eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zawoja › "Zakup samochodu specjalistycznego z zabudową wysokociśnieniową do czyszczenia rur i kanalizacji"Ogłoszenie z dnia 2022-01-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Zakup samochodu specjalistycznego z zabudową wysokociśnieniową do czyszczenia rur i kanalizacji”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zawoja

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182019

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: -

1.5.2.) Miejscowość: Zawoja

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-222

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zawoja.ug.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zawoja.ug.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup samochodu specjalistycznego z zabudową wysokociśnieniową do czyszczenia rur i kanalizacji”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ec63507a-6f93-11ec-ae77-fe331fedffdc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00007718

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005563/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 „Zakup samochodu specjalistycznego z zabudową wysokociśnieniową do czyszczenia rur i kanalizacji”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zawoja

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zawoja

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta
• Wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome
lub MS Edge
• Podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
GMINA ZAWOJA/2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,
zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.3.2022.AW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup samochodu specjalistycznego z zabudową wysokociśnieniową
do czyszczenia rur i kanalizacji.
1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup samochodu specjalistycznego z zabudową wysokociśnieniową do czyszczenia rur i kanalizacji . Wymagania, jakie musi spełniać oferowany samochód:

• nowy, z homologacją; rok produkcji minimum 2021
• rok produkcji zabudowy nie starszy niż 2021
• dopuszczalna masa całkowita 6000kg-7000 kg
• Rozstaw osi 3,6-3,7 m
• Podwozie 2 osiowe, układ napędowy 4x2
• Oś przednia z zawieszeniem mechanicznym lub pneumatycznym
• Oś 2 zawieszenie pneumatyczne lub mechaniczne
• Elektroniczny system hamulcowy z ABS, EBS, ASR
• Moc silnika 160-163 kM
• Pojemność silnika w zakresie 2000-2143cm3
• Norma emisyjna EURO 6
• Skrzynia manualna
• Sygnał dźwiękowy przy cofaniu pojazdu
• Światła ostrzegawcze na dachu kabiny
• Poduszka powietrzna kierowcy
• Tachograf
• Klimatyzacja
• Kamera cofania
• Tylne drzwi otwierane o kąt 270º

Zabudowa ciśnieniowa do czyszczenia rur i kanalizacji wyposażona:
Napęd pompy
- 3- cylindrowy , cztero suwowy silnik Diesla, chłodzony cieczą
moc 24,5 KM
- akumulator 12V
- rozrusznik elektryczny

Pompa.
- wysokociśnieniowa pompa najnowszej generacji
KT LP 28 z ceramicznymi nurnikami
- wydajność pompy: 70 l/min – 130 bar,
- zawór bezpieczeństwa
- zawór do odpowietrzania i opróżniania układu z resztek wody w przypadku
pracy w warunkach zimowych
- filtr do wody, węże ssące i ciśnieniowe
- zabezpieczenie przed pracą pompy na „sucho”

Hydraulika
- pompa i zbiornik oleju
- napęd pompy bezpośrednio z silnika
- pełne oprzyrządowanie

Bęben na wąż roboczy.
- obsługiwany hydraulicznie /zwijanie, rozwijanie, bieg wolny/
- bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej bębna
- do nawinięcia 80 m węża roboczego
- nisko mocowany
- możliwość odchylenia bębna w poziomie o 120 stopni

Bęben na wąż napełniający.
- obsługiwany ręcznie
- z 50 m węża NW 19
- możliwość odchylenia w poziomie

Zbiornik ok. 400, lub 600 l. /inne pojemności na zapytanie/
- kompaktowy zbiornik wykonany z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym
- napełnianie bezpośrednio z hydrantu - przyłącze napełniające do hydrantu,
wyciągane wysuwane poza przestrzeń ładunkową furgonu
zawór zwrotny w przewodzie napełniającym
złącze sztorcowe C z pokrywą zamykającą
- układ do szybkiego opróżniania zbiornika z wody i wylanie jej pod powozie
- wbudowany układ przelewowy wyprowadzony pod podwozie pojazdu
Wskaźnik napełnienia zbiornika wody
- wziernik rurkowy z pływakiem przy stanowisku roboczym
Sygnalizacja braku wody i urządzenie wyłączające
· sygnalizacja ostrzegawcza poprzez lampkę kontrolną w chwili obniżenia się lustra wody
w zbiorniku do ustalonego poziomu
· automatyczne przełączenie pompy w tryb pracy - ”obieg wewnętrzny" i
przestawienie silnika napędowego pompy na bieg jałowy po przekroczeniu
stanu minimalnego poziomu wody w zbiorniku - co umożliwia dalsze
działanie układu hydraulicznego zapewniającego możliwość hydraulicznego
zwinięcia węża pozostawionego w kanale.
Napełnianie zbiornika może odbywać się wyłącznie zgodnie z zachowaniem przepisów o ruchu drogowym dot.
DMC pojazdu.

Stanowisko obsługi.
· stacyjka z kluczykiem
· regulator obrotów silnika +/-
· dźwignia do obsługi węża ciśnieniowego – zwijanie/rozwijanie/bieg wolny
· kontrolka ciśnienia oleju
· kontrolka ładowania akumulatora
· licznik motogodzin
· manometr
· wskaźnik temperatury silnika
· regulator prędkości obrotowej bębna z wężem roboczym
· panel sterujący zamocowany na ramie bębna roboczego i wraz z nim
odchylany, z możliwością jego odłączenia i zdalnego sterowania pracą pompy
co bardzo ułatwia obsłudze pracę.
· zdalne sterowanie kablowe ( 50 m kabla)

Prowadnica do układania węża na bębnie
- mechaniczna prowadnica do manualnego równego układania węża
roboczego na bębnie

Wyposażenie.
- 80 m węża wysokociśnieniowego NW 13 – ½”, 200 bar z armaturą
- dysza standard – do wstępnego czyszczenia
- dysza quatro – do przebijania zatorów
- dysza granat do czyszczenia silnie zanieczyszczonych rur
- dysza rotacyjna do usuwania tłuszczy i drobnych korzeni
- pistolet z lancą do mycia kinet, studzienek i powierzchni
- wybierak mechaniczny do studzienek i wpustów ulicznych
- lampa szperacz do oświetlenia miejsca pracy
- rolki do prowadzenia węża w studzience
- lanca teleskopowa ( rozsuwana do 6m) do czyszczenia głębokich studzienek i
przepompowni.

Zabudowa w pojeździe.
- wyłożenie podłogi sklejką wodoodporną oraz aluminiową blachą
ryflowaną z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym.
- wyłożenie ścian bocznych przestrzeni ładunkowej na całej wysokości ryflowaną blachą
aluminiową oraz ich ocieplenie styropianem.
- dostępna od drzwi bocznych wolna przestrzeń ładunkowa pomiędzy zbiornikiem, a
ścianką szoferki
- wysokowydajna lampa szperacz LED z mocowaniem magnetycznym do oświetlenia
miejsca pracy,

Opcje dodatkowe
- ogrzewanie WEBASTO do pracy w warunkach zimowych
- zdalne sterowanie radiowe
- kamera wsteczna dla samochodu

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144000-8 - Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wskazuje na dwa kryteria oceny ofert cena 90% i okres gawarancji 10%, 7) Łączna ilość punktów = punkty uzyskane w kryterium „CENA” + punkty uzyskane w kryterium „GWARANCJA”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz.U. z 2020r. poz. 1076, 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową
lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,
oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego
Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 5 do SWZ,
2) Oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub z
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność.
6. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

W postępowaniu przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)
a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
d) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy
w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie
następującym:
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie
przedmiotu umowy,
b) zdarzeń losowych (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia
wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji.
a) w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umowy z tego tytułu,
b) zmiany formy organizacyjnej / prawnej Wykonawcy (przekształcenie itp.).
c) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. zmiana
numeru rachunku bankowego, zmiany danych teleadresowych),
d) wystąpienie innej okoliczności niemożliwej do przewidzenia w dniu zawarcia Umowy,
uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym pierwotnie terminie lub zakresie.
Zmiany jak powyżej wymagają pisemnego wniosku jednej ze Stron o zmianę wraz z uzasadnieniem.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zawoja

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-31 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.