eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dobre Miasto › Dostawa kruszywa na potrzeby utrzymania dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa WichrowoOgłoszenie z dnia 2023-01-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa kruszywa na potrzeby utrzymania dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Wichrowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Wichrowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510549837

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wichrowo 2

1.5.2.) Miejscowość: Dobre Miasto

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-040

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wichrowo@olsztyn.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wichrowo.olsztyn.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_wichrowo

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Gospodarka Leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa kruszywa na potrzeby utrzymania dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Wichrowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a2dfca3a-6b0f-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00004587

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00258648/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa kruszywa na potrzeby utrzymania dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Wichrowo

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00453864/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.14.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa we wskazane miejsca 4 000 ton kruszywa łamanego 0-31,5 mm (procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej kategoria nie niższa niż C 50/30) wraz z transportem do leśnictw położonych na terenie Nadleśnictwa Wichrowo - wg wskazań Zamawiającego (Załącznik nr 9 do SWZ). Kruszywo powinno spełniać wymagania WT-4 2010 dla mieszanki kruszywa do nawierzchni z kruszywa naturalnego 0/31,5 – znajdującego się na rys. 6 w pkt 2.2.4 w Załączniku nr 3 do Zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych WT-4 2010 Wymagania Techniczne.

4.5.3.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

14212200-2 - Kruszywo

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 337020,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 469860,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 337020,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Montstal Krzysztof Stalewski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7391629940

7.3.3) Ulica: Szypry 15

7.3.4) Miejscowość: Dywity

7.3.5) Kod pocztowy: 11-001

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 337020,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.