eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Kompleks rekreacyjny przy stawie Morawa w Katowicach oraz profesjonalne całoroczne miejsce pod ognisko przy Straży Pożarnej pomiędzy ul. Morawa a ul. Sosnowiecką w Katowicach - Budżet Obywatelski.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2015-06-09

Katowice: Kompleks rekreacyjny przy stawie Morawa w Katowicach oraz profesjonalne całoroczne miejsce pod ognisko przy Straży Pożarnej pomiędzy ul. Morawa a ul. Sosnowiecką w Katowicach - Budżet Obywatelski.
Numer ogłoszenia: 137980 - 2015; data zamieszczenia: 09.06.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 97224 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Zieleni Miejskiej, ul. Tadeusza Kościuszki 138, 40-523 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2515186, faks 032 2515081.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleks rekreacyjny przy stawie Morawa w Katowicach oraz profesjonalne całoroczne miejsce pod ognisko przy Straży Pożarnej pomiędzy ul. Morawa a ul. Sosnowiecką w Katowicach - Budżet Obywatelski..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Kompleks rekreacyjny przy stawie Morawa w Katowicach oraz profesjonalne całoroczne miejsce pod ognisko przy Straży Pożarnej pomiędzy ul. Morawa a ul. Sosnowiecką w Katowicach - Budżet Obywatelski. Zakres SIWZ obejmuje Województwo śląskie, miasto Katowice, obręb Szopienice, 0006. Karta Mapy 2. Przedmiot inwestycji zlokalizowany jest na działkach o nr: 1710/ 32 Właściciel - Miasto Katowice - zasoby gminy 1712/ 32 Właściciel - Miasto Katowice Zarządca - KZGM. Powierzchnia działek (1712/32 i 1710/32) łącznie - 348.775 m2, Powierzchnia terenu objętego wnioskiem - 2.112 m2, Powierzchnia biologicznie czynna (piasek) - 100%. FORMA I FUNKCJA OBIEKTU Forma - dostosowana do warunków terenowych. Funkcja - rekreacyjna. Założono wprowadzenie urządzeń fitness, urządzeń zabawowych oraz urządzeń sportowych, elementów małej architektury zgodnie z projektem - przyjęto strefy bezpieczeństwa oraz karty techniczne zgodne jak dla urządzeń wyspecyfikowanych w projekcie. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych urządzeń niż wskazanych w projekcie o parametrach takich jak w kartach technicznych lub lepszych jako elementy wyposażenia. Wykonawca proponując urządzenia równoważne dokona porównania pod względem technicznym i wykaże spełnienie warunku równoważności..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.20 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 45.11.12.91 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45.11.27.10 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 45.11.27.23 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 45.22.38.21 - Elementy gotowe 45.23.32.00 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 154905,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 143558,80

  • Oferta z najniższą ceną: 143558,80 / Oferta z najwyższą ceną: 150350,99

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.