eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Dostawy części eksploatacyjnych do aparatury medycznej

Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to sprostowanieOgłoszenie z dnia 2016-10-21

Numer ogłoszenia: 152314 - 2016; data zamieszczenia: 21.10.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 154921 - 2016 data 25.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 306 44 19, fax. 71 306 48 67.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Wrocław.
 • W ogłoszeniu jest: Wrocław: Dostawy części eksploatacyjnych do aparatury medycznej.
 • W ogłoszeniu powinno być: Wrocław: Dostawy części eksploatacyjnych do aparatury medycznej, systemu do czyszczenia i przechowywania głowic przezprzełykowych oraz narzędzi medycznych.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1).
 • W ogłoszeniu jest: II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy części eksploatacyjnych do aparatury medycznej.
 • W ogłoszeniu powinno być: II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy części eksploatacyjnych do aparatury medycznej, systemu do czyszczenia i przechowywania głowic przezprzełykowych oraz narzędzi medycznych.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia są dostawy części eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wg niżej wymienionych części: Zadanie 1, Zadanie 2, Zadanie 3, Zadanie 4, Zadanie 5, Zadanie 6, Zadanie 7, Zadanie 8, Zadanie 9, Zadanie 10, Zadanie 11, Zadanie 12, Zadanie 13, Zadanie 14, Zadanie 15, Zadanie 16, Zadanie 17, Zadanie 18, Zadanie 19, Zadanie 20, Zadanie 21. Ww. części przedmiotu zamówienia zostały wykazane i opisane w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1.2. Miejsce wykonywania ww. dostaw - ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu. 1.3. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący integralną część SIWZ. 1.4. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia wynosi 71 178,75 zł netto.
 • W ogłoszeniu powinno być: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia są dostawy części eksploatacyjnych do aparatury medycznej, systemu do czyszczenia i przechowywania głowic przezprzełykowych oraz narzędzi medycznych, wg niżej wymienionych części: Zadanie 1, Zadanie 2, Zadanie 3, Zadanie 4, Zadanie 5, Zadanie 6, Zadanie 7, Zadanie 8, Zadanie 9, Zadanie 10, Zadanie 11, Zadanie 12, Zadanie 13, Zadanie 14, Zadanie 15, Zadanie 16, Zadanie 17, Zadanie 18, Zadanie 19, Zadanie 20, Zadanie 21, Zadanie 22, Zadanie 23, Zadanie 24, Zadanie 25, Zadanie 26, Zadanie 27, Zadanie 28, Zadanie 29, Zadanie 30, Zadanie 31, Zadanie 32, Zadanie 33, Zadanie 34, Zadanie 35, Zadanie 36. Ww. części przedmiotu zamówienia zostały wykazane i opisane w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Karcie parametrów - dotyczy Zadania 34. 1.2. Miejsce wykonywania ww. dostaw - ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu. 1.3. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawierają wzory umów stanowiące integralną część SIWZ. 1.4. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia wynosi 208 764,53 zł netto.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.6).
 • W ogłoszeniu jest: II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.00.00-8, 33.18.22.40-3, 33.19.50.00-3, 33.14.00.00-3, 33.16.10.00-6, 31.35.00.00-4, 33.10.00.00-1, 30.19.29.20-6, 38.42.30.00-6, 33.14.11.00-1, 33.15.74.00-9.
 • W ogłoszeniu powinno być: II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.90.00-2, 33.19.50.00-3, 33.10.00.00-1, 33.19.00.00-8, 33.16.10.00-6, 30.19.29.20-6, 33.18.22.40-3, 31.35.00.00-4, 33.14.00.00-3, 31.35.00.00-4, 33.16.20.00-3, 33.15.77.00-2, 33.15.71.00-6, 38.42.30.00-6, 33.14.11.00-1, 31.43.00.00-9, 34.42.31.00-7.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7).
 • W ogłoszeniu jest: II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 21.
 • W ogłoszeniu powinno być: II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 36.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5).
 • W ogłoszeniu jest: III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: inne dokumenty a) oświadczenie potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone są do obrotu i stosowania na terenie RP, (dotyczy wszystkich wyspecyfikowanych w Formularzu cenowym pozycji przedmiotu zamówienia za wyjątkiem Zadania 18), b) oświadczenie potwierdzające, że oferowany asortyment jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie RP, (dotyczy Zadania 18).
 • W ogłoszeniu powinno być: III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: inne dokumenty a) oświadczenie potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone są do obrotu i stosowania na terenie RP, (dotyczy wszystkich wyspecyfikowanych w Formularzu cenowym pozycji przedmiotu zamówienia za wyjątkiem Zadania 18), b) oświadczenie potwierdzające, że oferowany asortyment jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie RP, (dotyczy Zadania 18), c) dla Zadania 34: materiały w języku polskim z danymi technicznymi producenta (np. instrukcje używania, strony katalogów itp.), z wyspecyfikowanymi numerami katalogowymi, potwierdzające wyspecyfikowane w Karcie parametrów dla Zadania 34 pozycja 2 oraz w Formularzu cenowym dla Zadania 34 pozycja 1 - parametry oraz nazwę producenta asortymentu zaoferowanego w Zadaniu 34, dopuszcza się własne tłumaczenie (może być wpisane ręcznie i odnosić się tylko do tych fragmentów, które dotyczą potwierdzenia spełniania wyspecyfikowanych parametrów); w kolumnie strona oferty, na której znajduje się wymagany opis Karty parametrów Wykonawca wpisuje, numer strony oferty, na której umieszczona jest informacja potwierdzająca spełnienie określonych przez Zamawiającego parametrów (dopuszcza się wpisanie ręczne), brak potwierdzenia parametrów wymaganych uznany zostanie za niespełnienie przez oferowany sprzęt tychże parametrów i spowoduje odrzucenie oferty, chyba że zachodzić będą przesłanki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Materiały składane w formie kopii winne być poświadczone za zgodność z oryginałem oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. UWAGA! W przypadku braku w ww. materiałach podanej nazwy producenta, Zamawiający dopuszcza jej potwierdzenie poprzez złożenie oświadczenia. Wskazana nazwa producenta w złożonym oświadczeniu powinna być tożsama z nazwą producenta wskazaną w Formularzu cenowym, d) dla Zadania 35 i dla Zadania 36: materiały w języku polskim z danymi technicznymi producenta (np. instrukcje używania, strony katalogów itp.), z wyspecyfikowanymi numerami katalogowymi, potwierdzające wyspecyfikowane w Formularzu cenowym dla Zadania 35 i dla Zadania 36 - parametry oraz nazwę producenta asortymentu zaoferowanego w Zadaniu 35 i Zadaniu 36, dopuszcza się własne tłumaczenie (może być wpisane ręcznie i odnosić się tylko do tych fragmentów, które dotyczą potwierdzenia spełniania wyspecyfikowanych parametrów); w kolumnie strona oferty, na której znajduje się wymagany opis Karty parametrów Wykonawca wpisuje, numer strony oferty, na której umieszczona jest informacja potwierdzająca spełnienie określonych przez Zamawiającego parametrów (dopuszcza się wpisanie ręczne), brak potwierdzenia parametrów wymaganych uznany zostanie za niespełnienie przez oferowany sprzęt tychże parametrów i spowoduje odrzucenie oferty, chyba że zachodzić będą przesłanki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Materiały składane w formie kopii winne być poświadczone za zgodność z oryginałem oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. UWAGA! W przypadku braku w ww. materiałach podanej nazwy producenta, Zamawiający dopuszcza jej potwierdzenie poprzez złożenie oświadczenia. Wskazana nazwa producenta w złożonym oświadczeniu powinna być tożsama z nazwą producenta wskazaną w Formularzu cenowym, W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę wyrobu będącego przykładowym modelem wzorcowym wskazanym przez Zamawiającego w Formularzu cenowym, Wykonawca nie jest zobowiązany do składania ww. materiałów w języku polskim z danymi technicznymi producenta, z zastrzeżeniem że Wykonawca jest zobowiązany do podania w Formularzu cenowym w kolumnie 4 dokładnej nazwy handlowej oraz numeru katalogowego zaoferowanego wyrobu oraz w kolumnie 14 nazwy producenta zaoferowanego wyrobu.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6).
 • W ogłoszeniu jest: III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) a) ofertę Wykonawcy - zgodnie z wzorem przedłożonym przez Zamawiającego, stanowiącym integralną część SIWZ, b) wypełniony Formularz Cenowy - zgodnie z wzorem przedłożonym przez Zamawiającego, stanowiącym integralną część SIWZ, który stanowić będzie następnie załącznik nr 1 do umowy.
 • W ogłoszeniu powinno być: III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) a) ofertę Wykonawcy - zgodnie z wzorem przedłożonym przez Zamawiającego, stanowiącym integralną część SIWZ, b) wypełniony Formularz Cenowy - zgodnie z wzorem przedłożonym przez Zamawiającego, stanowiącym integralną część SIWZ, który stanowić będzie następnie załącznik nr 1 do umowy, c) dla Zadania 34: wypełnioną Kartę Parametrów - zgodnie ze wzorem przedłożonym przez Zamawiającego, stanowiącym integralną część SIWZ (dotyczy Zadania 34).
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.1).
 • W ogłoszeniu jest: IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena - 95 2 - Termin dostawy - 5.
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.2.1) Kryteria oceny ofert.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).
 • W ogłoszeniu jest: IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian § 3 ust 3. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmienne ceny przez okres obowiązywania umowy. § 3 ust 4. Stałość cen, o której mowa w ust. 3, nie dotyczy obniżenia przez Wykonawcę ceny wyrobów wykazanych w załączniku 1, z przyczyn nie ujętych w niniejszej umowie, w całym okresie obowiązywania umowy. § 3 ust 5. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiany zasad i wysokości stawki składka na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w przypadku gdy mają one wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia, wprowadza się możliwość wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. Ciężar udowodnienia zmiany wynagrodzenia o wskazane powyżej przypadki spoczywa na Wykonawcy. § 3 ust 6. Zmiana załącznika nr 1 wymaga zmiany umowy w formie aneksu zgodnie z § 7 ust. 4 umowy. § 3 ust 7. W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, zmiana wynagrodzenia objętego niniejszą umową wynikająca ze zmiany stawki VAT następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tą stawkę. § 7 ust 4. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. § 7 ust 5. Oprócz wypadków wskazanych w § 3, Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie w wypadkach określonych poniżej: 1) zmiana danych Zamawiającego i Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.), 2) zmiany asortymentu (wycofanie starego i wprowadzenie nowego wyrobu w ramach zaoferowanej grupy asortymentowej o tej samej lub wyższej jakości i parametrach w cenie nie wyższej niż przetargowa), 3) w przypadku nie wykorzystania ilości określonych w załączniku nr 1, Zamawiający może przedłużyć termin obowiązywania umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 nie więcej niż o 6 miesięcy, 4) zmiany konta bankowego. § 7 ust 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Wzór I umowy § 3 ust 3 Wykonawca gwarantuje stałe i niezmienne ceny przez okres obowiązywania umowy. § 3 ust 4 Stałość cen, o której mowa w ust. 3, nie dotyczy obniżenia przez Wykonawcę ceny wyrobów wykazanych w załączniku 1, z przyczyn nie ujętych w niniejszej umowie, w całym okresie obowiązywania umowy. § 3 ust 5 W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiany zasad i wysokości stawki składka na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w przypadku gdy mają one wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia, wprowadza się możliwość wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. Ciężar udowodnienia zmiany wynagrodzenia o wskazane powyżej przypadki spoczywa na Wykonawcy. § 3 ust 6 Zmiana załącznika nr 1 wymaga zmiany umowy w formie aneksu zgodnie z § 7 ust. 4 umowy. § 3 ust 7 W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, zmiana wynagrodzenia objętego niniejszą umową wynikająca ze zmiany stawki VAT następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tą stawkę. § 7 ust 4 Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. § 7 ust 5 Oprócz wypadków wskazanych w § 3, Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie w wypadkach określonych poniżej: 1) zmiana danych Zamawiającego i Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.), 2) zmiany asortymentu (wycofanie starego i wprowadzenie nowego wyrobu w ramach zaoferowanej grupy asortymentowej o tej samej lub wyższej jakości i parametrach w cenie nie wyższej niż przetargowa), 3) w przypadku nie wykorzystania ilości określonych w załączniku nr 1, Zamawiający może przedłużyć termin obowiązywania umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 nie więcej niż o 6 miesięcy, 4) zmiany konta bankowego. § 7 ust 6 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. Wzór II umowy § 3 ust 3 Wykonawca gwarantuje stałe i niezmienne ceny przez okres obowiązywania umowy. § 3 ust 4 Stałość cen, o której mowa w ust. 3, nie dotyczy obniżenia przez Wykonawcę ceny wyrobów wykazanych w załączniku 1, z przyczyn nie ujętych w niniejszej umowie, w całym okresie obowiązywania umowy. § 3 ust 5 W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiany zasad i wysokości stawki składka na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w przypadku gdy mają one wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia, wprowadza się możliwość wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. Ciężar udowodnienia zmiany wynagrodzenia o wskazane powyżej przypadki spoczywa na Wykonawcy. § 3 ust 6 Zmiana załącznika nr 1 wymaga zmiany umowy w formie aneksu zgodnie z § 7 ust. 4 umowy. § 3 ust 7 W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, zmiana wynagrodzenia objętego niniejszą umową wynikająca ze zmiany stawki VAT następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tą stawkę. § 7 ust 4 Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. § 7 ust 5 Oprócz wypadków wskazanych w § 3, Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie w wypadkach określonych poniżej: 1) zmiana danych Zamawiającego i Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.), 2) zmiany asortymentu (wycofanie starego i wprowadzenie nowego wyrobu w ramach zaoferowanej grupy asortymentowej o tej samej lub wyższej jakości i parametrach w cenie nie wyższej niż przetargowa), 3) zmiany konta bankowego. § 7 ust 6 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. Wzór III umowy § 3 ust 3 Wykonawca gwarantuje stałe i niezmienne ceny przez okres obowiązywania umowy. § 3 ust 4 Stałość cen, o której mowa w ust. 3, nie dotyczy obniżenia przez Wykonawcę ceny wyrobów wykazanych w załączniku 1, z przyczyn nie ujętych w niniejszej umowie, w całym okresie obowiązywania umowy. § 3 ust 5 W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiany zasad i wysokości stawki składka na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w przypadku gdy mają one wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia, wprowadza się możliwość wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. Ciężar udowodnienia zmiany wynagrodzenia o wskazane powyżej przypadki spoczywa na Wykonawcy. § 3 ust 6 Zmiana załącznika nr 1 wymaga zmiany umowy w formie aneksu zgodnie z § 7 ust. 4 umowy. § 3 ust 7 W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, zmiana wynagrodzenia objętego niniejszą umową wynikająca ze zmiany stawki VAT następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tą stawkę. § 7 ust 4 Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. § 7 ust 5 Oprócz wypadków wskazanych w § 3, Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie w wypadkach określonych poniżej: 1) zmiana danych Zamawiającego i Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.), 2) zmiany asortymentu (wycofanie starego i wprowadzenie nowego wyrobu w ramach zaoferowanej grupy asortymentowej o tej samej lub wyższej jakości i parametrach w cenie nie wyższej niż przetargowa), 3) w przypadku nie wykorzystania ilości określonych w załączniku nr 1, Zamawiający może przedłużyć termin obowiązywania umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 nie więcej niż o 6 miesięcy, 4) zmiany konta bankowego. § 7 ust 6 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2016 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2, I piętro, pokój 1905.
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.11.2016 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2, I piętro, pokój 1905.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zał. I.
 • W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie 1. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 4 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.00.00-8. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie 1. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy części eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 4 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.00.00-8. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: zał..
 • W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie 2. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 3 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.22.40-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie 2. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy części eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 3 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.22.40-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zał. I.
 • W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie 3. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.22.40-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie 3. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy części eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.22.40-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zał. I.
 • W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie 4. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 8 pozycji. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.42.30.00-6. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie 4. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy części eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 8 pozycji. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.42.30.00-6. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zał. I.
 • W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie 5. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.10.00-6. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie 5. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy części eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.10.00-6. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zał. I.
 • W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie 6. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.20.00-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie 6. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy części eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.20.00-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zał. I.
 • W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zadanie 7. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.00.00-8. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zadanie 7. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy części eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.00.00-8. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zał. I.
 • W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zadanie 8. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy materiałów eksploatacyjnych, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 3 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.29.20-6. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zadanie 8. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy części eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 4 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.29.20-6. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zał. I.
 • W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zadanie 9. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 2 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.00-1. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zadanie 9. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy części eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 2 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.00-1. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zał. I.
 • W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Zadanie 10. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.43.00.00-9. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Zadanie 10. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy części eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.43.00.00-9. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zał. I.
 • W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Zadanie 11. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Zadanie 11. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy części eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zał. I.
 • W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Zadanie 12. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 2 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.22.40-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Zadanie 12. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy części eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 2 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.22.40-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zał. I.
 • W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Zadanie 13. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 3 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.00.00-8. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Zadanie 13. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy części eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 3 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.00.00-8. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zał. I.
 • W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Zadanie 14. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.10.00-6. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Zadanie 14. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy części eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.10.00-6. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zał. I.
 • W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Zadanie 15. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 5 pozycji. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.35.00.00-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Zadanie 15. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy części eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 5 pozycji. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.35.00.00-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zał. I.
 • W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Zadanie 16. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.00.00-8. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Zadanie 16. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy części eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.00.00-8. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zał. I.
 • W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Zadanie 17. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.50.00-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Zadanie 17. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy części eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.50.00-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zał. I.
 • W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Zadanie 18. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 3 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.00.00-8. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Zadanie 18. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy części eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 3 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.00.00-8. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zał. I.
 • W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Zadanie 19. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 2 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.50.00-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Zadanie 19. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy części eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 2 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.50.00-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zał. I.
 • W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Zadanie 20. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 4 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.50.00-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Zadanie 20. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy części eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 4 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.50.00-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zał. I.
 • W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Zadanie 21. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Zadanie 21. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy części eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: Zał. I.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Zadanie 22. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy części eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 7 pozycji. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.50.00-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: Zał. I.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Zadanie 23. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy części eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 2 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.50.00-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: Zał. I.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: Zadanie 24. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy części eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 12 pozycji. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.50.00-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: Zał. I.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: Zadanie 25. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy części eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 5 pozycji. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.50.00-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: Zał..
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: Zadanie 26. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy części eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 12 pozycji. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.50.00-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: Zał. I.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ Nr: 27 NAZWA: Zadanie 27. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy części eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.13.50.00-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: Zał. I.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ Nr: 28 NAZWA: Zadanie 28. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy części eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 3 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: Zał. I.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ Nr: 29 NAZWA: Zadanie 29. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy części eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.42.31.00-7. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: Zał. I.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ Nr: 30 NAZWA: Zadanie 30. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy części eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 6 pozycji. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.77.00-2, 33157100-6. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: Zał. I.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ Nr: 31 NAZWA: Zadanie 31. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy części eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: Zał. I.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ Nr: 32 NAZWA: Zadanie 32. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy części eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 2 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: Zał. I.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ Nr: 33 NAZWA: Zadanie 33. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy części eksploatacyjnych do aparatury medycznej, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.10.00-6. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy - 5.
 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: Zał. I.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ Nr: 34 NAZWA: Zadanie 34. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy systemu do czyszczenia i przechowywania głowic przezprzełykowych, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 2 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Okres gwarancji - 5.
 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: Zał. I.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ Nr: 35 NAZWA: Zadanie 35. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy narzędzi medycznych, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 21 pozycji. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.90.00-2. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Okres gwarancji - 5.
 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: Zał. I.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ Nr: 36 NAZWA: Zadanie 36. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy narzędzi medycznych, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 26 pozycji. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.90.00-2. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Okres gwarancji - 5.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.