eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › "Całodobowa usługa ochrony fizycznej, mienia, budynków i terenu wraz z monitoringiem oraz grupą interwencyjną w 6 Centrach Sieci Badawczej Łukasiewicz - Poznańskiego Instytutu Technologicznego"Ogłoszenie z dnia 2023-01-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Całodobowa usługa ochrony fizycznej, mienia, budynków i terenu wraz z monitoringiem oraz grupą interwencyjną w 6 Centrach Sieci Badawczej Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - POZNAŃSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 386566426

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ewarysta Estkowskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-755

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: komisjaprzetargowa@pit.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pit.lukasiewicz.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/pit

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Usługi doradcze , badania

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Całodobowa usługa ochrony fizycznej, mienia, budynków i terenu wraz z monitoringiem oraz grupą interwencyjną w 6 Centrach Sieci Badawczej Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-21080ac6-6bd3-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00010854

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00469479/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PRZ/00045/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 3250316,16 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Całodobowa usługa ochrony fizycznej, mienia, budynków i terenu wraz z monitoringiem oraz grupą interwencyjną w 6 Centrach Sieci Badawczej Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do SWZ. W skład podmiotów wchodzą:
1. Łukasiewicz-PIT – Centrum Logistyki i Nowoczesnych Technologii, ul. Estkowskiego 6,
2. Łukasiewicz-PIT – Centrum Transformacji Cyfrowych, ul. Estkowskiego 6,
3. Łukasiewicz-PIT – Centrum Obróbki Plastycznej, ul. Jana Pawła II 14,
4. Łukasiewicz-PIT – Centrum Technologii Drewna, ul. Winiarska 1,
5. Łukasiewicz-PIT – Centrum Technologii Rolniczej i Spożywczej, Starołęcka 31,
6. Łukasiewicz-PIT - Centrum Pojazdów Szynowych, ul. Warszawska 181,

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2084440,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2187530,52 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2084440,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Holding HUNTERS sp. z o.o. sp.k.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: HUNTERS24 sp. z o.o. sp.k. NIP 7773225667,Green HUNTERS sp. z o.o. sp.k. NIP 9950225741,Human HUNTERS sp. z o.o. sp.k. NIP 9950225712,Blue HUNTERS sp. z o.o. sp.k. NIP 9950227154,HUNTERS Ochrona Plus sp. z o.o. NIP 8291534560

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9950254487

7.3.3) Ulica: Bukowska 114,

7.3.4) Miejscowość: Grodzisk Wielkopolski

7.3.5) Kod pocztowy: 62-065

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Podjazdy Grupy Interwencyjnej - Biuro Ochrony SEZAM-SYSTEM sp. z o.o.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1737028,24 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający informuje iż Wykonawca jest dużym przedsiębiorcą - brak takiej opcji wyboru w formularzu. Skład konsorcjum:
1.Holding HUNTERS sp. z o.o. sp.k. – Lider Konsorcjum
NIP 9950254487 KRS 0000783444
Ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
2.HUNTERS24 sp. z o.o. sp.k.
NIP 7773225667 KRS 0000421140
Ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
3.Green HUNTERS sp. z o.o. sp.k.
NIP 9950225741 KRS 0000425139
Al. Jerozolimskie 151/4U, 02-326 Warszawa
4.Human HUNTERS sp. z o.o. sp.k.
NIP 9950225712 KRS 0000425259
Al. Jerozolimskie 151/4U, 02-326 Warszawa
5.Blue HUNTERS sp. z o.o. sp.k.
NIP 9950227154 KRS 0000512949
Al. Jerozolimskie 151/4U, 02-326 Warszawa
6.HUNTERS Ochrona Plus sp. z o.o.
NIP 8291534560 KRS 0000150768
Ul. Sulejowska 45, 97-300 Piotrków Trybunalski

Wartość umowy oraz terminy wykonania nie uwzględniają ewentualnego wznowienia i prawa opcji. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia tzw. „prawa opcji” w przypadku gdy zapotrzebowanie będzie większe niż wstępnie zdeklarowane. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji poprzez zwiększenie ilości rbh o 20 % od zamówienia podstawowego. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość wznowienia zamówienia. Wznowienie zamówienia odnosi się do przedmiotu zamówienia wskazanego w Rozdziale III pkt 1 SWZ wraz z prawem opcji , które polegają na powtórzeniu zamówienia o tym samym lub podobnym przedmiocie. Wznowienia nie wymagają zmiany umowy i dotyczą umów zawartych na czas określony, które zgodnie z warunkami w nich zawartymi na podstawie decyzji Zamawiającego podlegają przedłużaniu na kolejny okres.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.