eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Świadczenie kompleksowych usług sprzątania i utrzymania czystości w budynku Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie oraz terenu wokół tego budynkuOgłoszenie z dnia 2021-02-23


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00009962 z dnia 2021-02-23

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie kompleksowych usług sprzątania i utrzymania czystości w budynku Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie oraz terenu wokół tego budynku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

1.2.) Oddział zamawiającego: Biuro Kanclerza

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275719

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. św. Tomasza 43

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 31-027

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@amuz.krakow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.amuz.krakow.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00009962

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-02-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00006954/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.3. Stosowane kryteria oceny ofert

Przed zmianą:
Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Po zmianie:
Wyłącznie kryterium ceny

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Waga (%) (Kryterium 1)

Przed zmianą:
80

Po zmianie:
100

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Rodzaj kryterium (Kryterium 2)

Przed zmianą:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 2)

Przed zmianą:
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę z minimum 2 - letnim doświadczeniem

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Waga (%) (Kryterium 2)

Przed zmianą:
20

Po zmianie:

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Zdolność techniczna lub zawodowa - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują) co najmniej 1 usługę o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 złotych brutto każda, obejmujące swoim zakresem usługi sprzątania i utrzymania czystości budynku użyteczności publicznej* o powierzchni minimum 5 000 m2, świadczone przez 7 dni w tygodniu nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy. Wymagany minimalny czasokres świadczenia usługi (6 miesięcy) musi zawierać się w ustawowym okresie trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania. Jedna usługa to jedna umowa (kontrakt) na rzecz jednego podmiotu, w ramach której wykonano lub nadal są wykonywane usługi sprzątania, odpowiadające postawionemu warunkowi. Wykonawca może wykazać, zgodnie ze swoim wyborem, usługę wykonaną lub wykonywaną, przy czym:- pod pojęciem usługi wykonanej należy rozumieć usługę zrealizowaną (rozpoczętą i zakończoną w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert), na co najmniej 150 000, 00 zł brutto która była realizowana nieprzerwanie w okresie następujących po sobie min. 6 miesięcy, spełniającą pozostałe wymagane parametry;- pod pojęciem usługi wykonywanej należy rozumieć usługę będącą w trakcie realizacji (aktualnie wykonywaną), której wykonana część wyniosła co najmniej 150 000, 00 zł brutto i była wykonana nieprzerwanie w okresie następujących po sobie min. 6 miesięcy, spełniającą pozostałe wymagane parametry.Zamawiający przez „odrębny kontrakt/ umowę” rozumie każdą jedną, pisemną umowę odpłatną - a nie sumę pojedynczych ustnych bądź pisemnych zleceń realizowanych na rzecz tego samego podmiotu.* Przez BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ rozumie się budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, a także budynek biurowy i socjalny. Warunku posiadania doświadczenia w świadczeniu usług sprzątania i utrzymania czystości budynku użyteczności publicznej nie spełni posiadanie doświadczenia w świadczeniu usług sprzątania hali magazynowej lub produkcyjnej, innych powierzchni składowych, hali sportowej, powierzchnie handlowych, samodzielnego garażu podziemnego lub naziemnego. 2) dysponują co najmniej narzędziami i urządzeniami technicznych w celu wykonania zamówienia: - urządzenie myjące do posadzek kamiennych - minimum 1 szt. - maszyna do mycia i konserwacji podłóg drewnianych - minimum 1 szt. - odkurzacz z funkcją zbierania wody - minimum 5 szt. - urządzenie piorące do wykładzin i tapicerki - minimum 1 szt. - drabina - minimum 1 szt. - wózek z zestawem sprzątającym - minimum 6 szt.

Po zmianie:
Zdolność techniczna lub zawodowa - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują) co najmniej 1 usługę o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 złotych brutto każda, obejmujące swoim zakresem usługi sprzątania i utrzymania czystości budynku użyteczności publicznej* o powierzchni minimum 5 000 m2, świadczone przez 7 dni w tygodniu nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy. Jedna usługa to jedna umowa (kontrakt) na rzecz jednego podmiotu, w ramach której wykonano lub nadal są wykonywane usługi sprzątania, odpowiadające postawionemu warunkowi. Wykonawca może wykazać, zgodnie ze swoim wyborem, usługę wykonaną lub wykonywaną, przy czym:- pod pojęciem usługi wykonanej należy rozumieć usługę zrealizowaną (zakończoną w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert), na co najmniej 150 000, 00 zł brutto która była realizowana nieprzerwanie w okresie następujących po sobie min. 6 miesięcy, spełniającą pozostałe wymagane parametry;- pod pojęciem usługi wykonywanej należy rozumieć usługę będącą w trakcie realizacji (aktualnie wykonywaną), której wykonana część wyniosła co najmniej 150 000, 00 zł brutto i była wykonana nieprzerwanie w okresie następujących po sobie min. 6 miesięcy, spełniającą pozostałe wymagane parametry.Zamawiający przez „odrębny kontrakt/ umowę” rozumie każdą jedną, pisemną umowę odpłatną - a nie sumę pojedynczych ustnych bądź pisemnych zleceń realizowanych na rzecz tego samego podmiotu.* Przez BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ rozumie się budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, a także budynek biurowy i socjalny. Warunku posiadania doświadczenia w świadczeniu usług sprzątania i utrzymania czystości budynku użyteczności publicznej nie spełni posiadanie doświadczenia w świadczeniu usług sprzątania hali magazynowej lub produkcyjnej, innych powierzchni składowych, hali sportowej, powierzchnie handlowych, samodzielnego garażu podziemnego lub naziemnego. 2) dysponują co najmniej narzędziami i urządzeniami technicznych w celu wykonania zamówienia: - urządzenie myjące do posadzek kamiennych - minimum 1 szt. - maszyna do mycia i konserwacji podłóg drewnianych - minimum 1 szt. - odkurzacz z funkcją zbierania wody - minimum 5 szt. - urządzenie piorące do wykładzin i tapicerki - minimum 1 szt. - drabina - minimum 1 szt. - wózek z zestawem sprzątającym - minimum 6 szt.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów

Przed zmianą:
Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez wykonawcę według treści postanowień niniejszej SWZ oraz według treści formularza oferty i jego załączników, w szczególności oferta winna zawierać: 1) wypełniony i podpisany formularz oferty (oferta właściwa) zawierający w szczególności łączną cenę oferty oraz indywidualną kalkulację ceny oferty z cenami netto i brutto, uwzględniającą wymagania i zapisy SWZ (w tym jako załącznik do oferty szczegółową kalkulację wykonywania kompletnego zamówienia w ciągu 1 miesiąca), w szczególności Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich tabel cenowych zawartych formularzu oferty wraz z co najmniej następującymi załącznikami (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią):1.1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oraz w przypadku udziału podwykonawców – oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w części dotyczącej podwykonawców,1.2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,1.3) oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), notarialnie poświadczoną kopię lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane, o ile oferta będzie podpisana przez pełnomocnika,1.4) wyjaśnienia dot. zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (jeśli dot.)1.5) zobowiązanie i oświadczenia podmiotu trzeciego wymagane przy poleganiu na zasobach podmiotów trzecich, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp (jeśli dot.) 1.6) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (jeśli dot.)1.7) dokumenty potwierdzające co najmniej 2-letnie zatrudnienia osób z zespołu wykonawczego u Wykonawcy – zanonimizowane umowy o pracę w zakresie świadczenia usług sprzątania ( w celu dokonania oceny w ramach pozacenowego kryterium oceny ofert)1.8) Informację o środkach czystości i artykułach higienicznych proponowanych do zastosowania w trakcie realizacji zamówienia.

Po zmianie:
Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez wykonawcę według treści postanowień niniejszej SWZ oraz według treści formularza oferty i jego załączników, w szczególności oferta winna zawierać: 1) wypełniony i podpisany formularz oferty (oferta właściwa) zawierający w szczególności łączną cenę oferty oraz indywidualną kalkulację ceny oferty z cenami netto i brutto, uwzględniającą wymagania i zapisy SWZ , w szczególności Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich tabel cenowych zawartych formularzu oferty wraz z co najmniej następującymi załącznikami (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią):1.1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oraz w przypadku udziału podwykonawców – oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w części dotyczącej podwykonawców,1.2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,1.3) oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), notarialnie poświadczoną kopię lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane, o ile oferta będzie podpisana przez pełnomocnika,1.4) wyjaśnienia dot. zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (jeśli dot.)1.5) zobowiązanie i oświadczenia podmiotu trzeciego wymagane przy poleganiu na zasobach podmiotów trzecich, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp (jeśli dot.) 1.6) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (jeśli dot.)

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2021-02-25 13:00

Po zmianie:
2021-03-01 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2021-02-25 13:05

Po zmianie:
2021-03-01 13:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2021-03-26

Po zmianie:
2021-03-30

2021-02-23 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - -

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.