eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Przetarg nieograniczony pn.Termomodernizacja i zastosowanie OZE w budynku dydaktycznym Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 5 w Opolu, (nr sprawy ZP/B/23/2016)

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-10-04

Opole: Przetarg nieograniczony pn.Termomodernizacja i zastosowanie OZE w budynku dydaktycznym Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 5 w Opolu, (nr sprawy ZP/B/23/2016)
Numer ogłoszenia: 150456 - 2016; data zamieszczenia: 04.10.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 162305 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Opolska, ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole, woj. opolskie, tel. 77 4498178 , 77 4498177, faks 77 4498180.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony pn.Termomodernizacja i zastosowanie OZE w budynku dydaktycznym Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 5 w Opolu, (nr sprawy ZP/B/23/2016).

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja i zastosowanie OZE w budynku dydaktycznym Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 5 w Opolu. 2. W ramach termomodernizacji budynku przewidziane są następujące roboty: -Roboty rozbiórkowe i demontażowe; -Termomodernizacja ścian zewnętrznych w technologii lekkiej - mokrej oraz w systemie ściany wentylowanej wraz z nową kolorystyką elewacji; -Osuszenie oraz izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych; -Termomodernizacja stropodachu; -Remont koszy podokiennych; -Remont kominów i czapek oraz wywietrzaków cylindrycznych; -Wymiana części zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej; -Montaż fasady aluminiowej szklonej szkłem bezpiecznym; -Wymiana rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich, podokienników zewnętrznych, kratek wentylacyjnych; -Remont elementu wystającego bunkra; -Wykonanie opaski wokół budynku; -Remont schodów wejściowych wraz z wymianą balustrad oraz wycieraczek metalowych; -Wymiana krat okiennych; -Remont posadzki betonowej; -Remont murku przy wejściu do pomieszczeń technicznych w bud. B; -Wykonanie zadaszeń systemowych nad wejściami technicznymi; -Przebudowa instalacji odgromowej; -Montaż pompy ciepła; -Montaż kolektorów słonecznych; -Przebudowa instalacji c.o ; -Przebudowa instalacji zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji; -Konstrukcje wsporcze stalowe pod urządzenia. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do SIWZ dokumentacja projektowa, składająca z przedmiarów robót i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - załącznik nr 1a do SIWZ (zamówienie gwarantowane) oraz załącznik nr 1b do SIWZ (zamówienie opcjonalne). 4. Oferowane roboty budowlane muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego, opisanym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zgodnie z wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi, właściwymi w przedmiocie zamówienia, i na warunkach zawartych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 5. Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty i zabudowane materiały wynosi minimum 36 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.11.13.00 - Roboty rozbiórkowe 45.45.00.00 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45.32.10.00 - Izolacja cieplna 45.26.25.21 - Roboty murarskie w zakresie fasad 45.42.11.00 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 45.26.14.10 - Izolowanie dachu 45.44.23.00 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni 45.26.10.00 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45.26.13.20 - Kładzenie rynien 45.43.21.00 - Kładzenie i wykładanie podłóg 45.26.24.00 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 45.22.35.00 - Konstrukcje z betonu zbrojonego 45.33.20.00 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45.33.22.00 - Roboty instalacyjne hydrauliczne 45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.09.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7937999,16 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 7329590,59

  • Oferta z najniższą ceną: 7329590,59 / Oferta z najwyższą ceną: 10975595,32

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.