eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legionowo › Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na remoncie budynku Willa "Kozłówka" w formule zaprojektuj i wybudujOgłoszenie z dnia 2022-01-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na remoncie budynku Willa „Kozłówka” w formule zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000524832

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: marsz. Józefa Piłsudskiego 41

1.5.2.) Miejscowość: Legionowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-120

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 227663491

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.legionowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.legionowo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/legionowo

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na remoncie budynku Willa „Kozłówka” w formule zaprojektuj i wybuduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6c2203bd-5345-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00002239

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001598/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.18 Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na remoncie budynku Willa "Kozłówka" oraz zagospodarowanie parku, w formule zaprojektuj i wybuduj

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie realizowane w ramach projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00295438/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Rz.271.41.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na remoncie budynku Willa „Kozłówka” oraz zagospodarowania parku na terenie działki nr ewidencyjny 2/3 obr. 63 przy ul. M. Smereka 2 w Legionowie, w formule zaprojektuj i wybuduj.
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na remoncie budynku Willa „Kozłówka” oraz zagospodarowania parku na terenie działki nr ewidencyjny 2/3 obr. 63 przy ul. M. Smereka 2 w Legionowie, w formule zaprojektuj i wybuduj,tj opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Legionowo, oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją i uzyskanymi decyzjami.
3. Przedmiotem zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest:
1) opracowanie Dokumentacji Projektowej na remont budynku Willa „Kozłówka” oraz zagospodarowania parku na terenie działki nr ewidencyjny 2/3 obr. 63 przy ul. M. Smereka 2 w Legionowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz usunięciem wszelkich kolizji,
2) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, odstępstw, decyzji niezbędnych do uzyskania przez Gminę pozwolenia na budowę, zgodnie z zakresem dokumentacji projektowej,
3) wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu budynku Willa „Kozłówka” oraz zagospodarowania parku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz usunięciem wszelkich kolizji,
4) opracowanie i pozyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie wybudowanych obiektów.
4. Wykonawca zobowiązuje się do oddania ww. obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z umową i zasadami wiedzy technicznej oraz do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych do dnia upływu okresu rękojmi i gwarancji za wady dla robót budowlanych.
5. Zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy określa umowa. Wykonawca uzyska dla budowanego obiektu funkcjonalność założoną w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, zaleceniom Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz opinii Programu Funkcjonalno-Użytkowego wydanej przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dokumenty tworzące Umowę należy traktować, jako wzajemnie się uzupełniające. Umowę tworzą następujące dokumenty, które do celów interpretacji będą miały pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością:
1) Umowa i późniejsze Aneksy do Umowy,
2) Specyfikacja Warunków Zamówienia,
3) oferta Wykonawcy z załącznikami,
4) zatwierdzony harmonogram rzeczowo-finansowy (przedmiotu zamówienia),
5) Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU),
6) zalecenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
7) opinia Programu Funkcjonalno-Użytkowego wydana przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych objętych umową (załącznik nr 11 do SWZ) wraz ze wszystkimi innymi projektami i opracowaniami koniecznymi do wykonania dokumentacji objętej przedmiotem zamówienia.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi Generalnego Konserwatora Zabytków z 2 sierpnia 2019 r. w sprawie rewitalizacji przestrzeni rynkowych oraz zieleni (znak: DOZ.6521.26.2019.DJ) oraz Wytycznymi rekomendowanymi przez Generalnego Konserwatora Zabytków przy piśmie z dnia 06.03.2021 r. (DOZ.6521.14.2019.DJ).
8. Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, o których mowa w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.
9. Zamawiający wyznacza termin fakultatywnej wizji lokalnej na dzień 9 grudnia 2021 r. od godz. 12:00.
10. Zamówienie realizowane w ramach projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe

4.5.3.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71223000-7 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71251000-2 - Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

71421000-5 - Usługi wkomponowywania ogrodów w krajobraz

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Art. 255 pkt 3 ustawy Pzp - cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.