eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legionowo › Dostawę leków, materiałów stomatologicznych, szwów chirurgicznych, środków do dezynfekcji oraz drobnego sprzętu rehabilitacyjnego.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2014-05-27

Legionowo: Dostawę leków, materiałów stomatologicznych, szwów chirurgicznych, środków do dezynfekcji oraz drobnego sprzętu rehabilitacyjnego.
Numer ogłoszenia: 179186 - 2014; data zamieszczenia: 27.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Legionowie , ul. Zegrzyńska 8, 05-119 Legionowo, woj. mazowieckie, tel. 022 6866972, 7728619, faks 022 6866972.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wspl-legionowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę leków, materiałów stomatologicznych, szwów chirurgicznych, środków do dezynfekcji oraz drobnego sprzętu rehabilitacyjnego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków, materiałów stomatologicznych, szwów chirurgicznych, środków do dezynfekcji oraz drobnego sprzętu rehabilitacyjnego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowy z zachowaniem podziału na Pakiety: PAKIET 1 - LEKI RÓŻNE PAKIET 2 - LEKI I MATERIAŁY STOMATOLOGICZNE PAKIET 3 - SZWY WCHŁANIALNE I NIEWCHŁANIALNE PAKIET 4 - ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI PAKIET 5 - REHABILITACJA.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3, 33.14.18.00-8, 33.14.11.21-4, 33.63.16.00-8, 33.14.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Do potwierdzenia oświadczeniem w załączniku Nr 2 do SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, minimum 1 (jedną) dostawę, odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia. Wartość każdej (pojedynczej) dostawy winna być nie mniejsza niż: PAKIET 1 - 9 000,00 zł; PAKIET 2 - 47 000,00 zł; PAKIET 3 - 1 300,00 zł; PAKIET 4 - 5 500,00 zł; PAKIET 5 - 1 200,00 zł. Do potwierdzenia oświadczeniem w załączniku Nr 2 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Do potwierdzenia oświadczeniem w załączniku Nr 2 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Do potwierdzenia oświadczeniem w załączniku Nr 2 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż dla: PAKIET 1 - 9 000,00 zł; PAKIET 2 - 47 000,00 zł; PAKIET 3 - 1 300,00 zł; PAKIET 4 - 5 500,00 zł; PAKIET 5 - 1 200,00 zł. Do potwierdzenia oświadczeniem w załączniku Nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1. Oświadczenie, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki dopuszczenia do obrotu i do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) - dotyczy Pakietu 1-2. (wg wzoru Załącznika Nr 3 do SIWZ) 2.Oświadczenie, że zaoferowany przedmiot zamówienia odpowiada co do jakości wymogom wyrobów medycznych dopuszczonych do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679) - dotyczy Pakietu 2-5. (wg wzoru Załącznika Nr 3 do SIWZ)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wspl-legionowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego, I piętro, pokój nr 113..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.06.2014 godzina 10:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, I piętro, Sekretariat, pokój nr 112.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET 1 - LEKI RÓŻNE.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: LEKI RÓŻNE.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET 2 - LEKI I MATERIAŁY STOMATOLOGICZNE.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: LEKI I MATERIAŁY STOMATOLOGICZNE.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.18.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET 3 - SZWY WCHŁANIALNE I NIEWCHŁANIALNE.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SZWY WCHŁANIALNE I NIEWCHŁANIALNE.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET 4 - ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PAKIET 5 - REHABILITACJA.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: REHABILITACJA.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.