eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Realizacja robót budowlanych na zadaniu remontowym pn. "Stacja Gazowa Juszkowo" w zakresie remontu:orurowania w/c oraz instalacji zimnej wody.Ogłoszenie z dnia 2016-10-24

Nr: NP/2016/10/0727/GDA

Przedmiot zamówienia: Realizacja robót budowlanych na zadaniu remontowym pn. "Stacja Gazowa Juszkowo" w zakresie remontu:orurowania w/c oraz instalacji zimnej wody.

Typ: Niepubliczne

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Roboty

Miasto: Gdańsk

Województwo: pomorskie

Data publikacji: 2016-10-24

Data wygaśnięcia: 2016-11-15

CPV: -

Osoba kontaktowa: Beata Romańska (GDH) beata.romanska@gaz-system.pl 058 323 04 79

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adres ul. Mszczonowska 4
Miejscowość Warszawa
Telefon +48 (022) 220 14 49
www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : 1. Przedmiotem Zamówienia jest Realizacja robót budowlanych na zadaniu remontowym pn.: "Stacja gazowa Juszkowo" w zakresie remontu: orurowania w/c oraz instalacji zimnej wody (Numer postępowania NP/2016/06/0394/GDA).

2. Istotne warunki zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji, szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Specyfikacji.

3. Zakres prac obejmuje mi.in:
3.1. remont elementów stacji:
- zespołu zaporowo- upustowego wysokiego ciśnienia (wejściowy),
- orurowania od ZZU w/c do zespołu filtroseparatorów (część podziemna)
- układu filtroseparatorów,
- kurków kulowych na wlocie i wylocie D2 i D2A,
- kurka kulowego na wlocie do ciągu redukcyjnego CII
- instalacji zimnej wody użytkowanej w pomieszczeniu AKP i kotłowni
3.2. demontaż zespołu odwadniacza w/c

4. Postepowanie ze złomem zostało określone w Rozdziale IV Opisu przedmiotu zamówienia.

5. Dostawca, przed złożeniem oferty, powinien zapoznać się z planowanym zakresem robót, także na terenie przyszłej budowy.

6. Dostawca zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami ,,Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A." i stosować zawarte w nim zasady postępowania w trakcie realizacji zamówienia. Kodeks Postępowania dla Dostawców jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postepowania-dla-dostawcow/
Miejsce uzyskania SIWZ : strona Internetowa Zamawiającego
www.gaz-system.pl.
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1.Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do Specyfikacji przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca.
3.Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ.
4.O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Dostawców, którym przekazano SIWZ, a także zamieści na stronie internetowej Spółki, na której została udostępniona SIWZ.
5.Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Dostawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia Postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
2. O zakończeniu Postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia
1) Wykonawców, którym przekazano SIWZ - w przypadku zakończenia Postępowania przed upływem terminu składania ofert,
2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia Postępowania po upływie terminu składania ofert.
3. Dostawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia o którym mowa w ust. 1 powyżej.
4. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje Zamawiającemu również po wyborze najkorzystniejszej oferty w danej Części. W takiej sytuacji Zamawiający może zakończyć Postępowanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty w danej Części, po unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w tej Części.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
6.Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia Niepublicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli żąda go Zamawiający.
7.Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny oferty (kryterium- cena), które będą prowadzone w formie osobistych spotkań, telekonferencji, wideokonferencji lub drogą elektroniczną.
Dodatkowe informacje : 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia Zamówienia Niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o Zamówieniu Niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Dostawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o Zamówieniu Niepublicznym w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.gaz-system.pl/przetargi/
3. W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
4. Przedmiotem Postępowania jest udzielenie zamówienia niepublicznego objętego kodem konsolidacyjnym: X-1-2-4, dla którego Zamawiający prowadzi Listę Wiarygodnych Dostawców (LWD).
4.1. Lista Wiarygodnych Dostawców lub LWD - zestawienie rzetelnych Dostawców Spółki, tworzone i zarządzane na zasadach, o których mowa na stronie internetowej http://www.gaz-system.pl/strefa-dostawcy/lista-wiarygodnych-dostawcow/
4.2. Dostawcy wpisani na Listę Wiarygodnych Dostawców w kodzie/kodach, X-1-2-4 w przedmiotowym Postępowaniu:
a) Zostaną niezwłocznie poinformowani o jego wszczęciu

b) Otrzymają dodatkowy punkt w ramach kryterium oceny ofert ,,Obecność na LWD" (waga kryterium: 5%), zgodnie z Rozdziałem XII SIWZ

c) Posiadają skrócony termin płatności należności Dostawcy z tytułu realizacji Zamówienia wynoszący 14 dni.
4.3. Uprawnienia, o których mowa w pkt. 4.2. powyżej, przysługują Dostawcom znajdującym się na LWD w dniu wszczęcia przedmiotowego postępowania (dzień publikacji ogłoszenia
o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego), a w odniesieniu do uprawnienia pkt. 4.2. lit. b) i c) powyżej jeśli dany Dostawca nie został wykreślony z LWD przed podpisaniem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia niepublicznego. Jeżeli po wyborze najkorzystniejszej oferty, ale przed podpisaniem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia niepublicznego, Dostawca został wykreślony z LWD, Zamawiający dokona powtórzenia czynności oceny ofert, chyba że przyznanie punktów w ramach kryterium oceny ofert ,,Obecność na LWD" pozostawało bez wpływu na wynik postępowania.
Warunki udziału w postępowaniu : I. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia Niepublicznego, tj.:

2.1) W okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej dwa zamówienia polegające na remoncie, budowie bądź przebudowie stacji gazowej w/c w części technologicznej.
2.2) Dysponują lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, posiadającymi niezbędne do jego wykonania kwalifikacje/uprawnienia zawodowe, w tym osoby posiadające uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z 7 lipca1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) [zwanej dalej jako ,,Prawo budowlane"] oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz.1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), zwane dalej ,,uprawnieniami budowlanymi", w tym:
a) co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych .

2.3) Dysponują lub będą dysponować osobami posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne, zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) do wykonywania prac w zakresie, w tym:
a) co najmniej 2 osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją na stanowisku eksploatacji:
uprawnienia Grupa 3:
typ E pkt. 5 - sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
typ E pkt. 7 - urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
typ E pkt. 10 - aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w punktach 5,7
b) co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania na stanowisku dozoru, czynnościami osób wykonujących prace eksploatacyjne, na stanowisku dozoru
uprawnienia Grupa 3:
typ D pkt. 5 - sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu),
typ D pkt. 7 - urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa,
typ D pkt. 10 - aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w punktach 5,7
Uwaga: W przypadku, gdy osoba nadzorująca jednocześnie wykonuje prace budowlano - montażowe, powinna także posiadać aktualne świadectwo kwalifikacyjne eksploatacji
UWAGA:
Zamawiający NIE WYMAGA przedłożenia kopii odpowiednich uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.2)- 2. 3) powyżej na etapie składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontrolowania ważności posiadanych uprawnień na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia.

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia Niepublicznego,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia Niepublicznego zgodnie
z Rozdziałem VII ust. 1 SIWZ.

II. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ DOSTAWCY

1.W wyznaczonym terminie składania ofert Dostawca zobowiązany jest przedłożyć:

1) Formularz ,,OFERTA" - wypełniony zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ) zawierający między innymi oświadczenie Dostawcy, iż nie podlega wykluczeniu z Postępowania, zgodnie
z Rozdziałem I ust 1. Pkt. 4) ogłoszenia oraz Oświadczenie Dostawcy, iż spełnia warunki udziału, zgodnie z Rozdziałem I ust.1 pkt 1) - pkt 3) ogłoszenia.

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z którego treści będą wynikać zasady reprezentacji Dostawcy
w obrocie.
Dopuszcza się składanie dokumentów wystawionych z datą wcześniejszą, jeśli w tym okresie dane zawarte w rejestrze nie uległy zmianie i Dostawca złoży w tym zakresie stosowne oświadczenie lub Zamawiający samodzielnie zweryfikuje aktualność danych Dostawcy zawartych w rejestrze.
Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych w formie pisemnej, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w rejestrze na podstawie właściwych przepisów.
Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i nie wszczęto wobec niego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości, podając jednocześnie podstawę prawną wystawienia tych dokumentów.

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego (po wstępnej ocenie ofert lub negocjacjach handlowych):

1) Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówień, zgodnie z warunkiem określonym w Rozdziale I ust. 1 pkt. 2) ppkt. 2.1) powyżej (zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do Specyfikacji).
Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy odpowiednio podać:
- przedmiot zamówienia,
- zakres prac
- termin realizacji tj. rozpoczęcia (dd/mm/rrrr) i zakończenia (dd/mm/rrrr) realizacji zamówienia,
- zamawiającego (nazwa, adres),
(zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ)

Ponadto, do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy załączyć dokument potwierdzający, że zamówienia te zostały wykonane należycie.

2) Oświadczenie, że Dostawca dysponuje lub będzie dysponował osobami przewidzianymi do realizacji zadania, posiadającymi uprawnienia i doświadczenie opisane w Rozdziale I ust. 1 pkt. 2) ppkt. 2.2)- 2.3) powyżej (zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do SIWZ).

3) Jeżeli Dostawca dla wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w Rozdziale I ust. 1 pkt 2) - 3) powyżej polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Rozdziale VIII ust. 4 SIWZ, zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. W tym celu Zamawiający wymaga:
3.1. zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ). Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż ww. zobowiązanie zostało podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu lub
3.2. innego dokumentu, z którego będzie jednoznacznie wynikać, że Wykonawca będzie dysponował zasobami podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.

3. Oferta wraz z dokumentami może być przedstawiona w formie oryginału lub kopii lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Dostawcę/Mocodawcę.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Dostawcę.
5. W przypadku składania oferty przez Dostawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie Zamówienia, wymóg złożenia dokumentu, o których mowa w Rozdz. II ust 1. pkt 2) powyżej oraz podpisania oświadczania w pkt. 16 Formularzu "OFERTA" dotyczy każdego z ww. Dostawców. Pozostałe dokumenty składane są przez tych Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu, których potwierdzeniem są dane dokumenty.
6. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Dostawca spełnia.
7. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty, oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.
8. Zamawiający może wezwać Dostawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie warunków lub wymagań na dzień przedłożonego oświadczenia lub dokumentu.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Dostawcę oświadczeń
i dokumentów w formie pisemnej w przypadku, gdy oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej lub papierowej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.
10. Jeżeli w danym postępowaniu oferty zostały złożone przez więcej niż 2 Dostawców, dopuszcza się możliwość badania i oceny ofert tylko tych 2 Dostawców, których oferty po wstępnej ocenie są najkorzystniejsze. W przypadku skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oferty złożone przez pozostałych Dostawców Zamawiający pozostawia bez badania i oceny.
Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Termin realizacji zamówienia : Wymagane
Data realizacji zamówienia : 2017-09-29
Miejsce realizacji zamówienia : Stacja gazowa w/c Juszkowo jest zlokalizowana w miejscowści Juszkowo, powiat Gdański, gmina Pruszcz Gdański (woj. pomorskie) działka nr 354/14
Termin składania ofert : 2016-11-15 10:00
Miejsce otwarcia ofert : otwarcie ofert jest niejawne
Termin otwarcia ofert : 2016-11-15 10:15
Miejsce otwarcia ofert : otwarcie ofert jest niejawne
Okres związania ofertą : 45 dni
Termin związania ofertą : 2016-12-29
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.