eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tychy › Przebudowa oczyszczalni ścieków Tychy Urbanowice - Budowa systemu dezodoryzacji obiektów cześć 1, układu roztwarzania siarczanu żelaza, przeniesienie stacji dmuchaw.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2015-07-16

Tychy: Przebudowa oczyszczalni ścieków Tychy Urbanowice - Budowa systemu dezodoryzacji obiektów cześć 1, układu roztwarzania siarczanu żelaza, przeniesienie stacji dmuchaw.
Numer ogłoszenia: 180052 - 2015; data zamieszczenia: 16.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 131498 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A., Al. J. Marszałka Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 032 3257235, faks 032 3257285.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Osoba prawna utworzona w celu zaspakajania potrzeb o charakterze powszechnym.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa oczyszczalni ścieków Tychy Urbanowice - Budowa systemu dezodoryzacji obiektów cześć 1, układu roztwarzania siarczanu żelaza, przeniesienie stacji dmuchaw..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: A) Budowa stacji dmuchaw o kubaturze 835,3 m3 wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi i technologicznymi oraz rurociągiem sprężonego powietrza ok 50 mb, wody wodociągowej ok 17 mb, kanalizacji ok 52 mb; B) Budowa zbiornika do roztwarzania siarczanu żelaza o kubaturze 193.4 m3 i doposażenia zbiornika PIX wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi i technologicznymi oraz rurociągiem sprężonego powietrza ok 23 m rurociągiem roztworu siarczanu żelaza ok 311 mb, rurociągiem wody technologicznej ok 90 mb i wody wodociągowej ok 84 mb; C) Montaż biofiltra o wydajności Q=1300m3/h wraz z układem rurociągów powietrza ok 39 mb, kanalizacją ok 39 mb, wodociągiem ok 18 mb oraz przykryciami komory rozprężnej z układem odprowadzenia w hali krat; D) Rozbudowa międzyobiektowej sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej na potrzeby ww. zadań; E) Remont dróg ok 130 m2. Szczegółowy opis zamówienia oraz sposób jego wykonania określony jest w Dokumentacji projektowej, Przedmiarze Robót oraz Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla potrzeb niniejszego zamówienia w załączniku nr 8 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.27 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków 45.25.21.00 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 45.11.24.00 - Roboty wykopaliskowe 45.20.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45.23.00.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 45.23.11.00 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 45.23.24.10 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45.23.30.00 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45.24.00.00 - Budowa obiektów inżynierii wodnej 45.25.22.00 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków 45.31.42.00 - Instalowanie linii telefonicznych 45.31.57.00 - Instalowanie stacji rozdzielczych 45.31.51.00 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne 45.31.70.00 - Inne instalacje elektryczne 45.40.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45.45.00.00 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 50.96.12.00 - 50.96.12.00 .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszwa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2707679,41 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 2943817,60

  • Oferta z najniższą ceną: 2367054,89 / Oferta z najwyższą ceną: 3099681,18

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.