eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tychy › Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka - wykonanie dokumentacji projektowej

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2008-07-11

Tychy: Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka - wykonanie dokumentacji projektowej
Numer ogłoszenia: 158467 - 2008; data zamieszczenia: 11.07.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. (032) 7763333, fax (032) 7763344.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka - wykonanie dokumentacji projektowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej Modernizacji Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka. Dokumentacja projektowa będzie obejmować 2 części: 1. Modernizację obiektu, 2. Termomodernizację obiektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do SIWZ.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 74.22.20.00 - Usługi projektowania architektonicznego Kod CPV wg słownika 2008: 71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego Oryginalny kod CPV: 74.22.23.00 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych Kod CPV wg słownika 2008: 71.22.30.00 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych Oryginalny kod CPV: 74.80.00.00 - Różne usługi branżowe i podobne Kod CPV wg słownika 2008: 79.90.00.00 - Różne usługi branżowe i podobne Oryginalny kod CPV: 74.23.20.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Kod CPV wg słownika 2008: 71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych tj.: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie (wymagane wykonywanie z należytą starannością minimum 2 zadań projektowych (dla których uzyskano komplet wymaganych prawem decyzji i uzgodnień) o podobnym charakterze z zamówieniem (jako zadanie podobne uważać się będzie wykonanie projektu modernizacji wraz z termomodernizacją budynku) na kwotę min. 100 000,00 zł brutto każde) oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (wymagane jest dysponowanie osobą/osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych), c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (wymagana polisa lub inny dokument ubezpieczenia na kwotę min. 50 000,00 zł). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności (art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp) oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp): a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp): a) Wykaz osób i podmiotów do wykonania zamówienia - załącznik nr 3 do SIWZ - dysponowanie osobami i podmiotami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie osobą/osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Wymagana kserokopia uprawnień budowlanych i aktualnego wpisu do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. b) Wykaz usług - załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych z należytą starannością minimum 2 zadań projektowych (dla których uzyskano komplet wymaganych prawem decyzji i uzgodnień) o podobnym charakterze z zamówieniem (jako zadanie podobne uważać się będzie wykonanie projektu modernizacji wraz z termomodernizacją budynku) na kwotę min. 100 000,00 zł brutto każde w ciągu ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia wszczęcia postępowania) a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie/wykonywanie tych usług. 3. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp): a) Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - opłacona ważna polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. Wartość polisy min. 50 000,00 zł. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie opłacenia polisy lub fakt opłacenia musi wynikać z treści dokumentu (jeśli polisa była opłacona przelewem - do oferty należy dołączyć kopie niniejszego przelewu). 4. Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 22 ustawy Pzp - załącznik nr 2 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umtychy.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Tychy Wydział Zamówień Publicznych - pok. 808 Al. Niepodległości 49 43-100 Tychy.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2008 godzina 11:15, miejsce: Urząd Miasta Tychy Wydział Zamówień Publicznych - pok. 808 Al. Niepodległości 49 43-100 Tychy.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inne oświadczenia lub dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania, które należy dołączyć do oferty: a) załącznik nr 1 do SIWZ - wypełniony formularz oferty, b) załącznik nr 5 do SIWZ - zaakceptowany/zaparafowany na każdej stronie wzór umowy, c) pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z załączonych do oferty dokumentów. Termin wykonania zamówienia: do 4,5 miesiąca od daty podpisania umowy. Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP 11/07/2008

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.