eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Dostawa i montaż klimatyzatorów ściennych w pomieszczeniach biurowych PZPW w RzeszowieOgłoszenie z dnia 2023-01-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Dostawa i montaż klimatyzatorów ściennych w pomieszczeniach biurowych PZPW w Rzeszowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PODKARPACKI ZESPÓŁ PLACÓWEK WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 385631788

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Romana Niedzielskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-036

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pcen.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pcen.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pcen.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Jednostki organizacyjne administracji samorządowej nieposiadające osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż klimatyzatorów ściennych w pomieszczeniach biurowych PZPW w Rzeszowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7efc8499-6451-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00008886

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035028/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Dostawa i montaż klimatyzatorów ściennych w pomieszczeniach biurowych PZPW w Rzeszowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00437932/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-3211/10/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 47500,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż klimatyzatorów ściennych w pomieszczeniach biurowych PZPW w Rzeszowie
2. Szczegółowy zakres prac objętych niniejszym zamówieniem wskazany został w dokumentacji projektowej, stanowiącej załączniki do niniejszej SWZ, na którą składają się:
Rzut elewacja wschodnia
Rzut elewacja zachodnia
Rzut elewacja północna
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiar robót
STWIORB
3. Uzupełnienie w zakresie opisu przedmiotu zamówienia stanowią postanowienia projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiące załącznik do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39717000-1 - Wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 36887,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 68634,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 58425,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ASPAWEN Bogdan Siuta

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8191198074

7.3.4) Miejscowość: Czudec

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 58425,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.