eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miedźno › Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miedźno sezon 2022Ogłoszenie z dnia 2022-01-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miedźno sezon 2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miedźno

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Miedźno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398327

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ułańska

1.5.2.) Miejscowość: Miedźno

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-120

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 343178010

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.miedzno.akcessnet.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.bip.miedzno.akcessnet.net/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miedźno sezon 2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a933fc30-5378-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00004178

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000687/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Miedźno sezon 2022

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00297324/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RR.271.2.7.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 130374,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem części nr 1 zamówienia jest Zimowe utrzymanie dróg sezon 2022 w następujących miejscowościach: Ostrowy nad Okszą – Ulice: Zadworna, Kasztanowa, Tęczowa, Lipowa, Sportowa, Akacjowa, Tartakowa, Zakładowa, Parkowa, Szkolna, Graniczna, Słoneczna, Topolowa, Brzozowa, ks. L.Pawłowskiego, łącznik pomiędzy Sportową a Sosnową, Sosnowa, Krótka, Dębowa, Stawowa,łącznik od Kasztanowej do Stawowej, Różana, Liliowa, Konwaliowa, Wąska, Chabrowa, Cmentarna,droga Ostrowy do Rywaczki, łącznik Parkowa do Topolowa, Piaskowa, Bór, Leśna, łącznik pomiędzy ul. Częstochowską a Ogrodową, łącznik od Brzozowej do Rakowskiej, łącznik Zakładowa do Szkolna, Mazówki , Rywaczki , Nowy Folwark, Borowa – ulice: Radosna, Wesoła, Tęczowa, plac im. ks. Morawca, Spacerowa, łącznik Radosna do Zadworna, Piaskowa, Źródlana, Krótka, Władysławów – ulice: Bujecka, Leśna, Akacjowa, Sosnowa, Wrzosowa,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowiący dodatek nr 10
2) projekt/wzór umowy dot. części nr 1 zamówienia- stanowiący dodatek nr 11a.

Wymagania jakościowe w związku z zastosowaniem kryterium ceny jako kryterium o wadze przekraczającej 60% odnoszące się do elementów składających się na przedmiot zamówienia tj. realizacji zamówienia: Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia tj. realizacji zamówienia zostały określone we wzorze/projekcie umowy oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z w/w dokumentami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 63315,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem części nr 2 zamówienia jest Zimowe utrzymanie dróg sezon 2022 w następujących miejscowościach: Miedźno- ulice: Akacjowa, gen. Juliana Filipowicza Wiktorowska, droga przebiegająca przez Izbiska Duże, Marii Konopnickiej, droga przebiegająca przez Izbiska Małe, droga łącząca DP 2027S z DP 2028S,łacznik od Kołaczkowice Duże do Kołaczkowice Małe, gen. Juliusza Rómlla, Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Elizy Orzeszkowej, Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego, Juliusza Słowackiego, Polna, Ogrodowa , Jagiełły, Mieszka I, Św. Jadwigi, W. Łokietka, B. Chrobrego, Zygmunta Starego, Kazimierza Wielkiego Dębowa ,Kasztanowa, Sosnowa, Łąkowa, Księżycowa, Słoneczna, Gwiezdna, Szkolna, Sportowa , łącznik od DW 491 do Władysława Jagiełły , Kołaczkowice Duże i Małe, Mokra I, Mokra II, droga łącząca Mokra I z mokra III Izbiska Duże i Małe, Wapiennik-ul. Wołyńska, Golczewska, łącznik od ul. Wołyńskiej do Izbiska-ul. Częstochowska, Majowa

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowiący dodatek nr 10
2) projekt/wzór umowy dot. części nr 2 zamówienia- stanowiący dodatek nr 11b.

Wymagania jakościowe w związku z zastosowaniem kryterium ceny jako kryterium o wadze prze-kraczającej 60% odnoszące się do elementów składających się na przedmiot zamówienia tj. realizacji zamówienia: Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamó-wienia tj. realizacji zamówienia zostały określone we wzorze/projekcie umowy oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z w/w dokumentami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 67059,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 51119,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 51119,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 51119,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Z.H.U. „BOMAX” Maj Bogdan

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 151626774

7.3.3) Ulica: Piwna 21

7.3.4) Miejscowość: Zawady

7.3.5) Kod pocztowy: 42-110

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 51119,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-05-20

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 52071,45 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 52071,45 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 52071,45 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "KOP - TRANS" Piotr Bęben

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 240686684

7.3.3) Ulica: Ułańska 11

7.3.4) Miejscowość: Miedźno

7.3.5) Kod pocztowy: 42-120

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 52071,45 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-05-20

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

wartość szacunkowa poszczególnych części zamówienia uwzględnia wartość
przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy (50 % wartości zamówienia podstawowego dot. danej części zamówienia).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.