eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chorzów › Opracowanie dokumentacji projektowej, rozbiórka oraz wykonanie pierwszego etapu rewitalizacji kolejki wąskotorowej na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie. Nr20/B/DAT/13

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-05-10

Chorzów: Opracowanie dokumentacji projektowej, rozbiórka oraz wykonanie pierwszego etapu rewitalizacji kolejki wąskotorowej na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie. Nr: 20/B/DAT/13
Numer ogłoszenia: 185518 - 2013; data zamieszczenia: 10.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. J. Ziętka , Aleja Różana 2, 41-501 Chorzów, woj. śląskie, tel. 032 3498361, faks 032 3498362.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wpkiw.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: SA, w której ponad 50% akcji posiadają jednostki sektora finansów publicznych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej, rozbiórka oraz wykonanie pierwszego etapu rewitalizacji kolejki wąskotorowej na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie. Nr: 20/B/DAT/13.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez zamawiającego, a następnie rozbiórka obiektów budowlanych oraz wykonanie pierwszego etapu rewitalizacji kolejki wąskotorowej na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Okres gwarancji na wykonane prace wynosi 48 miesięcy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.41.16 - Budowa torów 45.23.41.13 - Rozbiórka torów 45.21.33.20 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem kolejowym 45.23.40.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu 45.23.24.52 - Roboty odwadniające 45.23.24.51 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe 45.23.41.15 - Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej 71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: - wymagane jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 40.000,00 zł, (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), - wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, - wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). - wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w: Bank Zachodni WBK nr 84 1090 2024 0000 0001 0715 1841 (musi być zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert), - wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć przed terminem składania ofert w osobnej kopercie opisanej jak do przetargu z dopiskiem wadium, w kancelarii WPKiW S.A., Aleja Różana 2, 41-501 Chorzów, pok. 004.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu tego warunku. Ocena warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie dostarczonego oświadczenia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu tego warunku oraz dokumenty, że wykonał w sposób należyty, potwierdzony dokumentami: 1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegająca na budowie (wykonaniu) : - 1,0 km toru kolei wąskotorowej, - 5 rozjazdów wąskotorowych - 5 peronów o łącznej wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN netto; 2) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał co najmniej jeden projekt budowlany: - 1,0 km toru kolei wąskotorowej lub normalnotorowej, - 5 rozjazdów wąskotorowych lub normalnotorowych - 5 peronów o łącznej wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN netto; Ocena warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie dostarczonych dokumentów i oświadczenia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu tego warunku oraz dokumenty, że dysponuje odpowiednimi potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, tj. dysponuje lub będzie dysponował minimum: - Koparka 2 szt. - Walec 1 szt. - Spycharka 1 szt. - Zakrętarki spalinowe 3 szt. - Piła do cięcia szyn 1 szt. - Wiertarka do szyn 1 szt. - Podbijaki elektryczne 4 szt. - Samochód skrzyniowy 1 szt. Ocena warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie dostarczonych dokumentów i oświadczenia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu tego warunku oraz dokumenty, że dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. 1) dysponuje lub będzie dysponować osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym tj.: bocznica kolejowa, linia kolejowa wraz z punktami eksploatacyjnymi i posterunkami technicznymi, torowe instalacje techniczne oraz inne budowle kolejowe w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie lub będzie posiadać uprawnienia równoważne oraz doświadczenie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w ww. specjalności rozumiane jako pełnienie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert funkcji Kierownika budowy na co najmniej jednym zakończonym kontrakcie obejmującym roboty budowlane związane z budową co najmniej 1,0 km toru kolei wąskotorowej, 5 rozjazdów wąskotorowych i 5 peronów o wartości łącznej robót budowlanych nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN netto; 2) dysponuje lub będzie dysponować osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do projektowania robót budowlanych związanych z obiektem budowlanym tj.: bocznica kolejowa, linia kolejowa wraz z punktami eksploatacyjnymi i posterunkami technicznymi, torowe instalacje techniczne oraz inne budowle kolejowe w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie lub będzie posiadać uprawnienia równoważne oraz doświadczeniem w zakresie projektowania robót budowlanych w ww. specjalności rozumiane jako pełnienie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert funkcji projektanta robót budowlanych na co najmniej jednym zakończonym kontrakcie obejmującym wykonanie projektu budowlanego związanego z budową co najmniej 1,0 km toru kolei wąskotorowej lub normalnotorowej, 5 rozjazdów wąskotorowych lub normalnotorowej oraz 5 peronów o wartości łącznej robót budowlanych nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN netto; Ocena warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie dostarczonych dokumentów i oświadczenia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu tego warunku. Ocena warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie dostarczonego oświadczenia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wystarczające jest aby wykonawca przedsawił roboty budowlane potwierdzające spełnianie warunku o który mowa w pkt. III.3.2.1);
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wystarczające jest aby wykonawca przedsawił usługi potwierdzające spełnianie warunku o który mowa w pkt. III.3.2.2);
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oferta wykonawcy sporządzona na podstawie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, dołączając stosowne pełnomocnictwo

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza istotną zmianę postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w razie: - w zakresie danych identyfikujących Strony umowy, takich jak np. firma, adres, rachunek bankowy, osoby upoważnione do kontaktów/odbioru lub inne zapisy dotyczące wskazania Stron - zmiany osób upoważnionych do kontaktów - zmiany rachunku bankowego i innych danych stron - zmiany terminu rozpoczęcia i/lub terminu zakończenia realizacji umowy - zmiany stawki podatku wynikającej ze zmiany przepisów prawa, - gdy w toku realizacji Umowy wystąpią zmiany stanu prawnego uniemożliwiające wykonywanie Umowy na dotychczasowych warunkach - zmian cenowych korzystnych dla Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wpkiw.4bip.pl/index.php?id_kat=16
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. Aleja Różana 2, 41-501 Chorzów pokój nr 107.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.05.2013 godzina 11:00, miejsce: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. J. Ziętka S.A. Aleja Różana 2, 41-501 Chorzów pokój nr 004 (Kancelaria).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.