eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konin › Dostawa części zamiennych, opon i płynów eksploatacyjnychOgłoszenie z dnia 2023-01-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa części zamiennych, opon i płynów eksploatacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WIELKOPOLSKIE CENTRUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001347154

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Konin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-510

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 632451951

1.5.8.) Numer faksu: 632434242

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wcrm@pogotowie-konin.net

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie-konin.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/pogotowie_konin

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


spółka z o.o.

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa części zamiennych, opon i płynów eksploatacyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8f5935ed-7621-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00004316

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00483620

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZZ.3910.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 150000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy części zamiennych, opon i płynów eksploatacyjnych szczegółowo opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 2 [Załączniki: od 2-A do 2-K] do niniejszej specyfikacji – Formularz asortymentowo-cenowy. Załącznik musi być wypełniony w całości, brak wypełnienia jakiejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty. 2. Wykonawca dostarczy zamówione towary wyszczególnione w Załączniku nr 2 [Załączniki: od 2-A do 2-K] po uprzednim złożeniu zamówienia przez Zamawiającego w formie telefonicznej lub elektronicznej (e-mail), w terminie do dwóch dni roboczych od daty złożenia zamówienia do siedziby Zamawiającego: Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o., Pl. Sienkiewicza 9, 62 – 700 Turek w terminie do dwóch dni roboczych. 3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Przedmiot zamówieni musi posiadać oraz spełniać wszelkie niezbędne wymagane homologacje, atesty, świadectwa, normy itp., być fabrycznie nowy i kompletny oraz posiadać fabryczne opakowanie.
4. W przypadku zastosowania przez producenta pojazdu w procesie produkcji innego typu części niż przedstawione w ofercie Wykonawca musi zagwarantować wymianę części zamiennej. 5. Wskazane w Formularzu asortymentowo – cenowym ilości dla danego asortymentu są ilościami szacunkowymi. W związku z tym Zamawiający zastrzega, że przedmiot umowy realizowany będzie według faktycznych potrzeb, a wskazane ilości w danej pozycji asortymentowej nie są wiążące, co oznacza, iż Zamawiający może dokonywać swobodnej zmiany ilości pomiędzy pozycjami asortymentowymi określonymi w danej części zamówienia. Zamawiający będzie realizować przedmiot zamówienia do maksymalnej kwoty określonej w umowie. Zamawiający informuje, że określa minimalną wartość zamówienia na poziomie 50% ceny oferty. 6. W przypadku, jeżeli przy opisie przedmiotu zamówienia posłużono się wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy to rozumieć w ten sposób, że każdorazowo takiemu wskazaniu towarzyszy wyrażenie „lub równoważny". 7. Pod pojęciem „lub równoważny” Zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wymaganiami Zamawiającego oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SWZ. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji, ani do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów prawa.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34300000-0 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34351100-3 - Opony do pojazdów silnikowych

24960000-1 - Różne produkty chemiczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 142036,59 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 142036,59 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 142036,59 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usługowo-Handlowy Piasecki, Popiela Sp.j

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6650004572

7.3.3) Ulica: Przemysłowa 54/78 c

7.3.4) Miejscowość: Konin

7.3.5) Kod pocztowy: 62-510

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 142036,59 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.