eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Dostawa mebli biurowychOgłoszenie z dnia 2017-04-24

Nr: NP/2017/04/0182/TAR

Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli biurowych

Typ: Niepubliczne

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Dostawy

Miasto: Tarnów

Województwo: małopolskie

Data publikacji: 2017-04-24

Data wygaśnięcia: 2017-05-08

CPV: -

Osoba kontaktowa: Sylwia Tochowicz (TDH) sylwia.tochowicz@gaz-system.pl 146 225 353

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adres ul. Mszczonowska 4
Miejscowość Warszawa
Telefon +48 (022) 220 14 49
www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : Dostawa mebli biurowych - zgodnie z opisem
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi"/niepubliczne
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1.Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia Postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
2. O zakończeniu Postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia:
1) Dostawców, którym przekazano SIWZ - w przypadku zakończenia Postępowania przed upływem terminu składania ofert,
2) wszystkich Dostawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia Postępowania po upływie terminu składania ofert.
3. Dostawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej
Warunki udziału w postępowaniu : 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego.
2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia niepublicznego.
4) Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie Zamówienia niepublicznego.
2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Dostawców zostanie dokonana według formuły ,,spełnia" - ,,nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń przedstawionych w ofercie
3. W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 1. pkt 1) musi spełniać każdy z Dostawców odrębnie, natomiast warunki określone w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) może spełniać łącznie grupa Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.
4. Dostawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga, aby takie podmioty brały udział w realizacji Zamówienia w charakterze podwykonawców Dostawcy. Zamawiający nie dopuszcza polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie zdolności ekonomicznej.
Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Termin realizacji zamówienia : Wymagane
Słownie : 6 tygodni od daty podpisania umowy
Miejsce realizacji zamówienia : Zgodnie z OPZ.
Termin składania ofert : 2017-05-08 10:00
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Termin otwarcia ofert : 2017-05-08 12:00
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Okres związania ofertą : 60 dni
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.