eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupno › Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Słupno w 2022Ogłoszenie z dnia 2022-01-03

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Słupno w 2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SŁUPNO

1.3.) Oddział zamawiającego: Wójt Gminy Słupno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015997

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Miszewska 8A

1.5.2.) Miejscowość: Słupno

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-472

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@slupno.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugslupno.bip.org.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Słupno w 2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-72d9fbb6-6ca3-11ec-ae77-fe331fedffdc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00001425

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003478/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Słupno w 2022r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Energa Ośw.Sp. z o.o. nie wyraża zgody na dopuszczenie podmiotów zewn.do prowadzenia konser.urz.i elem.ośw.ulicz.stanowiących ich własność oraz zabudowy urządz.i elem.ośw.ulicz. na sieciach energet.na terenie Gminy. Prowadzenie prac eksploat.i ruchowych w infr. energet.obejmującej linie energet., stacje transformat., urz. automat., urz.ośw.ulicznego, zabezp. jest działalnością wymagającą koordynacji i zapewnienia bezp.i jakości dostaw ener.elektr.dla odbiorców. Specyfika i funkcjonalne powiązania sieci ener.nie pozwalają na prowadzenie na nich prac eksploat.i ruchowych przez podm.zewn.ponieważ sieci abonenckie są integralnie powiązane z sieciami ośw.uliczn., usuwanie awarii, wyłączenia, zabiegi eksploat. urządz.i elem.ośw. ulicz. mają bezpośredni wpływ na dostawy energii elektr.w sieciach abonenckich za, które odpowiada dostawca. ENERGA Ośw.jako właściciel i najemca infr. nie może nie mieć wpływu na dokonywanie specjalist.i odpowiedzialnych prac na jej majątku. Cdn.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SZP.271.1.12.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Słupno.
Wykonawca, w ramach wykonywania przedmiotowej usługi, zobowiązany będzie do podjęcia i wykonania wszelkich czynności niezbędnych do zapewnienia oświetlenia na obszarze, w tym do:
a) wykonywania usługi kompleksowej przy wykorzystaniu posiadanej infrastruktury,
b) utrzymania posiadanej infrastruktury wykorzystywanej do wykonywania usługi kompleksowej w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym świadczenie usługi kompleksowej o należytej jakości na zasadach ciągłych, w tym przeprowadzania napraw, remontów lub wymiany awaryjnej poszczególnych urządzeń wchodzących w skład tej Infrastruktury, w zakresie, w jakim zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wedle najlepszej profesjonalnej wiedzy Wykonawcy i ustalonych zwyczajów, jest to niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania infrastruktury,
c) zakupu energii elektrycznej w ilości niezbędnej dla celów oświetlenia,
d) bieżącego monitorowania sprawności infrastruktury,
e) prowadzenie rejestru zdarzeń,
f) zapewnienia oświetlenia w obszarze funkcjonowania Infrastruktury, w porze od zmierzchu do świtu, z zastrzeżeniem, iż pora świecenia może być regulowana (zmieniana – raz w okresie obowiązywania umowy) przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, a zmiana taka nie wymaga zmiany Umowy i jest zgodna z obowiązującymi przepisami.
g) zwiększenia ilości punktów świetlnych w uzgodnionych przez strony lokalizacjach i terminach.
Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest usunąć zagrożenia powstałe w skutek awarii, których skutki stanowią zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia niezwłocznie od powiadomienia przez Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50232100-1 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 985000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 985000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 985000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5851232055

7.3.3) Ulica: ul. Rzemieślnicza 17/19

7.3.4) Miejscowość: SOPOT

7.3.5) Kod pocztowy: 81-855

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 985000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Cd - Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Każdy właściciel zgodnie z treścią art. 140 KC może korzystać ze swojej rzeczy z wyłączeniem innych osób. Gmina nie może, narzucić właścicielowi infr.wyk.którego sama wybierze, gdyż oznaczałoby to naruszenie art.140 Kc. i rodziło po stronie Sp. roszczenie określone w art. 222 Kc. Zgodnie z wymaganiami ust. Pr.Bud.na właściciela nałożone są obowiązki utrz.urządz. w należytym stanie.Zgoda na decydowanie o tym, kto ma wykonywać prace przez gminy naraża właściciela na brak wpływu na jakość wykon. prac, a w przypadku nie utrzymania należytego stanu techn. na dpowiedz.karną. Zgoda na dopuszczenie podm.zewn. do prac, które Sp. sama wykonuje własnym personelem na swoich urz. w zakresie jej funkcjonowania naraziłaby Sp.na straty finansowe spowodowane utratą przychodów, straty mater.i mielibyśmy do czynienia z działaniem Zarządu na szkodę podm.zarządzanego, co grozi odpowiedzialnością karną w stosunku do osób Zarządzających. ENERGA Ośw. jako spółka zależna Gr. Kapit. ENERGA jest podm. upoważnionym do świadczenia usługi ośw. i konser.ośw. na terenie działania Grupy. Jednocześnie ENERGA ośw. nie wyraża zgody na dostawę energii elektr. do urządzeń ośw. należących do ENERGA Ośw. na terenie Gminy. Zgodnie z treścią prawa własności, określoną w art. 140 k.c, gmina nie będąca właścicielem infr. ośw., nie może bez zgody właściciela urządzeń organizować postępowań na dostawę en.elektr.do celów ośw.oraz na konserwację tej infr.energet.. „Przed. ener. będące właścicielem urządzeń ośw. może, zgodnie z art. 140 ust.z dnia 23 kw. 1964r. Kc (...), w granicach określonych przez ust.oraz zasady współżycia społ.z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno - gosp.przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą." Na gruncie aktualnie obowią. przepisów prawa gmina, która nie jest właścicielem całej infr. ośw. i nie legitymuje się innym tytułem do dysponowania całym tym majątkiem, nie ma prawa do ogł.postęp.na dostawę en. elektr. do celów ośw. oraz na konserwację tej części infr. która do niej nie należy. Realiz.umowy, która zostałaby podpisana przez zam. z innym wyk. na realiz.zamów. spowodowałaby, że każde wykonanie usługi przez wyk. innego, niż ENERGA Ośw.wywoła naruszenie własn. na które ona nie wyraziła zgody: na zakup ener. elektr. do urządz.stan własność ENERGA Ośw. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że zam. postawiłby wyk.warunki niemożliwe do spełnienia (brak zgody właściciela infr. na zakup ener. elektr. ) lub których spełnienie może narazić wyk.na poniesienie nieuzasad.kosztów oraz na odpow.karną. Na zam. ciąży obowiązek uzyskania zgody na wykon.usługi na majątku ENERGA Ośw. Przed.zam. nie może być opisany w sposób który utrudniałby uczciwą konkur.Sposób wykon.umowy jest niejednoznaczny i zależy od woli podm.trzeciego, który może pozwolić lub nie na wyk. części zamów. na swoim majątku. M.in. powoduje to, że przedm.zamów. jest opisany w sposób nie zapewniający zachowania uczciwej konkur.oraz równego traktowania wyk. W związku z powyższym jako tryb wyboru Wyk. konserwacji i dostawy ener.elektr. dla ośw. stanowiącego własn.Energa Ośw. wybrano tryb zamów. z wolnej ręki.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.