eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stopnica › Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gmin Stopnica, Solec-Zdrój i Pacanów w trybie- projektuj i wybuduj

Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to sprostowanieOgłoszenie z dnia 2016-05-21

Numer ogłoszenia: 129766 - 2016; data zamieszczenia: 21.05.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 93894 - 2016 data 15.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 3779 800, fax. 0-41 3779 606.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).
  • W ogłoszeniu jest: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że przy realizacji zamówienia będzie dysponował: a) 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika Budowy posiadającą: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, w tym: co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe, w tym: co najmniej dwuletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi związanymi z wykonywaniem instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, b) 2 osoby posiadające: 1) uprawnienia budowlane do wykonywania projektów budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 2) co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej dwuletnie doświadczenie w projektowaniu robót budowlanych związanych z instalacjami elektrycznymi. c) 2 osoby przewidziane do pełnienia funkcji Kierownika Robót Elektrycznych posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz oświadczeniem, że w/w osoby posiadają wymagane uprawnienia. d) minimum sześcioma osobami posiadającymi uprawnienia typu-E- minimum 1 kV do instalowania i przyłączania urządzeń, instalacji i sieci wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, w tym: co najmniej dwuletnie doświadczenie w instalowaniu i przyłączaniu urządzeń, instalacji i sieci w tym: minimum trzema osobami posiadającymi uprawnienia do instalowania i przyłączania urządzeń pod napięciem udokumentowane świadectwem ukończenia kursu w zakresie wykonywania prac w technologii PPN do 1 kV obejmującego pełny zakres czynności modernizacji oświetlenia drogowego wydany przez właściwy ośrodek szkoleniowy w tym: co najmniej dwuletnie doświadczenie w instalowaniu i przyłączaniu urządzeń, instalacji i sieci. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji w ramach ppkt. a. - d. pod warunkiem spełniania wymagań łącznie. Przy czym dopuszcza się łączenie przez jedną osobę nie więcej niż dwóch funkcji. Wszystkie osoby o których mowa w ppkt. a. - c. powinny posiadać uprawnienia w odpowiednich specjalnościach do kierowania robotami budowlanymi - zgodnie z wymogami określonymi przepisami kraju, w którym osoba uzyskała właściwe uprawnienia oraz być członkami właściwej izby samorządu zawodowego lub innej organizacji, o ile przepisy prawa kraju, w którym osoba uzyskała właściwe uprawnienia, wymagają członkostwa w izbie samorządu zawodowego lub innej organizacji do wykonywania zawodu regulowanego. Osobami/kandydatami na stanowiska wymienione powyżej mogą być obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Państw Członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), którym - zgodnie z przepisami dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7.9.2005r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych - uznano kwalifikacje zawodowe lub uznaje się kwalifikacje przez właściwe organy w Polsce. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych (przez wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na zasadzie spełnia/ nie spełnia..
  • W ogłoszeniu powinno być: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że przy realizacji zamówienia będzie dysponował: a) 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika Budowy posiadającą: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, w tym: co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe, w tym: co najmniej dwuletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi związanymi z wykonywaniem instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, b) 2 osoby posiadające: 1) uprawnienia budowlane do wykonywania projektów budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 2) co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej dwuletnie doświadczenie w projektowaniu robót budowlanych związanych z instalacjami elektrycznymi. c) 2 osoby przewidziane do pełnienia funkcji Kierownika Robót Elektrycznych posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz oświadczeniem, że w/w osoby posiadają wymagane uprawnienia. d) minimum sześcioma osobami posiadającymi uprawnienia typu-E- minimum 1 kV do instalowania i przyłączania urządzeń, instalacji i sieci wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, w tym: co najmniej dwuletnie doświadczenie w instalowaniu i przyłączaniu urządzeń, instalacji i sieci w tym: minimum trzema osobami posiadającymi uprawnienia do instalowania i przyłączania urządzeń pod napięciem udokumentowane świadectwem ukończenia kursu w zakresie wykonywania prac w technologii PPN do 1 kV obejmującego pełny zakres czynności modernizacji oświetlenia drogowego wydany przez właściwy ośrodek szkoleniowy w tym: co najmniej dwuletnie doświadczenie w instalowaniu i przyłączaniu urządzeń, instalacji i sieci. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji w ramach ppkt. a. - d. pod warunkiem spełniania wymagań łącznie. Przy czym dopuszcza się łączenie przez jedną osobę nie więcej niż dwóch funkcji. Wszystkie osoby o których mowa w ppkt. a. - c. powinny posiadać uprawnienia w odpowiednich specjalnościach do kierowania robotami budowlanymi - zgodnie z wymogami określonymi przepisami kraju, w którym osoba uzyskała właściwe uprawnienia oraz być członkami właściwej izby samorządu zawodowego lub innej organizacji, o ile przepisy prawa kraju, w którym osoba uzyskała właściwe uprawnienia, wymagają członkostwa w izbie samorządu zawodowego lub innej organizacji do wykonywania zawodu regulowanego. Osobami/kandydatami na stanowiska wymienione powyżej mogą być obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Państw Członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), którym - zgodnie z przepisami dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7.9.2005r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych - uznano kwalifikacje zawodowe lub uznaje się kwalifikacje przez właściwe organy w Polsce. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych (przez wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na zasadzie spełnia/ nie spełnia..

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.