eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wschowa › Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Nowego Szpitala we WschowieOgłoszenie z dnia 2022-01-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Nowego Szpitala we Wschowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Wschowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 977945847

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kosynierów 1c

1.5.2.) Miejscowość: Wschowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 655404800

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wschowa.info/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://powiatwschowa.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Nowego Szpitala we Wschowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4b2059d3-2c06-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00010113

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001682/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Nowego Szpitala we Wschowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00231506/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OSE.272.10.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 462000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Dostawa wózka reanimacyjnego z dodatkowym wyposażeniem – 1 szt.
2. Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu.
3. Serwis gwarancyjny dostarczonego sprzętu.
4. Miejsce dostawy:
Nowy Szpital we Wschowie Sp.zo.o.
Ul. Ks. A. Kostki 33
67-400 Wschowa

4.5.3.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33192000-2 - Meble medyczne

4.5.5.) Wartość części: 9260,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Dostawa Maceratora do izolatki do sprzętu jednorazowego użytku – 1 szt, dostawa maceratora do pieluchomajtek – 1 szt oraz dostawa zamgławiacza – 1 szt
2. Zamówienie obejmuje instalację, montaż i uruchomienie dostarczonego sprzętu oraz przeprowadzenie instruktażu obsługi dostarczonego sprzętu dla wyznaczonych pracowników.
3. Serwis gwarancyjny dostarczonego sprzętu.
4. Miejsce dostawy:
Nowy Szpital we Wschowie Sp.zo.o.
Ul. Ks. A. Kostki 33
67-400 Wschowa

4.5.3.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

4.5.5.) Wartość części: 73000 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Dostawa zintegrowanego systemu do kąpieli pacjenta – 1 szt.
2. Zamówienie obejmuje instalację, montaż i uruchomienie dostarczonego sprzętu oraz przeprowadzenie instruktażu obsługi dostarczonego sprzętu dla wyznaczonych pracowników.
3. Serwis gwarancyjny dostarczonego sprzętu.
4. Miejsce dostawy:
Nowy Szpital we Wschowie Sp.zo.o.
Ul. Ks. A. Kostki 33
67-400 Wschowa

4.5.3.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.5.5.) Wartość części: 74000 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Dostawa aparatu USG – 1 szt.
2. Zamówienie obejmuje instalację, montaż i uruchomienie dostarczonego sprzętu oraz przeprowadzenie instruktażu obsługi dostarczonego sprzętu dla wyznaczonych pracowników.
3. Serwis gwarancyjny dostarczonego sprzętu.
4. Miejsce dostawy:
Nowy Szpital we Wschowie Sp.zo.o.
Ul. Ks. A. Kostki 33
67-400 Wschowa

4.5.3.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33112200-0 - Aparaty ultrasonograficzne

4.5.5.) Wartość części: 101000 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Dostawa Videogastroskopu – 1 szt., dostawa Videokolonoskopu – 1 szt. , dostawa Procesora wizyjnego HD wysokiej rozdzielczości – 1szt. oraz dostawa monitora do zestawu endoskopowego – 1 szt.
2. Zamówienie obejmuje instalację, montaż i uruchomienie dostarczonego sprzętu oraz przeprowadzenie instruktażu obsługi dostarczonego sprzętu dla wyznaczonych pracowników.
3. Serwis gwarancyjny dostarczonego sprzętu.
4. Miejsce dostawy:
Nowy Szpital we Wschowie Sp.zo.o.
Ul. Ks. A. Kostki 33
67-400 Wschowa

4.5.3.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33162000-3 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

4.5.5.) Wartość części: 157000 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Dostawa pompy do laparoskopii – 1 szt.
2. Zamówienie obejmuje instalację, montaż i uruchomienie dostarczonego sprzętu oraz przeprowadzenie instruktażu obsługi dostarczonego sprzętu dla wyznaczonych pracowników.
3. Serwis gwarancyjny dostarczonego sprzętu.
4. Miejsce dostawy:
Nowy Szpital we Wschowie Sp.zo.o.
Ul. Ks. A. Kostki 33
67-400 Wschowa

4.5.3.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.5.5.) Wartość części: 36000 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Dostawa stołu zabiegowego z regulacją elektryczną – 1 szt.
2. Zamówienie obejmuje instalację, montaż i uruchomienie dostarczonego sprzętu oraz przeprowadzenie instruktażu obsługi dostarczonego sprzętu dla wyznaczonych pracowników.
3. Serwis gwarancyjny dostarczonego sprzętu.
4. Miejsce dostawy:
Nowy Szpital we Wschowie Sp.zo.o.
Ul. Ks. A. Kostki 33
67-400 Wschowa

4.5.3.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33192200-4 - Stoły medyczne

4.5.5.) Wartość części: 10000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6620,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6620,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6620,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Techniki Medycznej TECH-MED Sp.zo.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 953 22 86 409

7.3.3) Ulica: Ernesta Petersona 6a

7.3.4) Miejscowość: Bydgoszcz

7.3.5) Kod pocztowy: 85-862

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6620,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-17

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12915,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 68765,92 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 68765,92 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Greenpol Instytut Kształtowania Środowiska sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9290100334

7.3.3) Ulica: Stefana Żeromskiego 10/4

7.3.4) Miejscowość: Zielona Góra

7.3.5) Kod pocztowy: 65-066

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 68765,92 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-17

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: pkt 1) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty”
Uzasadnienie faktyczne:
W prowadzonym postępowaniu w terminie składania ofert, tj. do dnia 28 października 2021 r. do godz. 10.00 nie wpłynęła żadna oferta na zadanie nr 3.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 110000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 110000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 110000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MIRO Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6971934576

7.3.3) Ulica: Ul. Mińska 25B lok. U1

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 03-808

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 110000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-17

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 178200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 178200,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 178200,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Varimed Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 899 02 02 964

7.3.3) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 115/4U

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 50-442

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 178200,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-17

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 39911,63 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 39911,63 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 39911,93 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Medim Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 527-020-40-28

7.3.3) Ulica: Ul. Puławska 45B

7.3.4) Miejscowość: Piaseczno

7.3.5) Kod pocztowy: 05-500

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 39911,63 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-17

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: pkt 1) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty”
Uzasadnienie faktyczne:
W prowadzonym postępowaniu w terminie składania ofert, tj. do dnia 28 października 2021 r. do godz. 10.00 nie wpłynęła żadna oferta na zadanie nr 7.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.