eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mikołów › Usługi dystrybucji energii elektrycznej na rzecz Sądu Rejonowego w Mikołowie dot. awaryjnego przyłącza w lokalizacji siedziby Sądu Rejonowego w Mikołowie przy ul. Wyszyńskiego 12/14.Ogłoszenie z dnia 2016-10-11

Mikołów: Usługi dystrybucji energii elektrycznej na rzecz Sądu Rejonowego w Mikołowie dot. awaryjnego przyłącza w lokalizacji siedziby Sądu Rejonowego w Mikołowie przy ul. Wyszyńskiego 12/14.
Numer ogłoszenia: 151362 - 2016; data zamieszczenia: 11.10.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Mikołowie, ul. Wyszyńskiego 12/14, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 032 2262705, faks 032 2262705.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi dystrybucji energii elektrycznej na rzecz Sądu Rejonowego w Mikołowie dot. awaryjnego przyłącza w lokalizacji siedziby Sądu Rejonowego w Mikołowie przy ul. Wyszyńskiego 12/14..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługi dystrybucji energii elektrycznej na rzecz Sądu Rejonowego w Mikołowie dot. awaryjnego przyłącza w lokalizacji siedziby Sądu Rejonowego w Mikołowie przy ul. Wyszyńskiego 12/14. Przewidywany przesył energii elektrycznej w ciągu 4 lat w ramach przyłącza awaryjnego: 4 MWh.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.30.00.00 - Przesył energii elektrycznej i podobne usługi .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Usługi dystrybucji energii elektrycznej na rzecz Sądu Rejonowego w Mikołowie dot. awaryjnego przyłącza w lokalizacji siedziby Sądu Rejonowego w Mikołowie przy ul. Wyszyńskiego 12/14.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach, ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 114581,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 7980,78

 • Oferta z najniższą ceną: 7980,78 / Oferta z najwyższą ceną: 7980,78

 • Waluta: PLN .


ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamawiający dokonał zamówienia usług dystrybucji energii elektrycznej, gdzie na danym terenie, zgodnie z właściwymi przepisami działa tylko jeden operator sieci dystrybucyjnej. Jest to zatem przyczyna o obiektywnym charakterze, gdyż zamawiający chcąc korzystać z energii elektrycznej może zostać podłączony do sieci jednego operatora. Powyższe spełnia dyspozycję art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy PZP. Przedmiotem zamówienia nie jest jednocześnie zakup energii elektrycznej, a wyłącznie usługi przesyłowe.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.