eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Postomino › Organizacja i prowadzenie kąpieliskaJarosławiec Wschód, miejsc wykorzystywanych do kąpieli w Rusinowie oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaż strzeżonych w Jarosławcu i Rusinowie oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaż strzeżonych w Jarosławcu i Rusinowie w okresie sezonu kąpieliskowego w 2016 r.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-09-29

Postomino: Organizacja i prowadzenie kąpieliska: Jarosławiec Wschód, miejsc wykorzystywanych do kąpieli w Rusinowie oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaż strzeżonych w Jarosławcu i Rusinowie oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaż strzeżonych w Jarosławcu i Rusinowie w okresie sezonu kąpieliskowego w 2016 r.
Numer ogłoszenia: 149690 - 2016; data zamieszczenia: 29.09.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 88606 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury i Sportu w Postominie, Postomino 97, 76-113 Postomino, woj. zachodniopomorskie, tel. 59 810 93 73, faks 59 810 93 73.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i prowadzenie kąpieliska: Jarosławiec Wschód, miejsc wykorzystywanych do kąpieli w Rusinowie oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaż strzeżonych w Jarosławcu i Rusinowie oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaż strzeżonych w Jarosławcu i Rusinowie w okresie sezonu kąpieliskowego w 2016 r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest organizacja i prowadzenie kąpieliska: Jarosławiec Wschód, miejsc wykorzystywanych do kąpieli w Rusinowie oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaż strzeżonych na obszarze morskim w Jarosławcu i Rusinowie, w okresie sezonu kąpieliskowego od 27 czerwca 2016 r. do 27 sierpnia 2016 r. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2016 r., przy czym okres sezonu kąpieliskowego trwa od 27 czerwca 2016 r. do 27 sierpnia 2016 r. 2.W ramach usług ratowniczych Wykonawca zobowiązany będzie: 1)zapewnić bezpieczeństwo na obszarze kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli w myśl obowiązujących przepisów; z zastrzeżeniem, że miejsca wykorzystywane do kąpieli muszą by zorganizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa dla kąpielisk, 2)utworzyć stanowiska do obserwacji wyznaczonego obszaru wodnego; 3)zatrudnić wykwalifikowaną kadrę ratowniczą, zgodnie z właściwymi przepisami odnoszącymi się do kąpielisk (dotyczy również miejsc wykorzystywanych do kąpieli), w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23.01.2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. 2012 poz. 108); 4)zapewnić jednolite stroje dla osób świadczących usługi, 5)zapewnić stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego poprzez zapewnienie min. trzyosobowych zespołów ratowników na każde 100 m linii brzegowej kąpieliska, w tym co najmniej jednego ratownika wodnego od strony lustra wody; 6)zorganizować punkt medyczny na terenie kąpieliska oraz zatrudnić personel do obsługi punktu medycznego z kwalifikacjami ratownika medycznego; 7)zabezpieczyć i wyposażyć stanowiska ratownicze oraz punkt medyczny w niezbędny sprzęt ratunkowy i medyczny (leki i artykuły sanitarne, a także w parasole, parawany i leżaki), natomiast kąpieliska w urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze; 8)utrzymywać sprzęt ratunkowy i medyczny w należytym stanie umożliwiającym jego stałe użytkowanie i zapewnienie bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w przypadku jego awarii lub zużycia - uzupełniać braki; 9)wyraźnie oznaczyć granice miejsc wykorzystywanych do kąpieli, w ramach których oznaczyć strefy dla umiejących i nieumiejących pływać oraz brodzik dla dzieci zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 286); 10)Wydzielić 2 sektory kolonijno-obozowe do kąpieli grup zorganizowanych, zgodnie z właściwymi przepisami odnoszącymi się do kąpielisk (dotyczy również miejsc wykorzystywanych do kąpieli) oraz zabezpieczyć odpowiednią liczbę ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonych sektorów kolonijno-obozowych. I sektor kolonijno-obozowy o dł. 50m -Kąpielisko: Jarosławiec Wschód nr 1 II sektor kolonijno-obozowy o dł. 50m -Miejsce wykorzystywane do kąpieli Rusinowo 1 11)zapewnić bieżącą informację dotyczącą temperatury wody i powietrza oraz wysokości fali i siły wiatru oraz codziennie przekazywać informacje do Serwisu kąpieliskowego, 12)ustawić maszty wyposażone w komplet flag informacyjnych; 13)zapewnić informację o dopuszczalności lub zakazie kąpieli w miejscach, w których kąpiel jest niebezpieczna; 14)oczyszczać powierzchnie dna obszaru przeznaczonego do pływania lub kąpieli z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny wypadek; 15)upowszechniać zasady korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego; 16)zapewniać przekazywanie informacji o dopuszczalności lub zakazie korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego; 17)zabezpieczyć odpowiednie środki łączności umożliwiające utrzymanie bezpośredniej stałej łączności ze służbami ratowniczymi oraz pokrywać koszty ich utrzymania; 18)zabezpieczyć w ciągłej gotowości łodzie ratunkowe, zgodnie z odpowiednimi przepisami; 19)do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji umowy, 20)zorganizować zespół szybkiego reagowania obejmujący swym zasięgiem plaże wschodnią i zachodnią, który w momencie zgłoszenia o wypadku natychmiast wypływa łodzią motorową w celu udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym; 21)ubezpieczyć zatrudnionych ratowników od następstw nieszczęśliwych wypadków; 22)prowadzić dziennik wizualnej oceny jakości wody, udzielonej pomocy medycznej,dzienniki pracy sprzętu motorowodnego, dziennik pracy poszczególnych stanowisk ratowniczych, których kserokopię po zakończeniu sezonu kąpieliskowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu, 23)Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania odpowiednim sprzętem ratowniczym z uwzględnieniem wyposażenia oferowanego przez Zamawiającego do oddania nieodpłatnie w użyczenie, według wykazu sprzętu ratowniczego stanowiącego załącznik nr 1 do umowy: a)ratownicza łódź motorowa - jedna na każde 400 m linii brzegowej; b)ratownicza łódź wiosłowa - jedna na każde 100 m linii brzegowej; c)koło ratunkowe z nietonącą linką o długości 25 m lub pasy ratownicze - jedna sztuka na każde 50 m linii brzegowej, umieszczone w pobliżu lustra wody; d)żerdzie ratunkowe na kąpieliskach posiadających pomosty stałe lub pływające - dwie sztuki; e)liny asekuracyjne o długości minimum 80 m na kołowrotku lub w zasobniku linowym jedna na każde 100 m linii brzegowej; f)tubę głosową elektroakustyczną na każdym stanowisku ratowniczym; g)tablicę do zamieszczania informacji o temperaturze wody i powietrza, szybkości wiatru oraz wysokości fali; h)akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena - po jednej sztuce na każdym stanowisku ratowniczym; i)środki łączności między stanowiskami ratowniczymi; j)rzutki ratunkowe - po jednej sztuce dla każdego ratownika wodnego; k)lornetki - jedna sztuka na każdym stanowisku ratowniczym; l)zestaw do nurkowania (płetwy, maska, fajka) - po jednym komplecie dla każdego ratownika wodnego; m)podwyższone stanowiska ratownicze dla ratowników wodnych - jedno na każde 100 m linii brzegowej; n)maszt wraz z kompletem flag przy każdym stanowisku ratowniczym; o)leki i artykuły sanitarne. 24)po sezonie kąpieliskowym, tj. po 27 sierpnia 2016 r. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać trzyosobowy zespół ratowniczy z gotowością do udzielenia pomocy na obszarach wodnych; zespół ratowniczy ma dotrzeć na miejsce zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 120 minut. Po sezonie kąpieliskowym Wykonawca złoży informację o składzie zespołu ratowniczego, sposobie kontaktowania się z poszczególnymi osobami wraz ze wskazaniem osoby do kontaktu. 4.W ramach usług zapewniających bezpieczeństwo Wykonawca zobowiązany będzie do: 1)przestrzegania przepisów, zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011r., Nr 208 poz. 1240) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (t.j. Dz. U z 2012r. nr 145), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 1997r., nr 57, poz. 358) oraz przepisami wykonawczymi. 2)Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: a)współpracy z policją do analizy zagrożeń i identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wody do pływania, kąpania się, uprawiania sportu i rekreacji, b)przeprowadzenia działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych, polegających w szczególności na: oznakowaniu miejsc niebezpiecznych, objęciu nadzorem, we współpracy z policją miejsc niebezpiecznych, w tym miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli, uświadamianiu o zagrożeniach związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych, poprzez przeprowadzenie akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej, c)informowania i ostrzegania o warunkach pogodowych oraz innych czynnikach mogących powodować utrudnienia lub zagrożenia dla zdrowia lub życia, d)zapewnienia warunków do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. 5.Wykonawca, przed rozpoczęciem sezonu kąpieliskowego zobowiązany jest do przedłożenia wykazu osób wchodzących w skład kadry ratowniczej wraz z informacją o posiadanych uprawnieniach. Do wykazu należy dołączyć kserokopie uprawnień. 6.Wykonawca, przed rozpoczęciem sezonu kąpieliskowego zobowiązany jest do dokonania przeglądu sprzętu, o którym mowa w pkt 3 §3 Rozdział II. Projekt umowy. 7.Usługi o których mowa w pkt 3 i pkt 4 muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: 1)postanowienia Kodeksu Cywilnego, 2)ustawa z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (t.j. Dz. U z 2012r. nr 145 ze zm.), 3)ustawa z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011r., Nr 208 poz. 1240 ze zm.), 4)ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001r., nr 81, poz. 889 ze zm.) 5)ze ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2010r. nr 127, poz. 857 ze zm.), 6)rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 1997r., nr 57, poz. 358 ze zm.), 7)rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. 2012r. poz. 108), 8)rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012r. (Dz. U. z 2012r., nr 261 ze zm.) w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, 9)rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012r. poz.286 ze zm.), 10) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2002r. (Dz. U. z 2002r., nr 193, poz. 1624 ze zm.) w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunków ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym w związku z udziałem w akcji ratowniczej. 8.Miejsce realizacji zamówienia: 1)Kąpielisko: Jarosławiec Wschód nr 1 - odcinek 300 mb, od 3 zejścia na plażę w Jarosławcu, w kierunku wschodnim, 2)Miejsce wykorzystywane do kąpieli Rusinowo 1 - odcinek 200 mb., od 9 zejścia na plażę w kierunku zachodnim 100m, w kierunku wschodnim 100m, 3)Miejsce wykorzystywane do kąpieli Rusinowo 2 - odcinek 100 mb., od 12 zejścia na plażę w kierunku wschodnim..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75.25.20.00 - Służby ratownicze .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 151740,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 163253,00

  • Oferta z najniższą ceną: 163253,00 / Oferta z najwyższą ceną: 165200,00

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.