eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › system poczty pneumatycznej

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2015-09-17

Warszawa: system poczty pneumatycznej
Numer ogłoszenia: 137169 - 2015; data zamieszczenia: 17.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 127393 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4735145, faks 022 6131992.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: system poczty pneumatycznej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Szpitalny system poczty pneumatycznej przeznaczony jest do transportu próbek materiału biologicznego, dokumentów medycznych, krwi i jej preparatów oraz leków zgodnie z przepisami szczegółowymi obowiązującymi w obiektach służby zdrowia. 2. Instalacja poczty pneumatycznej powinna gwarantować wysoką szybkość działania (przesyłania pojemników). W tym celu należy uwzględnić zastosowanie instalacji wieloliniowej oraz wydajnej maszynowni systemowej. 3. Instalacja będzie posiadać ogółem 27 punktów wysyłkowo-odbiorczych zlokalizowanych w wielu punktach Szpitala. Część z nich będzie punktami zbiorczymi tzn. obsługującymi więcej niż jeden Oddział Szpitalny. Przesyłki z materiałem biologicznym kierowane będą do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. Organizacja obsługi przesyłek w Laboratorium powinna zapewniać najwyższą możliwą przepustowość przy zachowaniu wszelkich zasad ergonomii. Aparatura powinna cechować się przejrzystością, prostotą i niezawodnością. Procesy adresowania i wysyłki jak również odbioru powinny być automatyczne. System powinien wykorzystywać technologię RFID służącą do identyfikacji pojemników transportowych oraz wspomagania procesu wysyłki. Szybkość transportowa przesyłek musi być odpowiednia do charakteru przesyłanych materiałów. W szczególności dotyczy to próbek krwi i krwi, których transport nie powinien powodować zmian parametrów analitycznych. 4. Wizja lokalna Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej na terenie obiektów Szpitalnych. W przeciwny wypadku Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za złe sporządzenie oferty, niedoszacowanie, nie ujęcie stacji lub tym podobne, w taki wypadku wykonawca nie ma żadnych praw do żądania podwyższenia wartości oferty. Natomiast dostawa będzie musiała być dokonana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (co do jednej sztuki) - na koszt wykonawcy, który oszacował nieprawidłowo ofertę. 5. Stacje nadawczo-odbiorcze W miejscach dostępnych dla osób postronnych lub bez stałego nadzoru należy zastosować stacje wandaloodporne. W pozostałych lokalizacjach dopuszcza się stacje nadawczo - odbiorcze typowe. Stacje obsługujące oddziały powinny być umieszczone na ścianach, w miejscach łatwo dostępnych dla personelu, wskazanych przez Zamawiającego. 6. Stacje nadawczo-odbiorcze w wykonaniu wandaloodpornym Do obsługi stanowisk, w przypadku gdy stacje są umieszczone w miejscach dostępnych dla osób postronnych, należy wykorzystywać wyłącznie stacje w wykonaniu wandaloodpornym. Stacje w wykonaniu wandaloodpornym powinny być zabezpieczone przed próbami ingerencji i zniszczenia. Obudowa stacji w wykonaniu wandaloodpornym powinna być wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm i być odporna na uderzenia, w szczególności wózkiem lub łóżkiem szpitalnym, działanie płynów i próby podpalenia. Ze względu na lokalizację w ciągach komunikacyjnych stacja powinna mieć najmniejszą możliwą głębokość, nie większą jak 0,3 m. Stacja powinna być wyposażona w specjalną powłokę anty-graffiti umożliwiająca usuwanie farby zwykłymi środkami czyszczącymi. Obudowa stacji powinna być w pełni zabezpieczona przed nieautoryzowanym otwarciem i całkowicie uniemożliwiać dostęp osób postronnych do stacji. W szczególności obudowa powinna dawać skuteczną ochronę stacji poprzez: wykluczenie możliwości fizycznego dostępu do króćca, klawiatury i wyświetlacza. Obudowa stacji powinna całkowicie wyeliminować możliwość przypadkowego lub celowego umieszczenia jakichkolwiek przedmiotów w króćcu nadawczym, możliwość rozbicia i porysowania wyświetlacza oraz uszkodzenia klawiatury. Otwarcie fizycznego dostępu do stacji i dalsze autoryzowane korzystanie przez upoważniony personel z klawiatury, króćca i wyświetlacza powinno wymagać wcześniejszej autoryzacji pracownika przez system zabezpieczenia stacji przy pomocy karty dostępowej i powodować zwolnienie zabezpieczeń stacji połączone z rejestracją użytkownika w systemie kontrolnym poczty. Stacje nadawczo-odbiorcze należy wyposażyć w funkcję przechowywania pojemnika w jej wnętrzu do chwili odbioru przez upoważnionego pracownika. Przechowywanie pojemnika w stacji nie może blokować pracy systemu. Niezależnie od opisanych cech dodatkowych stacje w wykonaniu wandaloodpornym powinny posiadać wszystkie cechy i funkcjonalności wymagane dla stacji typowych. 7. Karty dostępowe RFID W wypadku ograniczenia dostępu do stacji, będzie on kontrolowany poprzez identyfikatory RFID (spersonalizowane karty zbliżeniowe), działające w najbardziej powszechnie stosowanym standardzie 125 kHz. Wszelkie operacje użycia kart w stacjach będą autoryzowane przez jednostkę sterującą. Identyfikacja RFID powinna skutecznie wyeliminować ryzyko dostępu do stacji dla osób nie będących pracownikami Szpitala. 8. Stacje nadawczo-odbiorcze w wykonaniu typowym Stacje obsługujące powinny być umieszczone na ścianach, w miejscach dostępnych i nie mogą ograniczać funkcjonalności pomieszczeń. Obudowa stacji nadawczo-odbiorczej powinna być polakierowana proszkowo. Panel sterujący stacji powinien być wyposażony w klawiaturę o podwyższonej trwałości np. membranową, do wyboru adresu wysyłki oraz czytelny, kolorowy, podświetlany wyświetlacz do komunikacji z operatorem. Zamiennie, stacje można wyposażyć w trwały, dotykowy wyświetlacz kolorowy, mający funkcje klawiatury lub czytelny, nie kolorowy, podświetlany wyświetlacz, ale uzupełniony kolorowymi diodami LED komunikującymi o stanie pracy systemu oraz klawiaturę o podwyższonej trwałości np. membranową. Komunikaty na wyświetlaczu będą w języku polskim. Konstrukcja stacji powinna zapewniać łagodny start i wyhamowanie nadchodzącej przesyłki, jak również uniemożliwiać na wydostawanie się do jej otoczenia powietrza z wnętrza rurociągu oraz chronić przed czerpaniem powietrza z bezpośredniego otoczenia stacji. Nadejście przesyłki musi być sygnalizowane komunikatem na wyświetlaczu stacji oraz sygnałem dźwiękowym lub dźwiękowo-świetlnym. Powinna istnieć możliwość lokalnego wyłączenia stacji przy pomocy miejscowej klawiatury lub wyświetlacza dotykowego z funkcją klawiatury zamontowanych bezpośrednio na stacji. W stanie wyłączonym stacja nie wysyła i nie odbiera pojemników i jest widziana przez kontroler systemu jako nieaktywna. Stacje powinny spełniać następujące wymogi: dyrektywy EC 2004 108 EC oraz norm 61000-6-2 oraz EN 61000-6-3. 9. Stacja techniczna do czyszczenia i dezynfekcji instalacji W celu zagwarantowania właściwego poziomu czystości mikrobiologicznej instalacji poczty pneumatycznej w trakcie jej późniejszej eksploatacji elementem dostawy jest stacja techniczna umożliwiająca skuteczną dezynfekcję instalacji oraz zaakceptowana i uzgodniona procedura czyszczenia instalacji. Procedura czyszczenia instalacji powinna obejmować zarówno planowe czyszczenia okresowe jak i możliwe sytuacje skażeń na skutek zdarzeń nieplanowych. 10. Automat nadawczy i odbiorczy w Laboratorium Automat nadawczy w Laboratorium powinien posiadać funkcję wewnętrznego bufora, mogącego zgromadzić w dowolnym momencie minimum 5-6 pojemników, które zostaną następnie rozesłane do odbiorców w trybie w pełni automatycznym, bez udziału obsługi. Powinien też dawać obsłudze możliwość wymuszenia wysyłki pilnej poza kolejnością w dowolnym momencie. Konstrukcja i wymiary automatu nadawczego powinny umożliwiać jego montaż wyłącznie w pomieszczeniu Laboratorium, bez konieczności wykorzystywania pomieszczeń sąsiadujących. Automat odbiorczy w Laboratorium powinien być wyposażony w wykonany ze stali nierdzewnej elektryczny przenośnik do płynnego przyjmowania większej liczby przesyłek i możliwość gromadzenia 5-6 odbieranych pojemników. Długość przenośnika - 1400-1600 mm. Część odbiorcza powinna być wyposażona w zdalny, mobilny sygnalizator powiadamiający o nadejściu przesyłki w wykonaniu bezprzewodowym umożliwiającym jego łatwe przenoszenie w obrębie pomieszczeń Laboratorium. W celu zagwarantowania wysokiego komfortu użytkowania i bezpieczeństwa obsługi automat nadawczy i odbiorczy powinien posiadać inteligentny system zatrzymania i uruchomienia oparty na analizie ruchu personelu obsługującego oraz 2 tryby pracy manualny i automatyczny. 11. Pojemniki transportowe 110 mm Pojemniki transportowe powinny być wykonane z trwałego i mechanicznie odpornego tworzywa sztucznego. Zamknięcie pojemnika musi działać pewnie i precyzyjnie. Należy uwzględnić przystosowanie pojemników do mycia i dezynfekcji. Z uwagi na wymagany system RFID każdy pojemnik będzie wyposażony w 2 chipy (transpondery pasywne) na obu końcach obudowy. Przedmiotem dostawy będą 2 typy pojemników: 1 pojemniki standardowe, zamykane 2-stronnie. Wodoszczelność tych pojemników nie jest wymagana. Liczba: 75 szt. 2 pojemniki hermetyczne, wyposażone w jednostronne, pewne zamknięcie ryglem lub zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem w inny równie niezawodny sposób. Pojemniki hermetyczne powinny posiadać certyfikaty potwierdzające stopień ochrony (szczelności) na poziomie nie niższym niż IP55 przy wykorzystaniu klasyfikacji IP, lub równoważnego systemu oceny szczelności do wymagań normy PN-EN 60529:2003. Liczba: 3 szt. 12. Do obsługi automatu nadawczego i odbiorczego w Laboratorium powinny być wykorzystywane zarówno pojemniki standardowe jak i hermetyczne. Nie dopuszcza się stosowania odrębnego rodzaju pojemników dedykowanego wyłącznie do obsługi automatów nadawczego i odbiorczego w Laboratorium. 13. Orurowanie Prowadzone rurociągi systemu poczty pneumatycznej nie mogą w żaden sposób ograniczać funkcjonalności istniejących ciągów komunikacyjnych tj. żadna rura systemu pocztowego nie może być umieszczona niżej, niż już zabudowane systemy rur ciepłowniczych, wentylacyjnych lub innych specjalistycznych systemów medycznych. Rurociągi systemu poczty pneumatycznej należy wykonać z rur PCV o średnicy wewnętrznej 110 mm, łączonych mufami klejonymi, zgodnie z normą DIN 6660 8061 8062. Odpowiednie przewody zasilające i sterujące montować wraz z rurami. Ponadto należy załączyć certyfikat lub deklarację producenta potwierdzającą brak toksycznych substancji w składzie zastosowanego tworzywa PCV. Stosowane rury powinny posiadać wymagane atesty oraz być dedykowane do stosowania w obiektach służby zdrowia. Przejścia rur przez stropy, ściany oraz strefy ogniowe uwzględniać muszą zastosowanie atestowanych zabezpieczeń ogniochronnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szacowana długość rurociągu: powyżej 600 metrów. 14. Napęd Do napędu systemu szpitalnej poczty pneumatycznej zastosowana ma być dmuchawa 3-fazowa z nabudowanym zaworem trójdrożnym o mocy pozwalającej na transport przesyłek z odpowiednią szybkością. Szybkość ta musi zapewniać sprawny transport próbek, nie może jednak wywoływać zmian ich parametrów analitycznych. Dmuchawa musi dawać możliwość zastosowania dwóch prędkości transportowych: wolniejszej do transportu próbek materiału biologicznego i szybszej do transportu dokumentów lub pustych pojemników. Dmuchawa powinna spełniać wymogi następujących przepisów: norm DIN EN 292 część 1 i 2, EN 60034-1, EN 60034-5, DIN EN 60204 część 1, dyrektyw: 2006 42 EC oraz 2006 95 EC. Dmuchawa łącznie z elektrozaworem powinna ponadto spełniać wymagania normy szczelności IP54. 15. Jednostka sterująca i oprogramowanie systemowe Centralna jednostka sterująca opierać się powinna o komputer przemysłowy klasy PC, bezwentylatorowy, w obudowie radiacyjnej, z systemem operacyjnym o pełnym wsparciu producenta np. Windows 7 Professional lub innym systemem operacyjnym, o ile elementem dostawy będzie pisemne zapewnienie jego pełnego wsparcia w okresie gwarancyjnym. Zainstalowane specjalistyczne oprogramowanie powinno zapewnić wizualizację ruchu przesyłek, rejestrację błędów i usterek, tworzenie raportów statystycznych w formie tabelarycznej i graficznej oraz zmianę ustawień systemu przez operatora, jak również możliwość diagnostyki wszystkich elementów systemu w trybie serwisowym. Jednostkę sterującą należy wyposażyć w monitor 19cala, klawiaturę oraz mysz komputerową. Awaria lub odłączenie komputera PC od zasilania nie może spowodować zatrzymania pracy systemu. 16. Gwarancja całego systemu Wykonawca zapewni zamawiającemu bezpłatny gwarancyjny szpitalny pakiet serwisowy obejmujący: a)Bezpłatne usunięcie wad powstałych z przyczyn tkwiących w dostarczonych instalacjach, w tym bezpłatne koszty zdalnej oceny uszkodzeń, dojazdów, diet, noclegów, napraw, części zamiennych, ewentualnych rekonfiguracji i ponownego uruchomienia systemu itp. b)Bezpłatne wykonanie przeglądów zapobiegawczych przez serwis Wykonawcy w miejscu zainstalowania systemu, nie rzadziej jak 2 wizyty serwisu rocznie (tj. 1 co 6 miesięcy). Terminy przeglądów zostaną ujęte w stosownym harmonogramie, będącym załącznikiem do umowy. Przegląd zapobiegawczy obejmować będzie czynności diagnostyczne, sprawdzenie działania podstawowych zespołów, czynności konserwacyjne, regulacyjne i zmianę ustawień na wniosek Zlecającego wykonywane przez pracownika serwisu Wykonawcy podczas pobytu na terenie obiektu. Zastosowanie przez Wykonawcę zdalnego monitorowania pracy systemu nie zwalnia go z obowiązku wykonania przeglądu zapobiegawczego. c Bezpłatne konsultacje telefoniczne. d) Bezpłatne zdalne monitorowanie i ocena przyczyn awarii. e) Bezpłatne aktualizacje systemu nadrzędnego. f) Bezpłatna dostawa części normalnie zużywających się w okresie gwarancji w tym w szczególności: uszczelek, pierścieni, naciągów, uszczelnień itp. g) Okres gwarancji - 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, h) Czas reakcji serwisu - od momentu zgłoszenia nie powinien przekroczyć: - ocena zdalna za pomocą oprogramowania systemowego i połączenia internetowego - w dniu zgłoszenia, - wizyta służb serwisowych i podjęcie działań na obiekcie - do 16 godzin od zgłoszenia, - pełne usunięcie usterki - nie później jak 24 godziny od momentu zgłoszenia. i) Forma zgłoszeń reklamacji i napraw: poczta elektroniczna, fax, telefon (do wyboru). j) Każde działanie serwisu jest potwierdzane przez jego pracowników w formie pisemnej lub elektronicznej i przekazane Zleceniodawcy. Okres od momentu zgłoszenia do pełnego usunięcia usterki traktowany jest jako okres niesprawności systemu. Okres niesprawności systemu powoduje automatyczne wydłużenie gwarancji w takim samym zakresie czasu bez konieczności dokonywania zmian w warunkach gwarancji. k) W celu zapewnienia wysokiej dostępności i niezawodności pracy instalacji szpitalnej poczty pneumatycznej Wykonawca dokona przeszkolenia wyznaczonego pracownika technicznego Szpitala na stanowisku testowym w swojej siedzibie. Szkolenie będzie obejmować usuwanie - symulowanych - awarii systemu na stanowisku testowym oraz zapewni zapoznanie się pracownika szpitala z pełną dokumentacja techniczną systemu. Szkolenie będzie bezpłatne i będzie odbywać się raz w każdym roku w trakcie trwania okresu gwarancyjnego. 17. Pakiet startowy - woreczki 18. Wykonawca w cenie dostawy dostarczy 5 tys. woreczków jednorazowych. Woreczki powinny być dedykowane i dopuszczone do transportu materiału biologicznego pocztą pneumatyczną, posiadać oznaczenie IVD (In Vitro Diagnostics) oraz znak CE. II. Termin realizacji zamówienia następować będzie w okresie do 30.11.2015 r. III. Projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia. IV. Podwykonawstwo 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 2. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 3. Zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.21.30.00 - Urządzenia przesyłowe 51.51.14.00 - Usługi instalowania specjalnych systemów przesyłowych .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Transmarket Tomasz Zwoliński, Al.Waszyngtona, 04-074 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 365854,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 449565,00

  • Oferta z najniższą ceną: 449565,00 / Oferta z najwyższą ceną: 449565,00

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.