eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piekary Śląskie › Kompleksowa usługa prania i dezynfekcji, suszenia oraz obróbki (prasowanie, maglowanie) pościeli i bielizny szpitalnej, czyszczenie chemiczne, naprawa i konserwacja wraz z usługą transportu (...)Ogłoszenie z dnia 2022-01-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowa usługa prania i dezynfekcji, suszenia oraz obróbki (prasowanie, maglowanie) pościeli i bielizny szpitalnej, czyszczenie chemiczne, naprawa i konserwacja wraz z usługą transportu (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

1.3.) Oddział zamawiającego: PCM Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 241542177

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 11

1.5.2.) Miejscowość: Piekary Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-940

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpital.piekary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.piekary.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa usługa prania i dezynfekcji, suszenia oraz obróbki (prasowanie, maglowanie) pościeli i bielizny szpitalnej, czyszczenie chemiczne, naprawa i konserwacja wraz z usługą transportu (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0cfc4147-72dd-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00012465

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.pcm.4bip.pl/ - zawierająca odesłanie na Platformę zakupową eZamawiają-cy pod adresem: https://pcm-piekary.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Informacje o środkach komunikacji
elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami zostały
szczegółowo opisane w SWZ dot. przedmiotowego postępowania dostępnej na stronie
http://www.pcm.4bip.pl/ - zawierającej odesłanie na Platformę zakupową eZamawiają-cy pod adresem:
https://pcm-piekary.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagane techniczne i organizacyjne dot. korespondencji został szczegółowo opisany w SWZ dot.
przedmiotowego postępowania dostępnej na stronie http://www.pcm.4bip.pl/ - zawierającej odesłanie
na Platformę zakupową eZamawiają-cy pod adresem: https://pcm-piekary.ezamawiajacy.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dot. RODO zostały szczegółowo opisane w SWZ
dot. przedmiotowego postępowania dostępnej na stronie http://www.pcm.4bip.pl/ - zawierającej
odesłanie na Platformę zakupową eZamawiają-cy pod adresem: https://pcm-piekary.ezamawiajacy.pl/

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dot. RODO zostały szczegółowo opisane w SWZ
dot. przedmiotowego postępowania dostępnej na stronie http://www.pcm.4bip.pl/ - zawierającej
odesłanie na Platformę zakupową eZamawiają-cy pod adresem: https://pcm-piekary.ezamawiajacy.pl/

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP - 1/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa prania i dezynfekcji, suszenia oraz obróbki (prasowanie, maglowanie) pościeli i bielizny szpitalnej, czyszczenie chemiczne, na-prawa i konserwacja, w ilości łącznej 50.000 kg przez 12 miesięcy wraz z usługą transportu brudnej bielizny z magazynu Szpitala do pralni oraz transportu czystej bielizny z pralni do magazynu Szpitala dla potrzeb Piekarskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o, ul. Szpitalna 11; 41 – 940 Piekary Śląskie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98311000-6 - Usługi odbierania prania

98315000-4 - Usługi prasowania

98393000-4 - Usługi krawieckie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł.

4) Zdolność techniczna lub zawodowa.
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik Nr 3 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, w/w oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie – zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do SWZ, pkt 5.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z zapisami SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z zapisami SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami zał. Nr 5 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej eZamawiajacy, pod adresem: https://pcm-piekary.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „Oferty”.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-21 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, z
uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2020.2207
t.j.) osób, które będą wykonywać wskazane przez Zamawiającego czynności. Szczegółowy opis
wymagań określa załącznik Nr 5 do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.