eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Września › Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego ZIELENIAK przy ul. Kościelnej we Wrześni

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-01-14

Września: Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego ZIELENIAK przy ul. Kościelnej we Wrześni
Numer ogłoszenia: 19100 - 2013; data zamieszczenia: 14.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 494894 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, woj. wielkopolskie, tel. 061 4360880 w. 146, faks 061 4362500.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego ZIELENIAK przy ul. Kościelnej we Wrześni.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług w zakresie zarządzania, administrowania i utrzymania targowiska miejskiego położonego przy ul. Kościelnej we Wrześni stanowiącym majątek Gminy Września. 2. Zakres prowadzenia i administrowania targowiskiem przy ul. Kościelnej obejmuje: a) wykonywanie czynności z zakresu zarządzania nieruchomością przez osobę legitymującą się licencją zawodową zarządcy nieruchomości udzieloną przez uprawniony organ, ubezpieczoną od odpowiedzialności cywilnej, b) organizowanie prawidłowego funkcjonowania i pracy targowiska sześć dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do soboty w godzinach określonych w regulaminie targowiska oraz dodatkowych okazjonalnych dniach otwarcia targowiska w dniach ustawowo wolnych od pracy (średnio cztery dni w roku), c) wywozu nieczystości stałych z obiektu przez koncesjonowanych przewoźników, d) bieżące sprzątanie i utrzymanie w czystości całego obiektu i przyległych chodników, e) zapewnienie urządzeń do gromadzenia odpadów, f) zimowe utrzymanie ciągów pieszych wraz z wywozem śniegu i utrzymaniem ich w należytej szorstkości, g) opróżnianie na bieżąco koszy na śmieci umieszczonych na chodniku przyległym do targowiska, h) prowadzenie na bieżąco drobnych napraw i konserwacji, i) dbanie o tablicę ogłoszeń i umieszczanie na niej aktualnego regulaminu, planu sytuacyjnego miejsc sprzedaży i bieżących informacji, j) pobieranie opłaty targowej (inkaso) od osób prowadzących działalność na terenie targowiska jeżeli Rada Miasta we Wrześni tak postanowi k) przestrzeganie przepisów sanitarnych, przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy l) likwidacja skutków wandalizmu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.33.00.00 - Usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 214351,02 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 192000,24

  • Oferta z najniższą ceną: 192000,24 / Oferta z najwyższą ceną: 218400,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.