eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Dostawa sprzętu sportowego i artykułów sportowych dla I Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-10-07

Łódź: Dostawa sprzętu sportowego i artykułów sportowych dla I Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
Numer ogłoszenia: 151046 - 2016; data zamieszczenia: 07.10.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 164559 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6652295, faks 042 6652080.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu sportowego i artykułów sportowych dla I Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu sportowego i artykułów sportowych dla I Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 28/30. Przedmiot zamówienia obejmuje również montaż, ustawienie oraz uruchomienie sprzętu we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. 2. Ilości oraz rodzaj asortymentu określono w załączniku nr 2 do SIWZ - Formularzu asortymentowo - cenowym, opis przedmiotu zamówienia wskazano w załączniku nr 3 do SIWZ - Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 3. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, kompletny i sprawny technicznie oraz pochodzić z bieżącej produkcji. Towar musi być opakowany w oryginalne opakowania. Opakowania muszą być nienaruszone, posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz znaki identyfikujące produkt jak znak towarowy czy marka producenta artykułu. 4. Urządzenia muszą spełniać wszystkie warunki techniczne, użytkowe i jakościowe określone przez Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia- Załącznik nr 3 do SIWZ. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia certyfikatów, świadectw dopuszczenia na dostarczany towar w trakcie obowiązywania okresu gwarancyjnego wskazanego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia załącznik nr 3 do SIWZ. 6. Zamawiany asortyment winien posiadać odpowiednią wytrzymałość gwarantującą bezawaryjną eksploatacje. 7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego za szkody spowodowane realizacją zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany, w przypadku spowodowania szkód w pomieszczeniach, w których sprzęt sportowy będzie montowany, do usunięcia i naprawienia szkód lub przywrócenia pomieszczeń do stanu pierwotnego na własny koszt. 8. Wymagane przez Zamawiającego warunki serwisowe dla dostarczonego asortymentu: a) reakcja na zgłoszoną ewentualną usterkę - 12 godzin od telefonicznego zgłoszenia, b) naprawa zostanie wykonana - w terminie 10 dni, c) w sytuacji trzech napraw serwisowych w okresie gwarancyjnym sprzęt będzie kwalifikowany do wymiany na nowy o parametrach nie gorszych niż wynikających z oferty na podstawie, której był dokonany wybór Wykonawcy. 9. Wymagania dla wszystkich elementów: - Tapicerka -podwójnie szyta, skóra ekologiczna, kolor jednolity dla wszystkich urządzeń; stelaż - kolor srebrny lub szary. - Wszystkie urządzenia muszą pasować do siebie kolorystycznie i tworzyć jedną całość, muszą posiadać oznaczenia odnośnie eksploatacji oraz atestów. - Dostarczony sprzęt musi spełniać określone w wykazie normy bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności PN-EN 957-2:2005, PN-EN 957-4+A1:2010, PN-EN 957-5:2011, PN-EN 957-6:2011, PN-EN 957-10:2006 10. Użyte przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, nazwy producenta, nazwy materiałów mają na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia i należy je rozumieć jako wzorzec jakościowy. Wskazane przez Zamawiającego ewentualne nazwy, znaki towarowe mają charakter przykładowy a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust 5 ustawy. Zamawiający za towar równoważny będzie uznawał asortyment o nie gorszych parametrach technicznych niż wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00 - Artykuły i sprzęt sportowy .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.09.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Del Sport Sp. z o.o., ul. Warszawska 33, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 92644,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 87069,24

  • Oferta z najniższą ceną: 82433,64 / Oferta z najwyższą ceną: 99999,00

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.