłowo i podlega odrzuceniu z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 14 ustawy Pzp.
W związku z tym, iż uznanie rachunku bankowego poprzez zaksięgowanie kwoty wadium nastąpiło po terminie (godzinie) składania ofert, Zamawiający uznał, iż wadium nie zostało wniesione i odrzucił ofertę ww. Wykonawcy, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
Ponadto Zamawiający informuje, że ceny pozostałych ofert złożonych w niniejszym postępowaniu przewyższają kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Mając powyższe na uwadze należy uznać, że wypełnione zostały przesłanki unieważnienia postępowania określone w art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.
W przypadku gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie unieważnia się bez przeprowadzania wyboru najkorzystniejszej oferty. W omawianej sytuacji ceny złożonych ofert nie mieszczą się w limicie ustalonym przez zamawiającego. Hołdując racjonalności, przesłanka ta zakłada unieważnienie postępowania bez konieczności badania i oceny ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej, w sytuacji gdy od początku wiadomo, że cena żadnej oferty nie zmieści się w ustalonym limicie, a zamawiający tego limitu nie zmieni. Sformułowanie przepisu („zamawiający unieważnia”) prowadzi do wniosku, że ustawowy przymus unieważnienia postępowania zachodzi od razu, gdy tylko okaże się, że zachodzi jedna z dwóch alternatywnych przesłanek, a zamawiający nie może zwiększyć kwoty pokrycia finansowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.