eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Usługa sprzątania pokoi hotelowych na terenie Oddziału Golęcin w Poznaniu ul. Warmińska 1 oraz domków campingowych i innych pomieszczeń w Camping Hotelu Malta w Poznaniu, ul. Krańcowa 98.Ogłoszenie z dnia 2023-01-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa sprzątania pokoi hotelowych na terenie Oddziału Golęcin w Poznaniu ul. Warmińska 1 oraz domków campingowych i innych pomieszczeń w Camping Hotelu Malta w Poznaniu, ul. Krańcowa 98.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630603890

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Spychalskiego 34

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-553

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@posir.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.posir.poznan.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

platformazakupowa.pl/pn/posir_poznan

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa sprzątania pokoi hotelowych na terenie Oddziału Golęcin w Poznaniu ul. Warmińska 1 oraz domków campingowych i innych pomieszczeń w Camping Hotelu Malta w Poznaniu, ul. Krańcowa 98.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c6641c07-746d-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00002155

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025392/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Usługi sprzątania pokoi (Oddział Golęcin oraz Zaplecze Sportowe) w 2023 roku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00475220/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.240.81.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania pokoi hotelowych na terenie Oddziału Golęcin w Poznaniu ul. Warmińska 1 oraz domków campingowych i innych pomieszczeń w Camping Hotelu Malta w Poznaniu, ul. Krańcowa 98.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej swz.
Przedmiot zamówienia dotyczący sprzątania pokoi hotelowych na terenie Oddziału Golęcin w Poznaniu ul. Warmińska 1 objęty jest prawem opcji.
Zamawiający może z prawa opcji skorzystać w pełnym lub w częściowym zakresie albo nie skorzystać. W przypadku gdy Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji lub skorzysta w ograniczonym zakresie, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
Zamawiający skorzysta z prawa opcji, w przypadku wznowienia przez obiekt działalności hotelowej i zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zakresu zamówienia objętego prawem opcji.
W odniesieniu do zakresu objętego prawem opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z tego prawa pisemnie, na adres e-mail wskazany w umowie na 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi, przekazując oświadczenie w tym zakresie.
Wykonawca nie może rościć sobie prawa do wykonania zakresu usług objętego prawem opcji, w przypadku braku decyzji Zamawiającego o ich realizacji.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace porządkowo- sprzątające objęte niniejszym postępowaniem.
Przed zawarciem umowy ws. realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest, do przedłożenia oświadczenia, że osoby te będą zatrudnione na umowę o pracę w trakcie realizacji zamówienia.
Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi ww. czynności.
Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników w szczególności, adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko, stanowisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Nieprzedłożenie kopii umów w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących wskazane czynności, na umowę o pracę i skutkować naliczaniem kar umownych, określonych w projekcie umowy do niniejszego postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia wyżej wymienionych osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności, w szczególności poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia wyżej wymienionych osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
Przed rozpoczęciem świadczenia usługi Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kierownikowi oddziału, wykaz osób które będą świadczyć usługę
O zmianie pracownika Wykonawca winien powiadomić Zamawiającego na 2 dni robocze przed dokonaniem zmiany w formie pisemnej. (Zamawiający dopuszcza przesłanie informacji mailowo).
Na czas realizacji zamówienia wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie żądał polisy, bądź innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90911100-7 - Usługi sprzątania miejsc noclegowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 356700 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1309089 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 356700 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Grupa Astra Investment Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5252596762

7.3.3) Ulica: Sielska 17A

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-129

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 356700 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.