eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chorzów › Usługi pielęgnacji, wycinki i sadzenia drzew w Chorzowie

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2016-01-22

Chorzów: Usługi pielęgnacji, wycinki i sadzenia drzew w Chorzowie
Numer ogłoszenia: 15322 - 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych , Rynek 1, 41-500 Chorzów, woj. śląskie, tel. 32 4165000, faks 32 4165639, 32 4165640.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi pielęgnacji, wycinki i sadzenia drzew w Chorzowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje (zakres prac): - cięcia sanitarne drzew, - ścinanie drzew z frezowaniem pni i korzeni, - sadzenie drzew . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w artykule 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień (usług) co zamówienie podstawowe.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.21.14.00 - Usługi wycinania drzew 77.21.15.00 - Usługi pielęgnacji drzew 77.21.16.00 - Sadzenie drzew .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 2.Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3.Ustala się wadium w wysokości: 5.000,00 zł 4.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.4). 5.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski Katowice 75 1050 1214 1000 0010 0000 3671. 6.Wadium wniesione w pieniądzu będzie uznane przez zamawiającego za wniesione prawidłowo tylko po wpłynięciu żądanej kwoty na wskazane konto w terminie określonym w pkt. 2 7.Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy zdeponować w Kasie Urzędu Miasta pok. 102 w formie oryginału dokumentu przed upływem terminu określonego w pkt. 2. 8.Kserokopię dokumentu, o którym mowa w pkt. 7 potwierdzoną -za zgodność z oryginałem- przez wykonawcę wraz z datą potwierdzenia, zaleca się załączyć do pozostałych dokumentów ofertowych. 9.Zwrot wadium nastąpi zgodnie z przepisami art. 46 ust. 1, 1a, 2, 4 ustawy Pzp. 10.Wykonawcy, którzy złożą oferty bez wniesionego wadium będą wykluczeni z postępowania, a ich oferta będzie odrzucona. 11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, tj.: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 13.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu wykazania spełniania ww. warunku wraz z ofertą należy złożyć - oświadczenie ( załącznik nr 1 do SIWZ) Warunki oceniane będą na zasadzie ich spełnienia lub niespełnienia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: a) usługę lub usługi polegającą/e na przeprowadzaniu cięć sanitarnych w koronach drzew - łączna, minimalna ilość drzew - 100 szt.. b) usługę lub usługi polegającą/e na ścinaniu drzew wraz z frezowaniem pni - łączna, minimalna ilość ściętych drzew - 100 szt. c) usługę lub usługi polegającą/e na sadzeniu drzew - łączna, minimalna ilość posadzonych drzew - 100 szt. 2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: a) wykaz wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - załącznik nr 2 wraz z załączeniem dowodów, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Pod pojęciem głównych usług zamawiający rozumie usługi w przedmiocie jw., w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. b) oświadczenie - załącznik nr 1 do SIWZ. Dowodami, o których mowa w punkcie a) są: 1) poświadczenie w przypadku podmiotów innych niż zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy Pzp, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 2) Warunki oceniane będą na zasadzie ich spełnienia lub niespełnienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Wykonawca do realizacji prac powinien dysponować następującym sprzętem i urządzeniami: a) podnośnik koszowy na samochodzie o wys. minimum 16 m - min. 1 szt., b) frezarka do frezowania pni i korzeni - min. 1 szt., c) piły mechaniczne - min. 3 szt., d) samochód ciężarowy lub ciągnik z przyczepą - min. 1 szt. 2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: a) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 3 do SIWZ b) oświadczenie - załącznik nr 1 do SIWZ. Warunki oceniane będą na zasadzie ich spełnienia lub niespełnienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu wykazania spełniania ww. warunku wraz z ofertą należy złożyć - oświadczenie ( załącznik nr 1 do SIWZ) Warunki oceniane będą na zasadzie ich spełnienia lub niespełnienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu wykazania spełniania ww. warunku wraz z ofertą należy złożyć - oświadczenie ( załącznik nr 1 do SIWZ) Warunki oceniane będą na zasadzie ich spełnienia lub niespełnienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy. Uwaga: w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (podpisana przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika). 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 1 SIWZ (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy składają łącznie). 3. Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 26 ust. 2d ustawy PZP, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 1B do SIWZ. 4. Stosowne pełnomocnictwo w sytuacjach, w których uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z zamieszczonego dokumentu. Pełnomocnictwo do reprezentowania danego podmiotu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinno zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 5. Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu tych podmiotów jest upoważniona do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 6. Wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników postępowania z podaniem podstawy prawnej. Wykonawca winien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 7. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom lub podanie przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp ( jeżeli dotyczy). W przypadku braku informacji zamawiający uzna, że wykonawca zamierza wykonać zamówienie samodzielnie. 8. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest w takiej sytuacji udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - dyspozycyjność awaryjna - 30

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy za wyjątkiem przypadków wymienionych poniżej: 1. Zmiany przedmiotu umowy mogą dotyczyć przedmiotu zamówienia w zakresie: 1.1 zmniejszenia zakresu usług (do poziomu 50 % ilości założonych w przedmiarze usług, ujętym w opisie przedmiotu umowy), 1.2. wprowadzenia robót zamiennych ( do poziomu 50 % ilości założonych w przedmiarze usług, ujętym w opisie przedmiotu umowy, pod warunkiem, że całkowita wartość przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty określonej w § 5 ust. 3 umowy ) wynikających z awaryjnych sytuacji np. warunków pogodowych, w wyniku których zaistnieje konieczność np.: wycinki większej ilości drzew niż założono w przedmiarze. Prace zamienne rozliczane będą wg cen jednostkowych ujętych w umowie dla danej czynności i faktycznego obmiaru realizowanej czynności. 2. W zakresie wynagrodzenia : 2.1. w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, 2.2. zmniejszenia zakresu usług (do poziomu 50 % ilości założonych w przedmiarze usług, ujętym w opisie przedmiotu umowy, 2.3. wprowadzenia robót zamiennych ( do poziomu 50 % ilości założonych w przedmiarze usług, ujętym w opisie przedmiotu umowy, pod warunkiem, że całkowita wartość przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty określonej w § 5 ust. 3 umowy ) wynikających z awaryjnych sytuacji np. warunków pogodowych, w wyniku których zaistnieje konieczność np.: wycinki większej ilości drzew niż założono w przedmiarze. Prace zamienne rozliczane będą wg cen jednostkowych ujętych w umowie dla danej czynności i faktycznego obmiaru realizowanej czynności. 3. W przypadku wystąpienia nadzwyczajnej zmiany stosunków, które spowodowałyby, że spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesu stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy (art.3571 KC).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chorzow.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych, Rynek 1, 41-500 Chorzów, pokój 237/II piętro..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2016 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych, Rynek 1, 41-500 Chorzów, pokój 237/II piętro..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.