eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Liszki › Budowa budynku kompleksu szkolnego w Morawicy, gmina Liszki

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2015-09-02

Liszki: Budowa budynku kompleksu szkolnego w Morawicy, gmina Liszki
Numer ogłoszenia: 130145 - 2015; data zamieszczenia: 02.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 89373 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Liszki, , 32-060 Liszki, woj. małopolskie, tel. 12 280-62-34, faks 12 280-62-52.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku kompleksu szkolnego w Morawicy, gmina Liszki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku kompleksu szkolnego zlokalizowanego na działce 791/10 położonej w miejscowości Morawica, gmina Liszki. Centralną część kompleksu stanowi budynek szkoły podstawowej. Budynek ma trzy kondygnacje nadziemne. Z budynkiem szkoły podstawowej połączona jest sala gimnastyczna (budynek posiada 2 kondygnacje). 1) Dane obiektów: a) Szkoła Podstawowa: - powierzchnia zabudowy - 923,80 m2; - powierzchnia użytkowa - 2593,80 m2; - kubatura - 6118,70 m3; - wysokość: 11,05 m; - ilość kondygnacji: 3; b) Sala Gimnastyczna: - powierzchnia zabudowy - 581,80 m2; - powierzchnia użytkowa - 739,50 m2; - kubatura - 4923,0 m3; - wysokość: 11,3 m; - ilość kondygnacji: 2; Powierzchnia zabudowy ogółem: 1505,60 m2; Powierzchnia użytkowa ogółem: 3333,3 m2; Kubatura ogółem: 11041,00 m3; 2) Zakres zamówienia obejmuje również zagospodarowanie terenu: boisko, drogi wewnętrzne, miejsca postojowe oraz ciągi piesze. 2. Szczegółowy zakres robót budowlanych zawiera, projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót. 3. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych. 4. Materiały i narzędzia powinny odpowiadać wymaganiom PN i normom branżowym. 5. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany będzie okazać w stosunku do wykazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. 6. Całość materiałów oraz środków technicznych niezbędnych do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca. Należy przyjąć materiały i urządzenia zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i przedmiarem robót lub inne o co najmniej takich samych lub lepszych parametrach. 7. Jeżeli w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane materiały i urządzenia muszą być równoważne jakościowo tym podanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.42.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem 45.21.42.10 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych 45.42.11.30 - Instalowanie drzwi i okien 45.26.25.00 - Roboty murarskie i murowe 45.30.00.00 - Roboty instalacyjne w budynkach 45.33.00.00 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45.33.24.00 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne 45.32.00.00 - Roboty izolacyjne 45.22.33.00 - Roboty budowlane w zakresie parkingów 45.11.12.00 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 26.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 20.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY JAN WAZ, Koniuszowa 136, 33-326 Mogilno, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12985352,05 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 9491105,38

  • Oferta z najniższą ceną: 8930264,31 / Oferta z najwyższą ceną: 15622549,60

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.