eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czarna Dąbrówka › "Budowa Instalacji Fotowoltaicznej na terenie Szkoły Podstawowej w Nożynie "Ogłoszenie z dnia 2023-01-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Budowa Instalacji Fotowoltaicznej na terenie Szkoły Podstawowej w Nożynie ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZARNA DĄBRÓWKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979507

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gdańska 5

1.5.2.) Miejscowość: Czarna Dąbrówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-116

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 821 26 43

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarnadabrowka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa Instalacji Fotowoltaicznej na terenie Szkoły Podstawowej w Nożynie ”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a1b2cbce-4546-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00011403

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021481/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Montaż odnawialnych źródeł energii - instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Szkoły Podsatwowej w Nożynie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w zakresie działania: „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze"

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00380019/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GPI.271.25.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej on-grid o łącznej mocy minimum 39,6 kWp, a dopuszczalna maksymalna moc nie większa niż 40,0 kWp. Montaż paneli fotowoltaicznych należy wykonać na konstrukcji wsporczej na gruncie, na terenie szkoły podstawowej w Nożynie.
2) adres Inwestycji: Nożyno 40, 77-116 Czarna Dąbrówka, dz. nr 127/4 obr. Nożyno
(ID DZ. 220103_2.0020.174/4),
3) zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w zakresie działania: „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt. 1 ustawy o rozwoju lokalnym w ramach celu wspieranie i wykorzystanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu obejmującej podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii,
4) zakres i rodzaj prac obejmuje dostawę urządzeń oraz elementów instalacji, przeprowadzenie na miejscu montażu instalacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą
i przyłączeniem do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej oraz uruchomienie instalacji, wykonanie ogrodzenia instalacji fotowoltaicznej oraz instruktaż użytkowników. Szczegółowy zakres i rodzaj prac określa dokumentacja projektowa pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Szkoły Podstawowej w Nożynie” projektowanego w celu częściowego pokrycia zapotrzebowania na energie elektryczną obiektu, wykonanego przez FOTON OZE Sp. z o. o. ul. Korfantego 4b/11 76-200 Słupsk, stanowiąca załącznik nr 9 do SWZ,
5) dobrane w projekcie elementy instalacji stanowią rozwiązania przykładowe. Parametry tych urządzeń posłużą do kalkulacji uzysków energetycznych oraz doboru zabezpieczeń. W rzeczywistości należy zastosować elementy instalacji o równoważnych lub nie gorszych parametrach niż przyjęte w opracowaniu,
6) projektowany system ma się składać z maksymalnie 88 szt. paneli fotowoltaicznych montowanych na konstrukcji wsporczej na gruncie. Orientacja systemu na południe. Panele należy zlokalizować uwzględniając ustawienie najbardziej korzystne pod względem zacienienia oraz możliwości największego uzysku energetycznego.
7) zaleca się aby instalacja fotowoltaiczna produkowała energię na cele częściowego pokrycia zapotrzebowania obiektu na energię elektryczną (w instalacji nie planuje się możliwości magazynowania energii elektrycznej),
8) przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zakresem robót montażowych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, z obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi (w szczególności zaś z Polską Normą ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny, w szczególnością z normami wskazanymi w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 9 do SWZ lub równoważne), standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa, przepisami prawa (w tym przepisami techniczno–budowlanymi), a także zgodnie z postanowienia SWZ oraz jego załącznikami,
9) poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”,
10) Uwaga ! Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego,
11) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:
a) projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ
b) dokumentacja projektowa – załącznik nr 9 do SWZ
12) załączone przedmiary w dokumentacji, służą wyłącznie jako materiał pomocniczy dla Wykonawcy w celu wyliczenia ceny ofertowej,
13) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed podpisaniem umowy posiadał Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej pełen zakres ryzyk związanych z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość przedmiotu umowy przez cały okres obowiązywania Umowy,
15) na Wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi obejmującej całość prac wykonanych w ramach przedmiotu zamówienia, w tym także za części realizowane przez podwykonawców na okres nie krótszy niż 10 lat od daty pierwszego uruchomienia instalacji. Wykonawca potwierdzi pierwsze uruchomienie instalacji odpowiednim dokumentem podpisanym przez uprawnione do tego osoby,

16) warunki gwarancji paneli fotowoltaicznych nie powinny być gorsze niż:
a) 25 letnia gwarancja liniowa gwarancji na moc max. 3% spadek w pierwszym roku i spadek w następnych latach max 0,7%/rok przez okres 25 lat
b) 12 lat wszelkie wady ukryte.
16) ponadto Zamawiający wymaga, by Wykonawca w ramach wynagrodzenia za montaż instalacji fotowoltaicznych (tj. bez dodatkowych opłat), przez okres rękojmi i gwarancji, wykonywał: przeglądy techniczne i konserwacje wynikające z instrukcji zamontowanych elementów, urządzeń i wyposażenia, zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów (minimum raz w roku); nieodpłatnie wymieniał (dostarczał) zużyte części oraz usuwał powstałe i zgłoszone w okresie gwarancji. Obsługa gwarancyjna będzie pełniona w miejscu wykonania Instalacji. Koszty dojazdu obciążają Wykonawcę,
17) wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej oraz SWZ stanowią wymagania minimalne a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie w/w wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP.
18) ilekroć w SWZ oraz jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzeń źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę to przyjmuje się wskazaniom takim towarzyszą wyrazy lub „równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie wyrobów nie gorszych niż opisanych tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji niniejszego postępowania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09330000-1 - Energia słoneczna

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34928200-0 - Ogrodzenia

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 156340,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 277402,39 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 156340,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Jerzy Kucharski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8420001097

7.3.3) Ulica: Dworcowa 18

7.3.4) Miejscowość: Bytów

7.3.5) Kod pocztowy: 77-100

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 156340,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.