eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieleń › Budowa dróg w Wieleniu- ulica Hubala, Sikorskiego i Na Skarpie (etap II- ul. Na Skarpie)

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-05-16

Wieleń: Budowa dróg w Wieleniu- ulica Hubala, Sikorskiego i Na Skarpie (etap II- ul. Na Skarpie)
Numer ogłoszenia: 157420 - 2012; data zamieszczenia: 16.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 105558 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wieleń, ul. Kościuszki 34, 64-730 Wieleń, woj. wielkopolskie, tel. (067) 2561170 w. 47, faks (067) 2561021.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa dróg w Wieleniu- ulica Hubala, Sikorskiego i Na Skarpie (etap II- ul. Na Skarpie).

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie ulicy Na Skarpie w Wieleniu, w tym: I. Roboty przygotowawcze i ziemne. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych- 197,0m. Roboty ziemne w gr. kat. III wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 3 km- 365,00m3. II. Krawężniki. Rowki w gruncie kat. III-IV o wym. 20x20 cm pod krawężniki i obrzeża- 627,0m. Ława betonowa z oporem- 27,06m3. Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm- 179,0m. Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm- 242,0m. Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm- 60,0m + 178,0 m. III. Podbudowa. Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod wartsyw konstrukcyjne- 1.737,00m2. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm (nie stosować kruszyw wapiennych i gruzu kruszonego)- 1.369,50m2. IV. Nawierzchnia. Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm- 1.204,50 m2. Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm- 165,00 m2. Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm- 489,80 m2. V. Odwodnienie. Wykopy liniowe w gruncie suchym z ręcznym wydobyciem urobku- 36,75 m3. Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 200 mm- 12,5m. Rozebranie przepustów z rur betonowych o śr. 50 cm- analogicznie demontaż studzienek ściekowych- 4,00m. Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu (materiał z rozbiórki)- 4 szt. Kanały z PCW o śr. 200 mm łączone na wcisk (materiał z rozbiórki)- 12,0m. Zasypanie wykopów z zagęszczeniem mechanicznym- 36,0m3. VI. Roboty wykończeniowe. Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych- 3 szt. Regulacja pionowa włazów kanałowych- 16 szt. Regulacja zaworów wodociągowych- 10 szt. Słupki do znaków drogowych z rur stalowych śr. 50 mm- 2 szt. Przymocowanie znaków zakazu B-1 Stop- 1 szt. Przymocowanie znaków informacyjnych D-4- 1 szt. Roboty pomiarowe- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza- 197,0 m. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi uwzględniać koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z dokumentacji projektowej, a także koszty robót nie ujętych w dokumentacji projektowej, a których wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, również wszelkie podwyżki cen w okresie realizacji robót oraz wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją zamówienia, a w szczególności: a/ koszty obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej, b/ koszty uzyskania niezbędnych badań, opinii i uzgodnień, c/ opracowanie Planu BIOZ, d/ opłaty za czasowe składowiska urobku, e/ naprawy dróg zniszczonych w czasie trwania robót przez środki transportu i maszyny budowlane zatrudnione na budowie oraz pojazdy korzystające z objazdów, f/ likwidacji skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy, g/ zużycia wody i energii elektrycznej, h/ ubezpieczenia, i/ zabezpieczenia placu budowy, j/ nadzoru archeologicznego, k/ sporządzenia dokumentacji powykonawczej- 2 egzemplarze zawierające komplet dokumentów (dziennik budowy, projekt budowlany powykonawczy, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza; atesty, aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodności- na wszystkie użyte materiały i urządzenia; gwarancje i instrukcje; wszystkie wymagane próby i badania; świadectwa, protokoły odbiorów branżowych, protokoły odbiorów przez eksploatatorów sieci; oświadczenia wymagane obowiązującym prawem i przez Zamawiającego), l/ odszkodowania za zniszczenie zieleni, m/ materiałów o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych od podanych w projekcie technicznym, n/ koszty regulacji studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wpustów kanalizacji deszczowej, o/ wszelkie koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do ujęcia w kalkulacji (ofercie) kosztów materiałów zgodnych z dokumentacją oraz STWiOR. Wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń służą jako pomocnicze, można zastosować materiały i urządzenia równoważne o równych lub lepszych parametrach technicznych. Użyte w projektach (lub opisach, rysunkach) materiały o nazwach handlowych tam zawartych nie są obowiązujące. Udokumentowanie równoważności materiałów lub urządzeń w stosunku do projektowanych należy do obowiązku Wykonawcy. Zakres robót oraz technologia wykonania robót ujęte są w niżej wymienionych projektach i dokumentach: - decyzja pozwolenia na budowę 89/2009 z dnia 25.02.2009 r. wydana przez Starostę Czarnkowsko- Trzcianeckiego, - dokumentacja projektowa, w tym: - projekt budowlany na przebudowę dróg i budowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej z przyłączami w Wieleniu w rejonie ulic Hubala i Na Skarpie- wykonany przez mgr inż. Annę Chałko i inż. Mirosława Bednarczyka, - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, - przedmiar robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.25 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.05.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 290620,13 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 166284,68

  • Oferta z najniższą ceną: 166284,68 / Oferta z najwyższą ceną: 279549,38

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.