eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gołdap › Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej na odcinku Rostek - Gołdap, sieci kanalizacyjnych grawitacyjnych i tłocznych w miejscowościach Grabowo, Wronki Wielkie na terenie Gminy Gołdap, oraz budowy sieci wodociągowej Rostek - Wronki Wielkie, dla której została opracowana dokumentacja techniczna oraz zostało wydane pozwolenie na budowę

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-06-02

Gołdap: Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej na odcinku Rostek - Gołdap, sieci kanalizacyjnych grawitacyjnych i tłocznych w miejscowościach Grabowo, Wronki Wielkie na terenie Gminy Gołdap, oraz budowy sieci wodociągowej Rostek - Wronki Wielkie, dla której została opracowana dokumentacja techniczna oraz zostało wydane pozwolenie na budowę
Numer ogłoszenia: 185868 - 2014; data zamieszczenia: 02.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 119524 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gołdapi sp.z o.o., ul. Sikorskiego 9A, 19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 6154949, faks 087 6154949.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej na odcinku Rostek - Gołdap, sieci kanalizacyjnych grawitacyjnych i tłocznych w miejscowościach Grabowo, Wronki Wielkie na terenie Gminy Gołdap, oraz budowy sieci wodociągowej Rostek - Wronki Wielkie, dla której została opracowana dokumentacja techniczna oraz zostało wydane pozwolenie na budowę.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót wg zadań:1. Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo, gmina Gołdap, ok. 32 szt.: a. sieć kan. tłocznej PE DN50-DN90mm, ok.576m, b. sieć kan. grawitacyjnej PVC DN200mm, ok. 1100m, c. studzienki rewizyjne ok. 49 szt, d. sieciowe przepompownie ścieków ok. 2 szt, e. dokumentacja projektowa 1 szt, 2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wronki Wielkie, Gmina Gołdap. ok. 13 szt.: a. sieć kan. grawitacyjnej PVC DN 200mm ok. 220m, b. studzienki rewizyjne ok. 15 szt, c. dokumentacja projektowa 1 szt, 3. Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Rostek-Gołdap, gmina Gołdap: a. sieć wodociągowa PE DN 160: ok.750m, b. dokumentacja projektowa 1 szt, 4. Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Rostek-Wronki, gmina Gołdap (bez Podgórza): a. sieć wodociągowa PE 100 DN90-160 mm ok. 6 339 m, b. przyłącze wodociągowe PE 80 DN 40-63mm ok.79, 5. dokumentacja projektowa Wykonawcy wg PFU z uwzględnieniem Parametrów funkcjonalno użytkowych istniejącego systemu monitoringu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, niezbędnymi opłatami administracyjnymi, m.in. związanymi z wycinką drzew, zajęciem pasa drogowego oraz wymaganymi uzgodnieniami, 6. roboty budowlane wg PFU z uwzględnieniem Parametrów funkcjonalno użytkowych istniejącego systemu monitoringu i istniejącego projektu budowlanego na zadanie nr 4 Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Rostek-Wronki, gmina Gołdap (bez Podgórza) oraz inne niezbędne prace, próby, próby końcowe i szkolenia, 7. obsługa geodezyjna, 8.uzgodnienia z właścicielami działek przejścia z siecią przez ich grunty, 9. dojazdy, przejazdy, organizację ruchu, 10. opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji, 11. opłacenie badań i ekspertyz niezbędnych do oceny prawidłowości wykonanej umowy wykonanych przez niezależne Instytucje, 12. badania instalacji elektrycznych i kablowych, 13. zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do uruchomienia i przeprowadzenia niezbędnych prób, prób końcowych i prób eksploatacyjnych, 14. zakup i rozwieszenie niezbędnych tablic informacyjnych, w tym instrukcji bhp i ppoż., 15. zakup sprzętu bhp i ppoż., 16. zapłata za energię i inne media zużyte w trakcie budowy oraz wykonywania prób i prób końcowych, 17. zabezpieczenie praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy, 18. uzyskanie Dziennika Budowy wraz z kolejnymi egzemplarzami, 19. zapewnienie Nadzoru Autorskiego, 20. inne opłaty administracyjne. Szczegółowy zakres robót i wymagań określa Program Funkcjonalno - Użytkowy, załącznik nr 9 do SIWZ, oraz projekt budowlany, załącznik nr 8 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.10.00.00 - Przygotowanie terenu pod budowę 45.20.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45.23.00.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 45.23.30.00 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45.23.32.20 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45.23.10.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 45.23.11.00 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 45.23.13.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45.23.20.00 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 45.23.32.00 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 74.23.20.00 - 74.23.20.00 .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 - 2013, działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, poddziałanie: 6.1.2 Gospodarka wodno - ściekowa..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1862590,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1250000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 1250000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1845000,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.