eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Przenośny analizator gazów wraz z układem poboru i kondycjonowania próbki posiadającego certyfikat QAL-1 (zgodny z norm PN-EN 15267-1,2,4; PN-EN 14181), +cześci eksploat. + szkolenie pracownikówOgłoszenie z dnia 2021-03-01


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00011739 z dnia 2021-03-01

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Przenośny analizator gazów wraz z układem poboru i kondycjonowania próbki posiadającego certyfikat QAL-1 (zgodny z norm PN-EN 15267-1,2,4; PN-EN 14181), +cześci eksploat. + szkolenie pracowników

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000027542

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Józefa Sowińskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 322380200

1.5.8.) Numer faksu: +48 322316933

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@imn.gliwice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.imn.gliwice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/420433

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Badania naukowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przenośny analizator gazów wraz z układem poboru i kondycjonowania próbki posiadającego certyfikat QAL-1 (zgodny z norm PN-EN 15267-1,2,4; PN-EN 14181), +cześci eksploat. + szkolenie pracowników

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e0b7a4ff-6615-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00011739

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00005181/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/G/1/21 (ID 420433)

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 234650 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przenośny analizator gazów wraz z układem poboru i kondycjonowania próbki posiadającego certyfikat QAL-1 (zgodny z wymaganiami norm PN-EN 15267-1,2,4; PN-EN 14181), wraz z niezbędnymi częściami eksploatacyjnymi i szkolenie pracowników,Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostępny jako zał. nr 7- OPZ do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 38432100-3 - Aparatura do analizowania gazów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 286467

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 294954

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 286465

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MLU sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6340023546

7.3.3) Ulica: Połomińska 16

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-585

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-02-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 286467,00

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

2021-03-01 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.