eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Opracowanie dokumentacji proj. oraz realizacja robót objętych przed. dok.w zakr.instalacji elektrycznej na zadaniach remontowych w podziale na 4 części: Cz.1-SG w/c Lębork, Cz.2-SG w/c Nowy Staw, Cz.3-SG w/c Stare Pole, Cz.4-SG w/c ŻukowoOgłoszenie z dnia 2016-10-10

Nr: NP/2016/09/0678/GDA

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji proj. oraz realizacja robót objętych przed. dok.w zakr.instalacji elektrycznej na zadaniach remontowych w podziale na 4 części: Cz.1-SG w/c Lębork, Cz.2-SG w/c Nowy Staw, Cz.3-SG w/c Stare Pole, Cz.4-SG w/c Żukowo

Typ: Niepubliczne

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Roboty

Miasto: Gdańsk

Województwo: pomorskie

Data publikacji: 2016-10-10

Data wygaśnięcia: 2016-11-04

CPV: -

Osoba kontaktowa: Beata Romańska (GDH) beata.romanska@gaz-system.pl 058 323 04 79

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adres ul. Mszczonowska 4
Miejscowość Warszawa
Telefon +48 (022) 220 14 49
www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : 1. Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót objętych przedmiotową dokumentacją w zakresie instalacji elektrycznej na zadaniach remontowych(Numer postępowania NP/2016/05/0326/GDA)
Przedmiot został podzielony na części:
CZĘŚĆ I -Stacja gazowa w/c Lębork w zakresie instalacji elektrycznej
CZĘŚĆ II - Stacja gazowa w/c Nowy Staw w zakresie instalacji elektrycznej
CZĘŚĆ III- Stacja gazowa w/c Stare Pole w zakresie instalacji elektrycznej
CZĘŚĆ IV- Stacja gazowa w/c Żukowo w zakresie instalacji elektrycznej

2. Istotne warunki zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji, szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Specyfikacji.

4. Dostawca, przed złożeniem oferty, powinien zapoznać się obiektem podlegającym remontowi.

5. Postępowanie ze złomem zostało określone w Rozdziale IV Opisu Przedmiotu Zamówienia dla każdej części.

6. Dostawca zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami ,,Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A." i stosować zawarte w nim zasady postępowania w trakcie realizacji zamówienia. Kodeks Postępowania dla Dostawców jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postepowania-dla-dostawcow/
Miejsce uzyskania SIWZ : strona Internetowa Zamawiającego
www.gaz-system.pl.
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1.Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do Specyfikacji przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca.
3.Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ.
4.O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Dostawców, którym przekazano SIWZ, a także zamieści na stronie internetowej Spółki, na której została udostępniona SIWZ.
5.Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Dostawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia Postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
2. O zakończeniu Postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia
1) Wykonawców, którym przekazano SIWZ - w przypadku zakończenia Postępowania przed upływem terminu składania ofert,
2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia Postępowania po upływie terminu składania ofert.
3. Dostawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia o którym mowa w ust. 1 powyżej.
4. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje Zamawiającemu również po wyborze najkorzystniejszej oferty w danej Części. W takiej sytuacji Zamawiający może zakończyć Postępowanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty w danej Części, po unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w tej Części.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
6.Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia Niepublicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli żąda go Zamawiający.
7.Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny oferty (kryterium- cena), które będą prowadzone w formie osobistych spotkań, telekonferencji, wideokonferencji lub drogą elektroniczną.
Dodatkowe informacje : 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych
w niniejszej Specyfikacji.
2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia Zamówienia Niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o Zamówieniu Niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Dostawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o Zamówieniu Niepublicznym w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.gaz-system.pl/przetargi/
3. W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
Warunki udziału w postępowaniu : I. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia Niepublicznego, tj.:

2.1) W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedno zamówienie polegające jednocześnie na zaprojektowaniu oraz wykonaniu budowy, przebudowy lub remontu instalacji elektrycznej na obiektach przemysłowych na których występuje strefa zagrożenia wybuchem.

2.2) Dysponują lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, posiadającymi niezbędne do jego wykonania kwalifikacje/uprawnienia zawodowe, w tym osoby posiadające uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z 7 lipca1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) [zwanej dalej jako ,,Prawo budowlane"] oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz.1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), zwane dalej ,,uprawnieniami budowlanymi", w tym:
a) co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

b) co najmniej 1 osobą do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

2.3) Dysponują lub będą dysponować osobami posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne, zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) do wykonywania prac w zakresie
kwalifikacje dla Grupy 1:
typ E pkt. 2 - urządzenia i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV- co najmniej 2 osoby
typ D pkt. 2 - urządzenia i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV- co najmniej 1 osoba
typ E pkt. 7 - sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego- co najmniej 2 osoby
typ D pkt. 7 - sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego- co najmniej 1 osoba
typ E pkt. 9 - elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym- co najmniej 2 osoby
typ D pkt. 9 - elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym- co najmniej 1 osoba
typ E pkt. 10 - aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2, 7, 9- co najmniej 2 osoby

typ D pkt. 10 - aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2, 7, 9- co najmniej 1 osoba
typ E - prace kontrolno - pomiarowe w zakresie urządzeń i instalacji elektrycznych do 1 kV- co najmniej 2 osoby
typ D - prace kontrolno - pomiarowe w zakresie urządzeń i instalacji elektrycznych do 1 kV- co najmniej 1 osoba
UWAGA: W przypadku, gdy osoba nadzorująca jednocześnie wykonuje prace budowlano-montażowe, powinna także posiadać aktualne świadectwo kwalifikacyjne eksploatacji.
Dopuszcza się łączenie funkcji.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia Niepublicznego,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia Niepublicznego zgodnie
z Rozdziałem VII ust. 1 SIWZ.

II. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ DOSTAWCY

1. W wyznaczonym terminie składania ofert Dostawca winien przedstawić:

1) Formularz ,,OFERTA" - wypełniony zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ) zawierający między innymi oświadczenie Dostawcy, iż nie podlega wykluczeniu z Postępowania, zgodnie
z Rozdziałem VIII ust 1. Pkt. 4) SIWZ oraz Oświadczenie Dostawcy, iż spełnia warunki udziału, zgodnie z Rozdziałem VIII ust.1 pkt 1) - pkt 3) SIWZ.

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z którego treści będą wynikać zasady reprezentacji Dostawcy
w obrocie.
Dopuszcza się składanie dokumentów wystawionych z datą wcześniejszą, jeśli w tym okresie dane zawarte w rejestrze nie uległy zmianie i Dostawca złoży w tym zakresie stosowne oświadczenie lub Zamawiający samodzielnie zweryfikuje aktualność danych Dostawcy zawartych w rejestrze.
Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych w formie pisemnej, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w rejestrze na podstawie właściwych przepisów.
Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i nie wszczęto wobec niego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości, podając jednocześnie podstawę prawną wystawienia tych dokumentów.

Uwaga:
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną Część Zamówienia, Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) - pkt 2) powyżej dla każdej Części odrębnie.

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego (po wstępnej ocenie ofert lub negocjacjach handlowych):

1) Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówień, zgodnie z warunkiem określonym w Rozdziale I ust. 1 pkt. 2) ppkt. 2.1) Ogłoszenia(zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do Specyfikacji).
Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy odpowiednio podać:
- przedmiot zamówienia,
- zakres prac
-obiekt, którego dotyczyło zamówienie,
- termin realizacji tj. rozpoczęcia (dd/mm/rrrr) i zakończenia (dd/mm/rrrr) realizacji zamówienia,
- zamawiającego (nazwa, adres),
(zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ)

Ponadto, do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy załączyć dokument potwierdzający, że zamówienia te zostały wykonane należycie.

2) Oświadczenie, że Dostawca dysponuje lub będzie dysponował osobami przewidzianymi do realizacji zadania, posiadającymi uprawnienia opisane w Rozdziale I ust. 1 pkt. 2) ppkt. 2.2)- 2.3) Ogłoszenia (zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do SIWZ).

3) Jeżeli Dostawca dla wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w Rozdziale I ust. 1 pkt 2) - 3) Ogłoszenia polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Rozdziale VIII ust. 4 SIWZ, zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. W tym celu Zamawiający wymaga:
3.1. zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ). Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż ww. zobowiązanie zostało podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu lub
3.2. innego dokumentu, z którego będzie jednoznacznie wynikać, że Wykonawca będzie dysponował zasobami podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.

Uwaga:
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną Część Zamówienia, Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1) - pkt 2) powyżej dla każdej Części odrębnie.

3. Oferta wraz z dokumentami może być przedstawiona w formie oryginału lub kopii lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Dostawcę/Mocodawcę.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Dostawcę.
5. W przypadku składania oferty przez Dostawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie Zamówienia, wymóg złożenia dokumentu, o których mowa w ust 1. pkt 2) powyżej oraz podpisania oświadczania w pkt. 16 Formularzu "OFERTA" dotyczy każdego z ww. Dostawców. Pozostałe dokumenty składane są przez tych Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu, których potwierdzeniem są dane dokumenty.
6. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Dostawca spełnia.
7. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty, oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.
8. Zamawiający może wezwać Dostawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie warunków lub wymagań na dzień przedłożonego oświadczenia lub dokumentu.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Dostawcę oświadczeń
i dokumentów w formie pisemnej w przypadku, gdy oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej lub papierowej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.
10. Jeżeli w danym postępowaniu oferty zostały złożone przez więcej niż 2 Dostawców, dopuszcza się możliwość badania i oceny ofert tylko tych 2 Dostawców, których oferty po wstępnej ocenie są najkorzystniejsze. W przypadku skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oferty złożone przez pozostałych Dostawców Zamawiający pozostawia bez badania i oceny.
Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Termin realizacji zamówienia : Wymagane
Data realizacji zamówienia : 2017-11-30
Miejsce realizacji zamówienia : 1)Część I-Stacja Gazowa w/c Lębork położona jest na terenie działek nr 54/5 oraz 54/6, obręb ewidencyjny: Lubowidz [Nr 0011], jednostka ewidencyjna: Nowa Wieś Lęborska, woj. pomorskie. 2) Część II- Stacja Gazowa w/c Nowy Staw położona jest na terenie działki nr 21/2, obręb ewidencyjny: 4-Nowy Staw [Nr 0004], jednostka ewidencyjna: Nowy Staw - Miasto, woj. pomorskie. 3) Część III- Stacja Gazowa w/c Stare Pole położona jest na terenie działki nr 111/1, obręb ewidencyjny: Nr 0012, Stare Pole, jednostka ewidencyjna: 220908_2 Stare Pole, woj. pomorskie. 4) Część IV- Stacja Gazowa w/c Żukowo położona jest na terenie działki nr 640/4, obręb ewidencyjny: Żukowo G [Nr 0020], jednostka ewidencyjna: Żukowo - G [220508_5], woj. pomorskie.
Termin składania ofert : 2016-11-04 10:00
Miejsce otwarcia ofert : otwarcie ofert jest niejawne
Termin otwarcia ofert : 2016-10-25 10:15
Miejsce otwarcia ofert : otwarcie ofert jest niejawne
Okres związania ofertą : 45 dni
Termin związania ofertą : 2016-12-08
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.