eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nurzec-Stacja › Zakup traktora z osprzętem na potrzeby gospodarki komunalnej i drogownictwaOgłoszenie z dnia 2022-01-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup traktora z osprzętem na potrzeby gospodarki komunalnej i drogownictwa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nurzec-Stacja

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659585

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja

1.5.2.) Miejscowość: Nurzec-Stacja

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-330

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 85 6575078

1.5.8.) Numer faksu: 85 6575063

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@nurzec-stacja.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nurzec-stacja.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarka komunalna i drogownictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup traktora z osprzętem na potrzeby gospodarki komunalnej i drogownictwa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-933e0b1b-71ec-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00009787

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00000843/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup traktora z osprzętem na potrzeby gospodarki komunalnej i drogownictwa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl , https://epuap.gov.pl/wps/portal dodatkowo komunikacja za pomocą poczty elektronicznej ug@nurzec-stacja.eu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej na stronie internetowej zamawiającego http://bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl./ oraz za pośrednictwem portalu https://miniportal.uzp.gov.pl
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu mini Portalu, który dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl , adres skrzynki EPUAP: /7r9e4c1bmr/SkrytkaESP
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP, gdzie ma dostęp do formularzy:
„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do „Formularza
do komunikacji",
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu mini Portal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłany za pośrednictwem dedykowanych formularzy wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nurzec-Stacja, ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja ;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Nurzec-Stacja jest Pan Karol Wawrzyniak kontakt - e-mail: iod@nurzec-stacja.eu
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn zm.);
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania a udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
8. posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych **;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RRG.7021.11.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z tuzem wyprodukowanego w 2021 roku z normą emisji spalin STAGE V o mocy maksymalnej min. 50 KM, przystosowanego do poruszania się po drogach publicznych, wraz z nowym fabrycznie sprzętem towarzyszącym typu: kosiarka bijakowa, pług do odśnieżania, zamiatarka, rozsiewacz komunalny w szczególności do utrzymania porządku i czystości w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Gminy Nurzec-Stacja.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1A do SWZ -
Wymagania techniczne dla ciągnika rolniczego, kosiarki bijakowej, pługu do
odśnieżania, zamiatarki oraz rozsiewacza komunalnego. Szczegółowe warunki
realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 7 - projekt umowy.
3. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę załącznik Nr 1 do SWZ stanowi integralną
część oferty i nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 126 ust. 3 ustawy – Prawo
zamówień publicznych.
4. Wykonawca dostarczy kompletny ciągnik rolniczy ze sprzętem towarzyszącym tj.
kosiarką bijakową, pług do odśnieżania, zamiatarka, rozsiewacz komunalny, wraz z niezbędnym wyposażeniem i dokumentami, do siedziby Zmawiającego, tj. Urzędu
Gminy w Nurcu-Stacji, ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja, na własny koszt i ryzyko.
5. Dostarczony ciągnik powinien być wyposażony w szczególności w silnik
wysokoprężny o mocy znamionowej nie niższej niż 50 KM, normę emisji spalin
STAGE V, klimatyzowaną i ogrzewaną przeszkloną kabinę, skrzynię przekładniową
min. 12x12 z rewersem elektro - hydraulicznym, przedni TUZ, podnośnik sterowany
elektronicznie o udźwigu min. 2200 kg.
6. Dostarczony ciągnik rolniczy powinien posiadać wyposażenie oraz parametry
techniczne, w szczególności moc silnika, wydajność układu hydraulicznego, masę,
rozstaw osi, rozstaw kół, ogumienie – odpowiednie i niezbędne do zamocowania,
napędu, sterowania oraz pracy ze sprzętem wchodzącym w skład przedmiotu
zamówienia, tj. kosiarką bijakową, pługiem do odśnieżania, zamiatarką, rozsiewaczem
komunalnym.
7. Oferowany ciągnik rolniczy powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz przystosowany do ruchu po drogach publicznych na terytorium Polski, w
szczególności powinien spełniać wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 450) oraz
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022).
8. Oferowany ciągnik rolniczy powinien spełniać w zakresie emisji zanieczyszczeń
wymagania normy STAGE V.
9. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą kopię wyciągu ze świadectwa
homologacji typu pojazdu lub świadectwa homologacji typu WE pojazdu, lub decyzji o dopuszczeniu jednostkowym pojazdu oferowanego ciągnika rolniczego. Jeśli
wymienione dokumenty nie zawierają danych na temat spełnianej przez oferowany
ciągnik normy emisji zanieczyszczeń lub danych określających emisję tlenku węgla,
węglowodorów, tlenków azotu oraz cząstek stałych przez oferowany ciągnik
(zastosowany w oferowanym ciągniku silnik), Wykonawca zobowiązany jest złożyć
wraz z ofertą dokument sporządzony przez producenta ciągnika lub jego
upoważnionego przedstawiciela, zawierający te informacje.
10. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przeszkoli jednego
pracownika Urzędu Gminy w Nurcu-Stacji w zakresie eksploatacji, obsługi i konserwacji dostarczonego sprzętu.
11. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zostały zawarte w Opisie
przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1A do SWZ - Wymagania
techniczne dla ciągnika rolniczego wraz ze sprzętem towarzyszącym.12.
12. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na cały przedmiot umowy na
okres minimum 24 miesiące (na ciągnik wraz ze sprzętem towarzyszącym), licząc ten okres od daty odbioru końcowego lub odbioru końcowego usunięcia usterek, jeżeli takie będą stwierdzone.
13. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SWZ i w załącznikach do SWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe
mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza,
że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają
minimalne wymagania Zamawiającego co do jakości produktów, które mają być użyte
do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania
produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry
techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SWZ i w załącznikach do SWZ tzn. takie
same lub lepsze oraz są fabrycznie nowe, nieregenerowane, nie z recyklingu. Na
Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

16000000-5 - Maszyny rolnicze

16310000-1 - Kosiarki

34921000-9 - Sprzęt do konserwacji dróg

43313000-0 - Pługi odśnieżające lemieszowe i wirnikowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: procentowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Serwis

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności technicznej lub zawodowej:
w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, co najmniej jednej dostawy (fabrycznie) nowego ciągnika
rolniczego o mocy co najmniej 50 KM wraz ze sprzętem towarzyszącym o
wartości nie mniejszej niż 200000,00 PLN brutto wraz z podaniem jej
wartości, daty, oraz podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana,
z załączeniem dowodów określających, że dostawa została wykonana
należycie.
b) w zakresie posiadania potencjału osób skierowanych przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia wymagań w
tym zakresie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: b) dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:
1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w zrozumieniu ustawy z dnia 16 lutego2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SWZ),
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w Rozdziale 16 SWZ, pkt 2ppkt 1), Wykonawca wykaże (wg wzoru – załącznik nr 4 do SWIZ – wykaz dostaw), że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert wykonał co najmniej jednej dostawy (fabrycznie) nowego ciągnika rolniczego o mocy co najmniej 50 KM wraz ze sprzętem towarzyszącym o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto wraz z podaniem jej wartości, daty, oraz podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana, z załączeniem dowodów określających, że dostawa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca załącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. (załącznik nr 2 do SWZ). Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie te składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2. Do oferty Wykonawca dołącza również: wypełniony i podpisany Załącznik nr 1A do SWZ - Wymagania techniczne dla ciągnika rolniczego wraz ze sprzętem towarzyszącym, informacje o podwykonawcach (załącznik nr 3 do SWZ), kopię wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu lub świadectwa homologacji typu WE pojazdu, lub decyzji o dopuszczeniu jednostkowym pojazdu oferowanego ciągnika rolniczego (zgodnie z zapisami Rozdziału 2 pkt 9) oraz pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysięcy złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do umowy, określone zostały w załączniku nr 7 do SWZ.
1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej i mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowanych w art. 454 i art. 455 ustawy z dnia11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z
późn. zm.).
2. Zamawiający przewiduje następujące zmiany postanowień umowy:
2.1. w przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia wyposażenia przedmiotu umowy odpowiadającego wymogom zawartym w Załączniku nr 1A do SWZ z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku elementów wyposażenia po zawarciu umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu wyposażenia przedmiotu umowy, pod warunkiem, że nowe wyposażenie będzie odpowiadało pod względem funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu a jego parametry pozostaną niezmienione lub będą lepsze od pierwotnego;
2.2. w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę szczególnie uzasadnionej pod
względem funkcjonalności, sprawności lub przeznaczenia albo wyposażenia
przedmiotu umowy, zmiany rozwiązań konstrukcyjnych przedmiotu umowy w
stosunku do koncepcji przedstawionej w ofercie – dopuszcza się zmianę umowy w
zakresie zawartych w Załączniku nr 1A do SWZ rozwiązań konstrukcyjnych;
2.3. w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie obniżenia ceny lub zmiany wymogów zawartych Załączniku nr 1A do SWZ;
2.4. w przypadku konieczności zapewnienia koordynacji dostarczenia przedmiotu umowy oraz innych umów zawartych przez Zamawiającego – dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie zmiany miejsca przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy, miejsca szkolenia przedstawicieli Zamawiającego;
2.5. terminu realizacji przedmiotu zamówienia – gdy zaistnieją okoliczności mające wpływ na prawidłową realizację umowy (w szczególności, jeżeli zmiana terminu realizacji będzie zmianą korzystną dla Zamawiającego lub w przypadku zaistnienia siły wyższej itp.);
2.6. ceny w przypadku zmiany stawek podatku VAT:
a) jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie wartości umowy,
Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ceny o kwotę równą kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionej ceny netto;
b) jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia ceny o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionej ceny netto.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy także w
przypadku, gdy:
3.1. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
3.2. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucja min nadzorującymi realizację projektu, w ramach, którego realizowane jest zamówienie;
3.3. wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.
4. Warunki zmian:
4.1. inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
4.2. uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych dostaw,
4.3. forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Nurzec-Stacja ul. Żerczycka 33, 17-330 nurzec-Stacja, adres skrzynki podawczej EPUAP: /7r9e4c1bmr/SkrytkaESP, złożenie oferty odbyw sie za pomoca miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-20 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.