eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › zakup usługi badawczej pn. stwozenie zestawu dĺagnosýcznego do oceny agresywności raka gruczołu pĺersiowego W ramach zadania badawczego nr 3.5 Projektu BioMed.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2015-07-14

Wrocław: zakup usługi badawczej pn. stwozenie zestawu dĺagnosýcznego do oceny agresywności raka gruczołu pĺersiowego W ramach zadania badawczego nr 3.5 Projektu BioMed.
Numer ogłoszenia: 177016 - 2015; data zamieszczenia: 14.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. +48 71 720 16 28, faks +48 71 720 16 29 , strona internetowa www.eitplus.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup usługi badawczej pn. stwozenie zestawu dĺagnosýcznego do oceny agresywności raka gruczołu pĺersiowego W ramach zadania badawczego nr 3.5 Projektu BioMed..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: zakup usługi badawczej pn. stwozenie zestawu dĺagnosýcznego do oceny agresywności raka gruczołu pĺersiowego W ramach zadania badawczego nr 3.5 Projektu BioMed..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.11.00.00 - Usługi badawcze .

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    W 2008 roku w ramach PO IG Wrocławskie Centrum Badań EIT plus otrzymało wsparcie finansowe na działania wpisane w Strategię Rozwoju Kraju 2007-2015 tj. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki. W ramach otrzymanych środków realizowany rozpoczęto realizację badawczo-rozwojowego projektu Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne W ramach projektu BioMed rozpoczęto nabór grup badawczych do realizacji badań w czterech obszarach merytorycznych. W obszarze Nowe strategie diagnostyki, zapobiegania i leczenia chorób bakteryjnych w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 25 U PN 2009 na realizację zadania badawczego pt. Zaawansowana diagnostyka chorób nowotworowych wybrano grupę badawczą zatrudnioną przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Ślaskich we Wrocławiu pod kierownictwem prof. dr hab. Piotra Dzięgiela (zad. 3.5 pr. Biomed). Grupa ta spełniała wszelkie opisane w SIWZ wymagania tj. posiadała zasoby ludzkie, sprzęt i niezbędne umiejętności oraz unikalną wiedzę do realizacji tego zadania badawczego. Do tego postępowania zgłosiła się jako jedyny wykonawca. Zadanie badawcze było realizowane od 10.01.2010 r. Wynikiem realizacji zadania badawczego jest objęcie ochroną patentową wynalazku pt.: Sposób wykrywania obniżonej podatności na przeciwnowotworową chemioterapię adjuwantową u pacjentek z rakiem gruczołu piersiowego (nr P.405656 z dnia 15.10.2013r), będącego podstawą do stworzenia koncepcji przedmiotowego działania okołokomercjalizacyjnego, w ramach którego zrealizowane mają zostać dwa cele: 1. Głównym celem naukowym działania jest określenie ekspresji PIP na poziomie mRNA we krwi pacjentek z rakiem gruczołu piersiowego oraz skorelowanie otrzymanych wyników do danych kliniczno-patologicznych. 2. Głównym celem komercyjnym projektu jest opracowanie, walidacja oraz wdrożenie nowej procedury pod postacią zestawu metod diagnostycznych do oceny agresywności raka gruczołu piersiowego dla potrzeb terapii zindywidualizowanej. Proponowane rozwiązania metody badawcze są na tyle nowatorskie i unikalne na rynku farmaceutycznym, że wzbudziły zainteresowanie firm farmaceutycznych. Opracowanie wspomnianego zestawu metod diagnostycznych włączono zatem do procesu komercjalizacji uzyskanych wyników badań. Jedyna grupą badawczą, która dysponuje odpowiednim i wystarczającym, niepowtarzalnym autorskim know-how, a tym samym potrafi wytworzyć wspomniany wyżej zestaw metod diagnostycznych, jest grupa badawcza pod kierownictwem prof. P. Dzięgiela z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu . Grupa ta przez cztery lata pracowała nad nową technologią - opisaną w zgłoszeniu patentowym. W związku z tym ww. zespól badawczy posiada niezbywalne prawa autorskie osobiste zw. z utworami dot. przedmiotu wynalazku: Sposób wykrywania obniżonej podatności na przeciwnowotworową chemioterapię adjuwantową u pacjentek z rakiem gruczołu piersiowego (nr P.405656) jako twórcy wynalazku. Uprawnienia do patentu ma WCB EIT plus, ale tajniki, szczegóły oraz autorskie metody może odtworzyć i powtórzyć jedynie dotychczas pracująca nad tym grupa badawcza z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Tyko ta grupa posiada niezbędną do tego nabytą w ciągu czterech lat wiedzę i umiejętności oraz ww. niezbywalne osobiste prawa autorskie. Ze względu na unikatowe i niepowtarzalne cechy uprzednich prac prowadzonych przez grupę badawczą w ramach umowy na realizację zadania badawczego, a także unikalną autorską metodologię i technologię wytwarzania zestawu metod diagnostycznych, ta grupa badawcza jest na rynku wytwarzania wspomnianego zestawu z wymaganą jakością, wydajnością i w wymaganym czasie wykonawcą monopolistą. W obecnym czasie nie istnieje żadna inna grupa badawcza, która jest zdolna odtworzyć autorską metodologię i sprostawszy wymaganiom jakościowym wytworzyć innowacyjny zestaw metod diagnostycznych w wymaganym czasie. Inna grupa lub firma, która podjęłaby się wytworzenia opisywanego produktu musiałaby posiąść w krótkim czasie identyczne lub większe doświadczenie w danym obszarze jak ta grupa badawcza , dysponować już teraz specjalistycznym sprzętem oraz znać szczegółowo i to od strony praktycznej autorską metodologię, lub tę metodologię od nowa opracować. Nie jest to możliwe ponadto, z uwagi na termin zakończenia Projektu BioMed, w ramach którego mają być finansowanie wnioskowane działania okołokomercjalizacyjne. Kwestię pozyskania materiału do badań rozwiązano poprzez zawiązanie konsorcjum - Uniwersytetu Medycznego z Dolnośląskim Centrum Onkologicznym. DCO jest ośrodkiem koordynującym pracę wszystkich regionalnych ośrodków onkologicznych, dysponuje najnowocześniejszym sprzętem i posiada wykaz wszystkich pacjentów regionu, prowadząc wieloletnie rejestry przypadków chorób nowotworowych na terenie Dolnego Śląska. Ponieważ realizacja działania okołokomercjalizacyjneo musi odbyć się w przeciągu kilku najbliższych miesięcy - badania muszą być prowadzone na terenie Dolnego Śląska - ciągłe i okresowe badania pacjentek i transport materiału do badań - te wszystkie czynniki definiują front badań - ograniczając go do terytorium Dolnego Śląska. Z powyższych przyczyn, Zamawiający stosuje tryb zamówienia z wolnej ręki w na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) Pzp.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   Nazwa: 1

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław, 50-367 Wrocłąw, kraj/woj. dolnośląskie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.