eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wronki › Remont drogi - ul. Spokojna we Wronkach o nawierzchni z kostki granitowej

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2011-07-19

Wronki: Remont drogi - ul. Spokojna we Wronkach o nawierzchni z kostki granitowej
Numer ogłoszenia: 196749 - 2011; data zamieszczenia: 19.07.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 164999 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wronki reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki, woj. wielkopolskie, tel. 067 2545300, faks 067 2545328.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi - ul. Spokojna we Wronkach o nawierzchni z kostki granitowej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont ul. Spokojnej we Wronkach (jezdnia i chodnik) o łącznej powierzchni 959,00 m2 . Przedmiotowa droga jest o nawierzchni asfaltowej a chodnik z płytek betonowych. Zakres zamówienia obejmuje budowę drogi o nawierzchni z kostki kamiennej granitowej szarej surowo ciętej 8-11 cm, ściek z kostki kamiennej granitowej czarnej surowo ciętej 8-11 cm na podbudowie z kruszyw łamanych gr. 20 cm oraz chodnika z kostki kamiennej granitowej szarej gr. 8/11(cztery strony łupane, dwa cięte) i płyt kamiennych granitowych szarych płomieniowanych 50/50/6 cm na podbudowie z kruszyw łamanych gr. 15 cm. Kostka na chodnikach ma być kostką granitową szarą, płomieniowaną, ciętą z górną powierzchnią płomieniowaną i bokami surowo łupanymi, o wymiarach 8/11cm i wysokości 8 cm. Kostka na jezdni ma być kostką granitową szarą surowo łupaną. Szczegółowy zakres zamówienia opisany został a załączniku do SIWZ, tj. w przedmiarze robót, Projekcie budowlano-drogowym i STWiOR..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.10.00.00 - Przygotowanie terenu pod budowę 45.11.12.00 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45.23.32.20 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45.23.31.20 - Roboty w zakresie budowy dróg .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 231855,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 379418,51

  • Oferta z najniższą ceną: 379418,51 / Oferta z najwyższą ceną: 438707,95

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.