eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Karczew › ZP.271.6.2016 Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego biletów miesięcznych w liczbie 315 na każdy miesiąc 2016 roku (wrzesień-grudzień) w roku szkolnym 2016/2017 dla uprawnionych do przewozu uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Karczew, w ramach regularnego przewozu

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-10-13

Karczew: ZP.271.6.2016 Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego biletów miesięcznych w liczbie 315 na każdy miesiąc 2016 roku (wrzesień-grudzień) w roku szkolnym 2016/2017 dla uprawnionych do przewozu uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Karczew, w ramach regularnego przewozu
Numer ogłoszenia: 151652 - 2016; data zamieszczenia: 13.10.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 139365 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Karczew, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew, woj. mazowieckie, tel. 22 7806516, 780 76 41, faks 22 7806536.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP.271.6.2016 Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego biletów miesięcznych w liczbie 315 na każdy miesiąc 2016 roku (wrzesień-grudzień) w roku szkolnym 2016/2017 dla uprawnionych do przewozu uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Karczew, w ramach regularnego przewozu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego biletów miesięcznych w liczbie 315 na każdy miesiąc 2016 roku (wrzesień-grudzień) w roku szkolnym 2016/2017 dla uprawnionych do przewozu uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Karczew tj. do: Szkoły Podstawowej w Sobiekursku, Szkoły Podstawowej w Glinkach, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie oraz do Publicznego Gimnazjum w Karczewie, w ramach regularnego przewozu na trasach określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik Nr 6 do SIWZ) wraz z opieką na czas przewozu. Bilety będą zakupywane z góry na dany miesiąc roku szkolnego 2016/2017 (wrzesień grudzień), w którym przewóz uczniów będzie realizowany. Podstawą dokonania zakupu biletów na dany miesiąc jest złożenie przez Zamawiającego listy zbiorczej przygotowanej przez Dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych z terenu Gminy Karczew z klauzulą o wyrażeniu zgody rodzica/prawnego opiekuna na przetwarzanie danych osobowych ucznia. Do listy zbiorczej Zamawiający dołączy wykaz dni nauki w szkole w danym miesiącu. W okresie realizacji niniejszego zamówienia przewiduje się 79 dni roboczych (dni nauki szkolnej). Wykonawca w okresie realizacji niniejszego zamówienia zapewni m. in.: środki transportu (pojazdy) w ilości gwarantującej bezpieczny przejazd uczniów na trasach określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 6 do SIWZ. Środki transportu wykorzystywane do realizacji niniejszego zamówienia winny spełniać warunki techniczne dopuszczenia do ruchu na drogach publicznych a także obowiązujące wymagania określone w przepisach dotyczących bezpiecznego przewozu uczniów, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1137 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015r., poz. 305 ze zm.), kierowców w ilości gwarantującej bezpieczny przejazd uczniów na trasach określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 6 do SIWZ, opiekunów którzy maja ukończone 18 lat, w ilości gwarantującej bezpieczny przejazd uczniów na trasach określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 6 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00 - (1) Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 171981,28 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 75826,80

  • Oferta z najniższą ceną: 75826,80 / Oferta z najwyższą ceną: 75826,80

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.