eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie likwidacji wypłycenia w miejscu przekroczenia rowu melioracyjnego w m. Chmieleniec na odcinku ok 50m, gaz. Sopieszyno-LęborkOgłoszenie z dnia 2016-10-10

Nr: NP/2016/09/0638/GDA

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie likwidacji wypłycenia w miejscu przekroczenia rowu melioracyjnego w m. Chmieleniec na odcinku ok 50m, gaz. Sopieszyno-Lębork

Typ: Niepubliczne

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Usługi

Miasto: Gdańsk

Województwo: pomorskie

Data publikacji: 2016-10-10

Data wygaśnięcia: 2016-10-28

CPV: -

Osoba kontaktowa: Dorota Zagórska (GDH) dorota.zagorska@gaz-system.pl 058 32 30 480

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adres ul. Mszczonowska 4
Miejscowość Warszawa
Telefon +48 (022) 220 14 49
www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie likwidacji wypłycenia w miejscu przekroczenia rowu melioracyjnego w m. Chmieleniec na odcinku ok 50m, gaz. Sopieszyno-Lębork
Miejsce uzyskania SIWZ : strona internetowa Zamawiającego postępowania niepubliczne pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie likwidacji wypłycenia w miejscu przekroczenia rowu melioracyjnego w m. Chmieleniec na odcinku ok 50m, gaz. Sopieszyno-Lębork
Numer postępowania NP/2016/09/0638/GDA
Ogłoszenie i SIWZ są dostępne do dnia składania ofert tj. do dnia 28.10 2016r. do godziny 10:00
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do Specyfikacji przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca.
3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ.
4. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Dostawców, którym przekazano SIWZ, a także zamieści na stronie internetowej Spółki, na której została udostępniona SIWZ.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1.Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Dostawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji.
Dostawca, przed złożeniem oferty, powinien zapoznać się z załącznikami oraz obiektem podlegającym remontowi
2.Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia Postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
3.O zakończeniu Postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia:
1)Wykonawców, którym przekazano SIWZ - w przypadku zakończenia Postępowania przed upływem terminu składania ofert,
2)wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia Postępowania po upływie terminu składania ofert.
4.Dostawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia o którym mowa w ust. 1 powyżej.
5.Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje Zamawiającemu również po wyborze najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji Zamawiający może zakończyć Postępowanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty, po unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.
6.Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
7. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny oferty, które będą prowadzone w formie osobistych spotkań, telekonferencji, wideokonferencji lub drogą elektroniczną
8.Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia Niepublicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli żąda go Zamawiający.
9.Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia prac będących przedmiotem niniejszego postępowania podwykonawcom.
W przypadku powierzenia prac podwykonawcom w ofercie należy wskazać jaki zakres prac zostanie zlecony podwykonawcom.
10.Zamawiający dopuszcza poleganie na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
Dodatkowe informacje : 1.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji.
2.Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia Zamówienia Niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o Zamówieniu Niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Dostawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o Zamówieniu Niepublicznym w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.gaz-system.pl/przetargi/
3.W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
4.Przedmiotem Zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji wypłycenia w miejscu przekroczenia rowu melioracyjnego w m. Chmieleniec na odcinku ok. 50m, gazociąg Sopieszyno- Lębork oraz pełnienie nadzoru autorskiego
Numer postępowania NP/2016/09/0638/GDA

5.Istotne warunki zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji, szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Specyfikacji.
6.Zakres prac obejmuje m.in.:
1) Opracowania kompletnej dokumentacji projektowej w tym:
a) Wykonanie projektu wykonawczego łącznie ze sporządzeniem informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 3 egzemplarze.
b) Wykonanie kosztorysu inwestorskiego. - 1 egzemplarz.
c) Wykonanie przedmiaru robót - 1 egzemplarz.
d) Wykonanie ZZK (Zbiorcze Zestawienie Kosztów) - 1 egzemplarz.
e) Opracowanie zbiorczego zestawienia złomu - 1 egzemplarz.
f) Uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia wodno-prawnego, a także decyzji pozwolenia na budowę jeżeli taki obowiązek zostanie nałożony lub potwierdzenia braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych (w przypadku braku obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę).
g) Wykonanie Karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej według art.3 ust.1 pkt.5 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1235 j.t. z późn. zm.) - 1 egzemplarz.
2) Sprawowania nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych oraz podczas odbiorów.

7.Dostawca,przed złożeniem oferty, powinien zapoznać się z załącznikami oraz obiektem podlegającym remontowi.

8.Dostawca zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami ,,Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A." i stosować zawarte w nim zasady postępowania w trakcie realizacji zamówienia. Kodeks Postępowania dla Dostawców jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postepowania-dla dostawcow/
9.Temat (nagłówek) wiadomości przekazywanej drogą elektroniczną musi rozpoczynać się numerem przedmiotowego postępowania nadanym przez Zamawiającego, tj.NP/2016/09/0638/GDA .
10.Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę, sporządzoną w formie papierowej lub elektronicznej Ofertę należy złożyć na Formularzu ,,Oferta" (zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ). Złożenie większej liczby ofert w postępowaniu spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Dostawcę.
Dostawca decyduje o formie złożenia oferty
TERMIN REALIZACJI:
a) Termin rozpoczęcia prac - w dniu podpisania umowy.
b) Termin przekazania Zamawiającemu uzgodnionej dokumentacji projektowej z potwierdzeniem braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub pozwoleniem na budowę (jeżeli taki obowiązek zostanie nałożony) - 15.09.2017r.
c) Czas trwania nadzoru autorskiego: planowany termin realizacji do 30.12.2017r. W przypadku wydłużenia terminu realizowania robót budowlanych, wykraczającego poza planowany termin sprawowania nadzoru autorskiego termin realizacji Umowy w zakresie wykonywania nadzoru autorskiego, może ulec przesunięciu do zakończenia okresu faktycznego wykonywania robót budowlanych oraz odbiorów.Warunki udziału w postępowaniu : INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia niepublicznego mogą ubiegać się Dostawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia Niepublicznego, tj.:
2.1. dysponują lub będą dysponować potencjałem technicznym, tj.: w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie zrealizowali łącznie:
a) co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy, przebudowy lub remontu na czynnym gazociągu wysokiego ciśnienia o DN min. 200 i ciśnieniu roboczym MOP min1,6 MPa;
oraz
b) co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na wykonaniu operatu wodnoprawnego na regulację wód, zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód lub na wykonaniu urządzeń wodnych lub wykonaniu przekroczenia siecią cieku wodnego.

2.2. dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, posiadającymi niezbędne do wykonania Zamówienia kwalifikacje/uprawnienia zawodowe,
w tym osoby posiadające uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity DZ.U. z 2013 r., poz. 1409 z późń. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. Poz. 1946), zwane dalej ,,uprawnieniami budowlanymi", w tym:
a) Co najmniej jedną (1) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
b) Co najmniej jedną (1) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności hydrotechnicznej.

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia Niepublicznego,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia Niepublicznego zgodnie
z Rozdziałem VII ust. 1 SIWZ.

2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Dostawców zostanie dokonana według formuły ,,spełnia" - ,,nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty lub przedstawionych w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego.
3. Dopuszcza się wspólne ubieganie się Dostawców o udzielenie Zamówienia Niepublicznego.
W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany
w ust. 1 pkt 1) - 3) powyżej mogą spełniać łącznie wszyscy Dostawcy. W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 1 pkt 4) musi spełnić każdy z Dostawców odrębnie.
4. Zamawiający dopuszcza poleganie na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Dostawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia niepublicznego, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (poleganie na zasobach innych podmiotów). W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów Dostawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował w sposób realny zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia niepublicznego, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia niepublicznego oraz dokumenty, z których będzie wynikać, że osoba lub osoby podpisujące zobowiązanie były umocowane do działania w imieniu tych podmiotów.
W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia wymaga się, aby takie podmioty brały udział w realizacji Zamówienia Niepublicznego w charakterze podwykonawców Dostawcy.
W sytuacji, gdy Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji Zamówienia Niepublicznego, zakazuje się polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy
i doświadczenia.

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ DOSTAWCY
1. W wyznaczonym terminie składania ofert Dostawca zobowiązany jest przedłożyć:
1) Formularz ,,OFERTA" - wypełniony zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ) zawierający między innymi oświadczenie Dostawcy, iż nie podlega wykluczeniu z Postępowania, zgodnie
z Rozdziałem VIII ust 1. Pkt. 4) SIWZ oraz Oświadczenie Dostawcy, iż spełnia warunki udziału, zgodnie z Rozdziałem VIII ust.1 pkt 1) - pkt 3) SIWZ.
2) Formularz cenowy zgodnie z treścią załącznika nr 7do SIWZ)
3) aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z którego treści będą wynikać zasady reprezentacji Dostawcy
w obrocie.
Dopuszcza się składanie dokumentów wystawionych z datą wcześniejszą, jeśli w tym okresie dane zawarte w rejestrze nie uległy zmianie i Dostawca złoży w tym zakresie stosowne oświadczenie lub Zamawiający samodzielnie zweryfikuje aktualność danych Dostawcy zawartych w rejestrze.
Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych w formie pisemnej, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w rejestrze na podstawie właściwych przepisów.

Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i nie wszczęto wobec niego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości, podając jednocześnie podstawę prawną wystawienia tych dokumentów.

2. Dostawca zobowiązany jest przedstawić w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego (po wstępnej ocenie ofert lub negocjacjach handlowych):

1) Wykaz zrealizowanych w okresie 3 (trzech) lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówień, zgodnie z warunkiem określonym w Rozdziale VIII ust. 1 pkt. 2.1 SIWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do Specyfikacji).
Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy odpowiednio podać:
- przedmiot zamówienia (nazwę, przedmiot zamówienia oraz zakres zamówienia),
- Charakterystyczne parametry gazociągu (średnica, ciśnienie).
- termin realizacji tj. rozpoczęcia (dd/mm/rrrr) i zakończenia (dd/mm/rrrr) realizacji zamówienia,
- zamawiającego (nazwa, adres),
Ponadto, do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy załączyć dokument, że zamówienia te zostały wykonane należycie.


2) Oświadczenie Dostawcy, iż dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2.2 SIWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do Specyfikacji).

3) Jeżeli Dostawca dla wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2 SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Rozdziale VIII ust. 4 SIWZ, zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia
a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. W tym celu Zamawiający wymaga:
3.1. zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ). Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż ww. zobowiązanie zostało podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu lub
3.2. innego dokumentu, z którego będzie jednoznacznie wynikać, że Wykonawca będzie dysponował zasobami podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
3. Oferta wraz z dokumentami może być przedstawiona w formie oryginału lub kopii lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Dostawcę/Mocodawcę.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Dostawcę.
5. W przypadku składania oferty przez Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, wymóg złożenia dokumentu, o których mowa w ust 1. pkt 3) oraz podpisania oświadczania w pkt. 16 Formularzu "OFERTA" ,dotyczy każdego z ww. Dostawców. Pozostałe dokumenty składane są przez tych Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu, których potwierdzeniem są dane dokumenty.
6. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Dostawca spełnia.
7. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty, oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.
8. Zamawiający może wezwać Dostawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie warunków lub wymagań na dzień przedłożonego oświadczenia lub dokumentu.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Dostawcę oświadczeń
i dokumentów w formie pisemnej w przypadku, gdy oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej lub papierowej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.
10. Jeżeli w danym postępowaniu oferty zostały złożone przez więcej niż 2 Dostawców, dopuszcza się możliwość badania i oceny ofert tylko tych 2 Dostawców, których oferty po wstępnej ocenie są najkorzystniejsze. W przypadku skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oferty złożone przez pozostałych Dostawców Zamawiający pozostawia bez badania i oceny.
Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Termin realizacji zamówienia : Wymagane
Data realizacji zamówienia : 2017-12-31
Miejsce realizacji zamówienia : Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A Oddział w Gdańsku
Termin składania ofert : 2016-10-28 10:00
Miejsce otwarcia ofert : otwarcie ofert jest niejawne
Termin otwarcia ofert : 2016-10-28 10:00
Miejsce otwarcia ofert : otwarcie ofert jest niejawne
Okres związania ofertą : 45 dni
Termin związania ofertą : 2016-12-12
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.