eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Usługi prawnicze w zakresie doradztwa prawnego i dokumentów w przedmiocie doradztwa prawnego dotyczącego kompleksowego uregulowania kwestii powierzenia i finansowania zadań Centrum Nauki EXPERYMENT, w tym w szczególności przygotowania projektu umowy wykonawczej określającej szczegółowe warunki świadczenia i finansowania powierzonych usług

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-04-19

Gdynia: Usługi prawnicze w zakresie doradztwa prawnego i dokumentów w przedmiocie doradztwa prawnego dotyczącego kompleksowego uregulowania kwestii powierzenia i finansowania zadań Centrum Nauki EXPERYMENT, w tym w szczególności przygotowania projektu umowy wykonawczej określającej szczegółowe warunki świadczenia i finansowania powierzonych usług
Numer ogłoszenia: 156632 - 2013; data zamieszczenia: 19.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 87800 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Innowacji Jednostka Budżetowa, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, woj. pomorskie, tel. +48 58 735 11 25, faks +48 58 735 11 26.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi prawnicze w zakresie doradztwa prawnego i dokumentów w przedmiocie doradztwa prawnego dotyczącego kompleksowego uregulowania kwestii powierzenia i finansowania zadań Centrum Nauki EXPERYMENT, w tym w szczególności przygotowania projektu umowy wykonawczej określającej szczegółowe warunki świadczenia i finansowania powierzonych usług.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegająca na doprowadzeniu do zakończenia procesu powierzenia Instytucji Kultury Centrum Nauki Experyment zarówno mienia jak i zadań do realizacji w oparciu o udzieloną rekompensatę zgodnie z obwiązującymi w przedmiocie przepisami prawa krajowymi oraz unijnymi. Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia do zakończenia procesu powierzenia tj. podpisania prawidłowej umowy wykonawczej. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia. Wszystkie ostateczne wersje dokumentów powstałych w ramach poszczególnych zadań muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. Zadanie 1 - Analiza wstępna dotycząca ewentualnych niezbędnych zmian w istniejących dokumentach, w ramach której nastąpi: 1)Zweryfikowanie istniejących dokumentów dotyczących utworzenia i funkcjonowania Instytucji Kultury i przygotowanie propozycji odpowiednich zmian, o ile ich wprowadzenie będzie konieczne z punktu widzenia zapewnienia zgodności z regulacjami dotyczącymi systemu rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, w szczególności Decyzją Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 z 11.1.2012) (dalej: Decyzja KE). W ramach prac: a)dokonanie weryfikacji Statutu Instytucji Kultury Centrum Nauki EXPERYMENT, Uchwały Rady Miasta o utworzeniu Instytucji Kultury oraz umowy o zarządzanie Instytucją Kultury (która została zawarta pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Dyrektorem Centrum Nauki EXPERTYMENT), b)przygotowanie propozycji ewentualnych zmian do ww. dokumentów (tj. Statutu, uchwały Rady Miasta o utworzeniu Instytucji Kultury oraz umowy o zarządzanie), o ile ich wprowadzenie będzie konieczne z punktu widzenia zapewnienia zgodności z regulacjami dotyczącymi systemu rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, a także ich parafowanie pod względem zgodności z prawem, 2)Przeprowadzenie analizy dotyczącej określenia podmiotu właściwego do podpisania Umowy Wykonawczej w kontekście zadań Miasta (jako organizatora instytucji kultury), struktury organizacyjnej Miasta oraz planowanego udostępnienia składników majątkowych przez Gdyńskie Centrum Innowacji (jednostkę budżetową Miasta) (dalej: GCI). 3)Przygotowanie i parafowanie pod względem zgodności z prawem uchwały Rady Miasta dotyczącej zaciągnięcia zobowiązania wynikającego z umowy wykonawczej. 4)Przeprowadzenie analizy jakiego rodzaju działania może prowadzić Centrum Nauki EXPERYMENT w związku z powierzeniem usług w ogólnym interesie gospodarczym. Zadanie 2 - Określenie rekomendowanego sposobu udostępnienia składników majątkowych i powierzchni na potrzeby Centrum Nauki EXPERYMENT 1)przeanalizowanie możliwych form udostępnienia składników majątkowych na potrzeby Centrum Nauki EXPERYMENT z uwzględnieniem aspektów podatkowych i wskazanie rekomendowanej formy udostępnienia składników majątkowych. Analiza aspektów podatkowych ma odnosić do skutków podatkowych samego udostępnienia składników majątku w ramach poszczególnych scenariuszy. 2)w przypadku odpłatnego udostępnienia składników majątkowych przedstawienie wytycznych dotyczących określenia wysokości stawki czynszu i jej wpływu na wystąpienie pomocy publicznej dla Centrum Nauki EXPERYMENT, 3)opracowanie projektu postanowień umownych, dotyczących warunków udostępnienia składników majątkowych na potrzeby Centrum Nauki EXPERYMENT oraz parafowanie projektu umowy pod względem zgodności z prawem. Zadanie 3 - Opracowanie projektu Umowy Wykonawczej 1)przygotowanie projektu Umowy Wykonawczej z Centrum Nauki EXPERYMENT -przy uwzględnieniu specyfiki działalności instytucji kultury, ustalonych warunków udostępnienia składników majątkowych oraz regulacji dotyczących rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, w szczególności Decyzji KE; Umowa powinna obejmować całokształt problemów związanych z powierzeniem i zostać parafowana pod względem zgodności z prawem. 2)przygotowanie załącznika finansowego do projektu Umowy Wykonawczej - załącznik ma zostać opracowany w oparciu o model wyliczania wysokości rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych przez Centrum Nauki EXPERYMENT (model opracowany w 2012 r. na zlecenie Gdyńskiego Centrum Innowacji) przy uwzględnieniu zaktualizowanych danych dotyczących zakresu działalności jaką ma wykonywać Centrum Nauki EXPERYMENT oraz warunków korzystania ze składników majątkowych. 3)Przeprowadzenie analizy dotyczącej aspektów podatkowych jakie za sobą niesie podpisanie Umowy Wykonawczej. 4)przygotowanie wytycznych dla księgowości obu stron umowy wykonawczej, w zakresie ewidencjonowania kosztów i przychodów w ramach rekompensaty, podatku VAT i podatku od osób prawnych. 5)Sposób rejestrowania rekompensaty sporządzania sprawozdań oraz zgłaszania jej do UOKiK. Prace w ramach tego etapu obejmują wprowadzenie poprawek do projektu Umowy Wykonawczej oraz załącznika finansowego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.10.00.00 - Usługi prawnicze 79.11.10.00 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego 79.13.10.00 - Usługi w zakresie dokumentów .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 130000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 150000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 150000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 170000,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.