eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Tomyśl › Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Leśnej w Paproci

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2016-05-21

Nowy Tomyśl: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Leśnej w Paproci
Numer ogłoszenia: 129762 - 2016; data zamieszczenia: 21.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski , ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 61 4426600, 4426641, faks 61 4422754.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowytomysl.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Leśnej w Paproci.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Kanałowej z podziałem na II etapy: a)Etap I zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Leśnej w Paproci wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, b)Etap II zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Leśnej w Paproci wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031), c)przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej na zasadach określonych w Umowie, szczegółowo określonym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia załącznik nr 6 do SIWZ oraz w warunkach projektu Umowy załącznik nr 7 SIWZ.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71.35.40.00 - Usługi sporządzania map 71.24.60.00 - Określenie i spisanie ilości do budowy 71.24.80.00 - Nadzór nad projektem i dokumentacją .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.01.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiająca wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2000,00 zł Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Zamawiająca dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Zamawiająca dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Zamawiająca dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia powyższego warunku, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje: 1. osobami, posiadającymi uprawnienia do projektowania, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, ze zmianami), w następujących specjalnościach: a) projektant branży budowlanej posiadający uprawnienia w specjalności inżynieryjno-drogowej, b) projektant branży sanitarnej posiadający uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, c) projektant branży elektrycznej posiadający uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i teletechnicznych, lub odpowiadające im aktualne równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniejszej obowiązujących przepisów prawa dla każdego projektanta, który będzie pełnił samodzielną funkcję związaną z realizacją zamówienia, 2. osobą do projektowania zieleni posiadającą doświadczenie w projektowaniu terenów zielonych przestrzeni publicznej. Zamawiająca, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane. Zamawiająca dopuszcza do łączenia lub pełnienia ww. funkcji przez jedną osobę.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Zamawiająca dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 99
 • 2 - Termin płatności - 1

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiająca przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1)zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku opóźnień w uzyskaniu przez Wykonawcę od innych właściwych organów i podmiotów - wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów - decyzji, opinii, zgód i uzgodnień oraz warunków technicznych w zakładanym przez Zamawiającą terminie, tj.: a)w ciągu 50 dni od dnia złożenia wniosku o uzgodnienie dokumentacji - ZUDP i inne uzgodnienia branżowe lub warunki techniczne, b)przedłużania się innego od określonego w pkt a) terminu załatwienia sprawy przez organy administracji lub inne podmioty z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, termin załatwienia sprawy należy przyjąć zgodnie z art. 35 § 3 ustawy kodeks postępowania administracyjnego, c)wystąpienie usług dodatkowych - jeżeli konieczność rozszerzenia zakresu opracowania następuje wskutek opinii, decyzji, zgód i uzgodnień oraz warunków technicznych wydanych przez inne organy i podmioty. Powyższe zdarzenia winny zostać bezzwłocznie pisemnie zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającej, łącznie z dowodami. 2)zmiany obowiązujących przepisów, norm i warunków technicznych mających istotny wpływ na zakres i przedmiot wykonywanych prac; 3)zmiana osoby projektanta - w sytuacjach opisanych w § 6 ust. 2 umowy, 4)zmiana podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającej, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 5)zmiana wynagrodzenia, tylko w sytuacji, gdy zmiana w zakresie wykonanych prac powoduje obniżenie wynagrodzenia. 2.Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych: 1)zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), 2)zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 3.Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.nowytomysl.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.05.2016 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu Adres: 64-300 Nowy Tomyśl ul. Poznańska 33 Sekretariat, pokój 28.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.