eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Budowa zespołu budynków drewnianych oraz hangaru żelbetowego wraz z infrastrukturą otaczająca na terenie Cypla Czerniakowskiego w Warszawie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-10-07

Warszawa: Budowa zespołu budynków drewnianych oraz hangaru żelbetowego wraz z infrastrukturą otaczająca na terenie Cypla Czerniakowskiego w Warszawie
Numer ogłoszenia: 151052 - 2016; data zamieszczenia: 07.10.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 159749 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Mienia m. st. Warszawy, jednostka budżetowa, ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 8368103, 8773874, faks 8368061.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa zespołu budynków drewnianych oraz hangaru żelbetowego wraz z infrastrukturą otaczająca na terenie Cypla Czerniakowskiego w Warszawie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Budowa zespołu budynków drewnianych oraz hangaru żelbetowego wraz z infrastrukturą otaczająca na terenie Cypla Czerniakowskiego w Warszawie. Zamówienie obejmuje przeniesienie drewnianych budynków lub ich budowę w oparciu o nowe elementy konstrukcji szkieletowej drewnianej, położonych na działce nr 8 z obrębu 5-06-11 wraz z posadowieniem ich na nowowybudowanych fundamentach, budowę hangaru w miejscu istniejącego budynku oraz przyłączy wod-kan i przyłącza ciepłowniczego, instalacji zewnętrznych w zakresie kanalizacji sanitarnej i technologicznej, CO wraz z węzłem ciepłowniczym, wody i oświetlenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.13.50 - Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.10.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8690159,76 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 7076759,69

  • Oferta z najniższą ceną: 7076759,69 / Oferta z najwyższą ceną: 7076759,69

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.