eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Likwidacja wieży szybowej # Kazimierz II wraz z infrastrukturą towarzyszącą b. KWK Niwka-Modrzejów.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2008-07-21

Katowice: Likwidacja wieży szybowej # Kazimierz II wraz z infrastrukturą towarzyszącą b. KWK Niwka-Modrzejów.
Numer ogłoszenia: 165981 - 2008; data zamieszczenia: 21.07.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., ul. Kopalniana 6, 40-205 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3513300, 3513301, 3513364, fax 032 3513309, -10, 3513369.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srk.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Likwidacja wieży szybowej # Kazimierz II wraz z infrastrukturą towarzyszącą b. KWK Niwka-Modrzejów..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Likwidacja wieży szybowej # Kazimierz II wraz z infrastrukturą towarzyszącą b. KWK Niwka-Modrzejów. Szyb Kazimierz II zlokalizowany jest w granicach administracyjnych miasta Sosnowiec na działkach nr 5/14, 54/16 w obrębie 0001 na terenie zlikwidowanej KWK Niwka-Modrzejów. Dane techniczne wieży: - wieża szybu Kazimierz II jednozastrzałowa-stalowa, - wysokość - 41,5 m, - koła liniowe Ø 4,0 m w układzie równoległym, - konstrukcja wieży - kratowa, - masa wieży - 88,06 t Roboty likwidacyjne należy wykonać zgodnie z Projektem technicznym rozbiórki wieży szybu Kazimierz II b. KWK Niwka - Modrzejów wykonanym przez firmę Geo - Pro- Serwis Usługi Inżynieryjno Techniczne z Jaworzna w maju 2008r., który stanowi - załącznik nr 7 do SIWZ. Szczegółowy zakres robót likwidacyjnych określa przedmiar robót - załącznik nr 8 do SIWZ i obejmuje: 1) Przygotowanie placu budowy, 2) Demontaż urządzeń oraz kół linowych, 3) Demontaż pomostu kół linowych, 4) Demontaż trzonu wieży szybowej, 5) Demontaż zastrzałów wieży szybowej, 6) Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych konstrukcji (cięcie na odcinki dł. max 5,0m) i ich transport w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 7) Likwidację stóp fundamentowych zastrzałów do poziomu - 1,5m, 8) Wywóz gruzu z placu budowy i jego utylizację, 9) Zasypanie wykopów gruntem mineralnym wraz z zagęszczeniem, 10) Uporządkowanie i przekazanie terenu Zamawiającemu, 11) Aktualizację mapy zasadniczej w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i przekazanie jej Zamawiającemu.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 45.11.00.00 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Kod CPV wg słownika 2008: 45.11.00.00 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.10.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 4.400,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta zł).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.Uprawnieni są do występowania w obrocie prawnym. 2.Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych. 3.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 4.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 5.Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż 100 000,00 zł - polisę ubezpieczeniową należy dołączyć do oferty. 6.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia tj. winni specjalizować się na rynku robót w wykonywaniu prac o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia i posiadać doświadczenie w wykonywaniu prac rozbiórkowych, tj. wykonali co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. 7.Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności osobami uprawnionymi do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych, posiadających uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej dla kierownika robót i będących członkami właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. 8.Zamawiający nie wymaga wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi Wykonawcy, w przypadku podzleceń poszczególnych zakresów robót należy w ofercie wskazać zakresy zlecone podwykonawcom.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełnić druk OFERTA - załącznik Nr 1. Ofertę i załączniki należy sporządzić ściśle wg wzorów druków załączonych przez Zamawiającego. 2. Wszystkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy zawiera projekt umowy, który należy załączyć do oferty - załącznik Nr 2 do druku OFERTA. 3. Oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z art. 44 Pzp w związku z art. 22 ust.1i art. 24 ust. 1 i 2 stanowiące załącznik Nr 3 do druku OFERTA. 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6/sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie przedłożenie dowodu ustanowienia pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6. Koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. 7. Wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamówienia załącznik nr 4 do druku OFERTA. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. W przypadku udziału podwykonawcy należy wypełnić załącznik nr 4a do druku oferta. 8. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, zgodnie z opisem w pkt. 3.7 niniejszej SIWZ - należy dołączyć do załącznika nr 4 do druku OFERTA. 9. Wykaz ważniejszych robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz dat i miejsca wykonywania (zgodnie z opisem w pkt. 3.6 SIWZ) oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - załącznik nr 5 do druku OFERTA. 10. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą jak 100.000,00 zł.. 11. Wypełniony formularz cenowy zawierający cenę za wykonanie zamówienia z dołączonym kosztorysem ofertowym sporządzonym zgodnie z opisem w pkt. 9.6. SIWZ- załącznik nr 6. 12. Oświadczenie Wykonawcy, że po udzieleniu zamówienia przejmie na siebie obowiązki jako posiadacz odpadów zgodnie z opisem pkt. 1.4.2. SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.srk.com.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 - sekretariat (II piętro).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.08.2008 godzina 11:00, miejsce: 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 - sekretariat (II piętro).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.