eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pakosław › Dowożenie i odwożenie dzieci do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, w gminie Pakosław, w okresie od 01-09-2016 r. do 30-06-2017 r.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2016-07-14

Pakosław: Dowożenie i odwożenie dzieci do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, w gminie Pakosław, w okresie od 01-09-2016 r. do 30-06-2017 r.
Numer ogłoszenia: 137255 - 2016; data zamieszczenia: 14.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pakosław , ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław, woj. wielkopolskie, tel. 0-65 54 78 332, faks 0-65 54 78 332.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pakoslaw.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie i odwożenie dzieci do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, w gminie Pakosław, w okresie od 01-09-2016 r. do 30-06-2017 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz i odwóz dzieci przedszkolnych, dzieci szkół podstawowych oraz gimnazjum na terenie gminy Pakosław, przez cały rok szkolny 2016/2017 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem wakacji letnich, ferii zimowych, dni świątecznych i innych dni dodatkowo wolnych od nauki szkolnej wraz z opieką podczas przewozu. 2. Do wykonania zamówienia oferent musi dysponować, co najmniej trzema autobusami do przewozu osób, odpowiednio przygotowanymi pod względem stanu technicznego, które będzie wykorzystywać przy realizacji zamówienia. 3. W każdym autobusie musi znajdować się opiekun. Funkcji opiekuna nie może pełnić kierowca autobusu. Opiekunem może być tylko osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Opiekunowie przed przystąpieniem do wykonywania swoich obowiązków winni zostać przeszkoleni przez Wykonawcę z zakresu przepisów prawa ruchu drogowego. 4. Wykonawca zapewnia opiekunów w takiej liczbie, aby na jeden autobus przypadał, co najmniej jeden opiekun. 5. Zakres usługi stanowiącej przedmiot zamówienia zawiera: a) Dowóz dzieci z obwodu SP Pakosław i Przedszkola w Pakosławiu - łącznie 40 dzieci: - przywóz w następujące dni: - poniedziałek - 7.35 (14 dzieci), 8.30 (26 dzieci), - wtorek - 7.35 (14 dzieci), 8.30 (26 dzieci), - środa - 7.35 (14 dzieci), 8.30 (26 dzieci), - czwartek - 7.35 (15 dzieci), 8.30 (25 dzieci), - piątek - 7.35 (14 dzieci), 8.30 (26 dzieci), - odwóz w następujące dni: - poniedziałek - 13.20 (31 dzieci), 14.20 (9 dzieci), - wtorek - 13.20 (31 dzieci), 14.20 (9 dzieci), - środa - 13.20 (40 dzieci), - czwartek - 13.20 (30 dzieci), 14.20 (10 dzieci), - piątek - 13.20 (40 dzieci) Należy wyjaśnić, że dowóz na godzinę 7.35 oraz odwóz o godzinie 14.20 łączone są z dowozem i odwozem dzieci z miejscowości Góreczki Wielkie oraz Ostrobudki do Gimnazjum. Obwód obejmuje miejscowości Góreczki Wielkie, Ostrobudki. Ilość dzieci z poszczególnych miejscowości do przewiezienia: Góreczki Wielkie - 26, Ostrobudki - 14, w tym 13 dzieci przedszkolnych. b) Dowóz dzieci z obwodu SP Chojno i Przedszkola w Chojnie - 59 dzieci: - przywóz na godz. 8.10, - odwóz w następujące dni: - poniedziałek: 13.00 - (0 dzieci), 14.50 (52 dzieci - trasa 1) + (7 dzieci - trasa 2), - wtorek - 13.00 (24 dzieci - trasa 1) + (7 dzieci - trasa 2), 14.50 (28 dzieci - trasa 1), - środa - 13.00 - (0 dzieci), 14.50 (52 dzieci - trasa 1) + (7 dzieci - trasa 2), - czwartek - 13.00 (24 dzieci - trasa 1) + (7 dzieci - trasa 2), 14.50 (28 dzieci - trasa 1), - piątek - 13.00 (52 dzieci - trasa 1) + (7 dzieci - trasa 2), 14.50 - (0 dzieci). Obwód obejmuje miejscowości: Podborowo, Chojno, Golejewko, Golejewo, Sworowo, Kubeczki, Dębionka, Niedźwiadki. Ilość dzieci z poszczególnych miejscowości do przewiezienia: Sworowo - 31, Kubeczki -8, Dębionka - 2, Niedźwiadki - 8, Podborowo - 8, w tym 12 dzieci przedszkolnych. c) Dowóz dzieci z obwodu SP Sowy i oddziału Przedszkola w Pakosławiu, filia w Sowach - 94 dzieci: - przywóz na godz. 8.00, - odwóz o godz. 13.45. Obwód obejmuje miejscowości: Sowy, Osiek, Zaorle, Pomocno, Białykał. Ilość dzieci z poszczególnych miejscowości do przewiezienia: Osiek - 47, Białykał - 19, Pomocno - 17, Zaorle - 11, w tym 19 dzieci przedszkolnych. d) Dowóz dzieci z obwodu Gimnazjum - 130 dzieci: - przywóz na godz. 7.35, - odwóz w pn., wt., czw. i pt. o godz. 14.15, - odwóz w śr. o godz. 15.55, - dodatkowy odwóz uczniów klasy sportowej np. w pn. i czw. o godz. 15.50. Obwód obejmuje miejscowości: Pakosław, Góreczki Wielkie, Ostrobudki, Chojno, Golejewko, Golejewo, Podborowo, Sworowo, Sowy, Białykał, Pomocno, Zaorle, Osiek, Kubeczki, Dębionka, Niedźwiadki. Ilość dzieci z poszczególnych miejscowości do przewiezienia: Chojno - 33, Sowy - 10, Osiek - 18, Golejewko - 9, Ostrobudki - 5, Sworowo - 9, Góreczki Wielkie - 9, Golejewo - 3, Pomocno - 2, Zaorle - 10, Białykał - 11, Kubeczki - 4, Dębionka - 3, Niedźwiadki - 2, Podborowo - 2. Dodatkowo łącznie z dowozem dzieci do Gimnazjum należy dowieźć oraz odwieźć ze Szkoły Podstawowej w Pakosławiu dzieci w ilości wymienionej w punkcie 5 a (od poniedziałku do piątku) z miejscowości Góreczki Wielkie oraz Ostrobudki. W ramach niniejszego dowozu i odwozu wykonawca ma obowiązek uwzględnić bezpieczny nawrót autobusu wiozącego dzieci do Podborowa, w miejscowości Słupia Kapitulna na przystanku PKS. Rozwiązanie to jest podyktowane troską o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów dowożonych i odwożonych do szkoły. 6. Wskazane liczby dzieci mogą od dnia 1 września 2016 roku ulec niewielkim zmianom. 7. Podane powyżej godziny przywozu i odwozu nie są godzinami rozpoczęcia i zakończenia lekcji w danej szkole. Na daną godzinę należy dowieźć dzieci lub rozpocząć odwóz ze wskazanej szkoły. Lekcje rozpoczynają się ok. 10 minut po dowiezieniu dzieci na miejsce, zaś kończą się ok. 10 minut przed rozpoczęciem odwozu. 8. Ilość uczniów odwożonych jest taka sama jak liczba uczniów przywożonych..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 1) W Gimnazjum Gminnym w Pakosławiu planuje się realizowanie zajęć pozalekcyjnych wynikających z zapisów Karty Nauczyciela oraz zadań wychowawczych w godzinach 14.15 - 15.45 prawdopodobnie w poniedziałek i czwartek. Przewidywana liczba uczniów ok. 65 - ze wszystkich miejscowości na terenie Gminy Pakosław. Po zakończeniu zajęć, ok. godz. 15.50, rozpoczynać się będzie odwóz uczniów spod Gimnazjum do wszystkich miejscowości na terenie Gminy Pakosław. Przewidywana ilość kilometrów do przejechania jednego dnia wynosi ok. 100. Dokładny harmonogram odwożenia dzieci, ich ilość oraz dokładna ilość kilometrów do przejechania zostanie ustalona przez Wykonawcę razem z przedstawicielem Zamawiającego i dyrektorami szkół, po określeniu harmonogramu tych zajęć. 2) Planuje się organizowanie przez Szkołę Podstawową w Sowach zajęć wychowania - fizycznego na sali sportowej w Pakosławiu - we wszystkie poniedziałki w roku szkolnym, jeżeli pogoda nie pozwoli na prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu. Dowóz i odwóz na trasie Sowy - Pakosław - Sowy będzie do wykonania trzy razy w ciągu jednego dnia. Przewidywana ilość kilometrów do przejechania w ramach jednego kursu wynosi ok. 9. Dokładny harmonogram dowozu i odwozu dzieci, ich ilość oraz dokładna ilość kilometrów do przejechania zostanie ustalona z dyrektorem szkoły. Szkoła Podstawowa w Sowach planuje dodatkowo realizację zajęć wychowania - fizycznego na sali sportowej w Pakosławiu - we wszystkie wtorki i czwartki w roku szkolnym, jeżeli pogoda nie pozwoli na prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu. Odwóz o godz. 15.55 ok. 37 dzieci z sali sportowej w Pakosławiu do miejscowości Sowy, Osiek, Pomocno, Zaorle i Białykał - przewidywana ilość kilometrów do przejechania w ramach jednego kursu wynosi ok. 27. Dokładny harmonogram dowozu i odwozu dzieci, ich ilość oraz dokładna ilość kilometrów do przejechania zostanie ustalona z dyrektorem szkoły. W przypadku realizacji w danym dniu odwozu dzieci z Gimnazjum Gminnego o godz. 15.55 możliwe jest połączenie odwozu dzieci z Gimnazjum i dzieci z SP Sowy. 3) W ramach obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego planowane jest dowożenie uczniów ze Szkoły Podstawowej w Chojnie na zajęcia na salę sportową w Pakosławiu. Przewiduje się, że dowozy odbywać się będą w okresie od 1 października 2016 roku do 30 kwietnia 2017 roku, na trasie Chojno - Pakosław - Chojno. Planowany harmonogram dowozów i odwozów: poniedziałek - 2 kursy po 8 km oraz 1 kurs po 12 km, wtorek - 2 kursy po 8 km, środa lub czwartek - 2 kursy po 8 km. Dokładny harmonogram dowozu i odwozu dzieci, ich ilość oraz dokładna ilość kilometrów do przejechania zostanie ustalona z dyrektorem szkoły.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00 - Usługi w zakresie transportu drogowego .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku Zamawiający uzna posiadanie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób udzielonej oferentowi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi (obejmującej rok szkolny) z zakresu transportu drogowego dzieci do szkół, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców (na załączniku nr 6 do SIWZ).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający za spełnienie warunku uzna przedłożenie wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (autobusów) dostępnych wykonawcy usług (na załączniku nr 7 do SIWZ).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający za spełnienie warunku uzna przedłożenie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wykaz obejmuje kierowców - na załączniku nr 5 do SIWZ) wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (tj. prawo jazdy odpowiedniej kategorii).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający za spełnienie warunku uzna posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca zobowiązany jest złożyć proponowany system dowozu z podaniem miejsca i godziny rozpoczęcia trasy przewozu, przystanków pośrednich wraz z godziną odwozu, godzin zakończenia trasy oraz łącznej liczby kilometrów danej trasy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Proponowany system dowozu - 30
 • 3 - Dyspozycyjność - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 2. Zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 2164) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy. Zmiany dotyczyć mogą trasy, liczby przejechanych kilometrów oraz liczby przewożonych dzieci w związku ze zmianą organizacji nauczania w poszczególnych placówkach oświatowych lub z koniecznością zmiany trasy pojazdów niezawinioną przez wykonawcę. 3. Zmiany umowy o zamówienie publiczne dopuszczalne są w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w niżej wymienionych przypadkach: - zmiany stawki podatku VAT, - zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych przez strony do realizacji umowy, - zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, - zmiany w planach zajęć lekcyjnych, imprez czy uroczystości szkolnych. 4. Zmiany dotyczyć mogą także podwykonawcy lub podwykonawców na etapie realizacji niniejszej umowy oraz uzgodnień dotyczących zmiany formy rozliczeń finansowych za usługi wykonane przez podwykonawców W tym wypadku, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub podwykonawców dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 wymienionej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pakoslaw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 PAKOSŁAW, pok. Nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 PAKOSŁAW, pok. Nr 5/6 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.