eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Usługi transportowe na rzecz Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK w roku 2023Ogłoszenie z dnia 2023-01-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługi transportowe na rzecz Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 121135203

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lipowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-702

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mocak.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mocak.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Muzeum

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi transportowe na rzecz Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-49ef0345-6fce-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00002237

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001097/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.13 Usługi transportowe na rzecz Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK w roku 2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468989/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 obejmuje usługi transportowe towarów na terenie miasta Krakowa, na terenie kraju i poza granicami kraju, samochodem o minimalnych wymiarach zamkniętej skrzyni: długość 4 m, szerokość 2 m, wysokość 2 m i dopuszczalnej masie całkowitej min 3,5 tony.
Przewidywana ilość godzin jazdy po Krakowie 0-20
Przewidywana ilość kilometrów jazdy po Polsce 0-1000
Przewidywana ilość kilometrów poza granicami kraju 0-400

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

63110000-3 - Usługi przeładunku towarów

4.5.5.) Wartość części: 8836,80 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 obejmuje usługi transportowe towarów i dzieł sztuki na terenie miasta Krakowa, na terenie kraju i poza granicami kraju, samochodem o minimalnych wymiarach zamkniętej skrzyni: długość 6 m, szerokość 2 m, wysokość 2,20 m,
Przewidywana ilość godzin jazdy po Krakowie 0-66
Przewidywana ilość kilometrów jazdy po Polsce 3000-11590
Przewidywana ilość kilometrów poza granicami kraju 3000-12370
Przewidywana ilość osobogodzin usługi specjalistycznego pakowania dzieła sztuki 10-60
Przewidywana czas wynajmu skrzyń do transportu dzieł sztuki 0-20 dób
Przewidywana pojemność skrzyń do transportu dzieł sztuki 1-5 m3

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

63110000-3 - Usługi przeładunku towarów

4.5.5.) Wartość części: 171075,66 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 obejmuje usługi transportowe towarów i dzieł sztuki na terenie miasta Krakowa, na terenie kraju i poza granicami kraju, samochodem o minimalnych wymiarach zamkniętej skrzyni: długość min. 7,5 m, szerokość 2,20 m, wysokość 2,50 m.
Przewidywana ilość godzin jazdy po Krakowie 0-24
Przewidywana ilość kilometrów jazdy po Polsce 1000-1300
Przewidywana ilość kilometrów poza granicami kraju 1000-2300
Przewidywana ilość osobogodzin usługi specjalistycznego pakowania dzieła sztuki 0-20
Przewidywana czas wynajmu skrzyń do transportu dzieł sztuki 0-20 dób
Przewidywana pojemność skrzyń do transportu dzieł sztuki 1-5 m3

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

63110000-3 - Usługi przeładunku towarów

4.5.5.) Wartość części: 37770,72 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12796,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12796,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12796,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Władysław Dyna Dyna-Trans

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6770072926

7.3.3) Ulica: Pachońskiego 9/212

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-223

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12796,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 265672,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 265672,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 265672,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Władysław Dyna Dyna-Trans

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6770072926

7.3.3) Ulica: Pachońskiego 9/212

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-223

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 265672,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 58394,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 58394,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 58394,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Władysław Dyna Dyna-Trans

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6770072926

7.3.3) Ulica: Pachońskiego 9/212

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-223

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 58394,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.