eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stryszawa › Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Stryszawa w roku 2023Ogłoszenie z dnia 2023-01-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie
Gminy Stryszawa w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stryszawa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181965

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stryszawa 17

1.5.2.) Miejscowość: Stryszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-205

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@stryszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.stryszawa.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/stryszawa

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie
Gminy Stryszawa w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d3203de7-6c8c-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00006868

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00012212/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Stryszawa w roku 2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00459450/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IPP.271.31.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Stryszawa obejmującego miejscowości: Stryszawa, Lachowice, Kurów, Pewelka, Kuków, Targoszów, Krzeszów, Hucisko.
Linia komunikacyjna Nr 1
Linia komunikacyjna Nr 2
Linia komunikacyjna Nr 3
Linia komunikacyjna Nr 4
Linia komunikacyjna Nr 5
Linia komunikacyjna Nr 6
Linia komunikacyjna Nr 7
Szczegółowa szacunkowa praca eksploatacyjna na nowych liniach komunikacyjnych została określona w Rozdziale II pkt.2 SWZ
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji tras i rozkładów jazdy w trakcie trwania usługi w uzgodnieniu z Wykonawcą zadania.
4. Trasy gminnych linii komunikacyjnych zostały określona w Załączniku Nr 4 do SWZ.
5. Przewóz osób na gminnych liniach komunikacyjnych powinien odbywać się na podstawie wydanych biletów na dany przejazd.
6. Wykonawca składający ofertę na poszczególne linie komunikacyjne przyjmuje do wiadomości, że jeżeli wartość złożonej przez niego najkorzystniejszej oferty, spośród złożonych innych ofert, niepodlegających odrzuceniu przekroczy kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację poszczególnych części nowych linii komunikacyjnych, możliwe będzie podpisanie z nim umowy pod warunkiem, pokrycia przez niego różnicy między wartością złożonej przez niego oferty na wozokilometr a maksymalną kwotą 1 wozokilometru, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania.
7. Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
8. Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 2 Pzp, oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
9. Dostępność dla osób niepełnosprawnych:
W miarę posiadanych możliwości Wykonawca zapewni pojazdy ułatwiające korzystanie z usług przewozowych osobom niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej zdolności ruchowej.
Ponadto wykonawca jest zobowiązany do udzielanie przez kierowcę pomocy osobom niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej zdolności ruchowej przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 489758,23 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 489758,23 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 489758,23 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: JÓZEF WĄTROBA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „BESKID BUS”

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5521052232

7.3.4) Miejscowość: Krzeszów 109A

7.3.5) Kod pocztowy: 34-206

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 489758,23 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.