eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Człopa › Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Człopa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Człopa w okresie 01.01.2016r. - 31.12.2017r.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2015-12-18

Człopa: Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Człopa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Człopa w okresie 01.01.2016r. - 31.12.2017r.
Numer ogłoszenia: 186951 - 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 170357 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 062 2591069, faks 067 2591065.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Człopa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Człopa w okresie 01.01.2016r. - 31.12.2017r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) dla potrzeb Gminy Człopa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Człopa, tj. 1. Dom Kultury w Człopie, ul. Strzelecka 1, 78-630 Człopa 2. Szkoła Podstawowa w Człopie, Pl. Zwycięstwa 6, 78-630 Człopa 3. Przedszkole Publiczne Człopa, ul. Przedszkolna 1, 78-630 Człopa 4. Publiczne Gimnazjum w Człopie, Pl. Zwycięstwa 6, 78-630 Człopa 5. Polsko - Niemieckie Centrum Kultury i Sportu, ul. Osiedlowa 9, 78-630 Człopa Całkowite szacunkowe zużycie energii [MWh] w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. wynosi 679,724 MWh. Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do siwz) zawierający lokalizacje oraz opis punktów poboru energii elektrycznej oraz projekt umowy (załącznik nr 6 do siwz) wraz z zał. nr 1 (wykaz punktów poboru energii Zamawiającego objętych umową) i nr 2 (pełnomocnictwo), stanowiące integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 09.31.00.00 - Elektryczność .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 218456,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 152190,20

  • Oferta z najniższą ceną: 152190,20 / Oferta z najwyższą ceną: 165172,93

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.