eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn: "Budowa hali magazynowej w Gustorzynie" oraz pełnienie nadzoru autorskiego.Ogłoszenie z dnia 2016-10-06

Nr: NP/2016/09/0686/GDA

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn: "Budowa hali magazynowej w Gustorzynie" oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Typ: Niepubliczne

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Usługi

Miasto: Gdańsk

Województwo: pomorskie

Data publikacji: 2016-10-06

Data wygaśnięcia: 2016-11-03

CPV: -

Osoba kontaktowa: Dorota Zagórska (GDH) dorota.zagorska@gaz-system.pl 058 32 30 480

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adres ul. Mszczonowska 4
Miejscowość Warszawa
Telefon +48 (022) 220 14 49
www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn: "Budowa hali magazynowej w Gustorzynie" oraz pełnienie nadzoru a
utorskiego.
Miejsce uzyskania SIWZ : strona internetowa Zamawiającego postępowania niepubliczne pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa hali magazynowej w Gustorzynie" oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
Numer postępowania NP/2016/09/0686/GDA
Ogłoszenie i SIWZ są dostępne do dnia składania ofert tj. do dnia 27.10 2016r. do godziny 10:00
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do Specyfikacji przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca.
3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ.
4. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Dostawców, którym przekazano SIWZ, a także zamieści na stronie internetowej Spółki, na której została udostępniona SIWZ.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1.Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Dostawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji.
Dostawca, przed złożeniem oferty, zobowiązany jest zapoznać się z planowanym zakresem robót
w terenie oraz z załącznikami Opisu Przedmiotu Zamówienia. W celu odbycia wizji lokalnej należy skontaktować się z Zamawiającym na adres e-mail: dorota.zagorska@gaz-system.pl

2.Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia Postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
3.O zakończeniu Postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia:
1)Wykonawców, którym przekazano SIWZ - w przypadku zakończenia Postępowania przed upływem terminu składania ofert,
2)wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia Postępowania po upływie terminu składania ofert.
4.Dostawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia o którym mowa w ust. 1 powyżej.
5.Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje Zamawiającemu również po wyborze najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji Zamawiający może zakończyć Postępowanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty, po unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.
6.Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
7. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny oferty, które będą prowadzone w formie osobistych spotkań, telekonferencji, wideokonferencji lub drogą elektroniczną
8.Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia Niepublicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli żąda go Zamawiający.
9.Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia prac będących przedmiotem niniejszego postępowania podwykonawcom.
W przypadku powierzenia prac podwykonawcom w ofercie należy wskazać jaki zakres prac zostanie zlecony podwykonawcom.
10.Zamawiający dopuszcza poleganie na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
Dodatkowe informacje : 1.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji.
2.Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia Zamówienia Niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o Zamówieniu Niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Dostawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o Zamówieniu Niepublicznym w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.gaz-system.pl/przetargi/
3.W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
4.Przedmiotem Zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa hali magazynowej w Gustorzynie" wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Numer postępowania NP/2016/09/0686/GDA

5.Istotne warunki zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji, szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Specyfikacji.
6.Zakres prac obejmuje m.in.:
1) Opracowania kompletnej dokumentacji projektowej w tym opracowanie:
a) Inwentaryzacji geodezyjnej istniejącej infrastruktury podziemnej z uzyskaniem mapy do celów projektowych.
b) Projektu budowlanego z zagospodarowaniem terenu - 4 egz. w wersji papierowej oraz wersja elektroniczna.
c) Dokumentacji geotechnicznej (na potrzeby opracowania projektu budowlanego) - 4 egz.
w wersji papierowej oraz wersja elektroniczna.
d) Projektu wykonawczego z podziałem na branże - po 2 egz. w każdej branży, w wersji papierowej oraz wersja elektroniczna.
e) Projektu technologicznego - gospodarka magazynowa, (m.in. zawierająca wykaz ze specyfikacją i rozmieszczeniem wyposażenia technologicznego) - 2 egz. w wersji papierowej oraz wersja elektroniczna.
f) Projektu rozbiórki istniejącego budynku magazynowego o powierzchni 15m2 - 2 egz. w wersji papierowej oraz wersja elektroniczna
g) Kosztorysu inwestorskiego (metodą uproszczoną z zestawieniem R, M, S i tabelą elementów scalonych) - 2 egz. w wersji papierowej oraz wersja elektroniczna.
h) Przedmiaru robót - 1 egz. w wersji papierowej oraz wersja elektroniczna.
i) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) - 2 egz. w wersji papierowej oraz wersja elektroniczna.
j) Zbiorczego Zestawienia Złomu (ZZZ) - 2 egz. w wersji papierowej oraz wersja elektroniczna.
k) Zbiorczego Zestawienia Kosztów (ZZK) - 2 egz. w wersji papierowej oraz wersja elektroniczna.

Uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych, w tym decyzji pozwolenia na budowę oraz pozwolenia wodnoprawnego jeśli sposób odprowadzenia wód opadowych będzie tego wymagał.
2) Sprawowania nadzoru autorskiego - zgodnie z zapisami pkt IV OPZ
7.Dostawca, przed złożeniem oferty, zobowiązany jest zapoznać się z planowanym zakresem robót
w terenie oraz z załącznikami Opisu Przedmiotu Zamówienia. W celu odbycia wizji lokalnej należy skontaktować się z Zamawiającym na adres e-mail: dorota.zagorska@gaz-system.pl

8.Dostawca zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami ,,Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A." i stosować zawarte w nim zasady postępowania w trakcie realizacji zamówienia. Kodeks Postępowania dla Dostawców jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postepowania-dla dostawcow/
9.Temat (nagłówek) wiadomości przekazywanej drogą elektroniczną musi rozpoczynać się numerem przedmiotowego postępowania nadanym przez Zamawiającego, tj.NP/2016/09/0686/GDA .
10.Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę, sporządzoną w formie papierowej lub elektronicznej Ofertę należy złożyć na Formularzu ,,Oferta" (zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ). Złożenie większej liczby ofert w postępowaniu spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Dostawcę.
Dostawca decyduje o formie złożenia oferty
TERMIN REALIZACJI:
a) Termin rozpoczęcia prac - w dniu podpisania umowy.
b) Termin przekazania Zamawiającemu kompletnej uzgodnionej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami, uzgodnieniami oraz decyzjami administracyjnymi, w tym decyzji pozwolenia na budowę oraz pozwolenia wodnoprawnego jeśli sposób odprowadzenia wód opadowych będzie tego wymagał - do 29.09.2017r.
c) Czas trwania nadzoru autorskiego: nadzór autorski będzie prowadzony w okresie realizacji robót budowlanych oraz odbiorów - przewidywany czas do 30.12.2018 r.
W przypadku wydłużenia terminu realizowania robót budowlanych, wykraczającego poza planowany termin sprawowania nadzoru autorskiego termin realizacji Umowy w zakresie wykonywania nadzoru autorskiego, może ulec przesunięciu do zakończenia okresu faktycznego wykonywania robót budowlanych oraz odbiorów
Warunki udziału w postępowaniu : INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia niepublicznego mogą ubiegać się Dostawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia Niepublicznego, tj.:

2.1. dysponują lub będą dysponować potencjałem technicznym, tj.: w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowali co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy budynku o kubaturze min. 1000 m3, w rozumieniu prawa budowlanego (budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach), z wyłączeniem budynków jednorodzinnych.

2.2. dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, posiadającymi niezbędne do wykonania Zamówienia kwalifikacje/uprawnienia zawodowe,
w tym osoby posiadające uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity DZ.U. z 2013 r., poz. 1409 z późń. zm.) oraz
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. Poz. 1946), zwane dalej ,,uprawnieniami budowlanymi", w tym:
a) Co najmniej dwie (2) osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
b) Co najmniej dwie (2) osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
c) Co najmniej dwie (2) osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
d) Co najmniej dwie (2) osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności drogowej.

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia Niepublicznego,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia Niepublicznego zgodnie
z Rozdziałem VII ust. 1 SIWZ.

2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Dostawców zostanie dokonana według formuły ,,spełnia" - ,,nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty lub przedstawionych w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego.
3. Dopuszcza się wspólne ubieganie się Dostawców o udzielenie Zamówienia Niepublicznego.
W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany
w ust. 1 pkt 1) - 3) powyżej mogą spełniać łącznie wszyscy Dostawcy. W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 1 pkt 4) musi spełnić każdy z Dostawców odrębnie.
4. Zamawiający dopuszcza poleganie na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Dostawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia niepublicznego, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (poleganie na zasobach innych podmiotów). W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów Dostawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował w sposób realny zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia niepublicznego, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia niepublicznego oraz dokumenty, z których będzie wynikać, że osoba lub osoby podpisujące zobowiązanie były umocowane do działania w imieniu tych podmiotów.
W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia wymaga się, aby takie podmioty brały udział w realizacji Zamówienia Niepublicznego w charakterze podwykonawców Dostawcy.
W sytuacji gdy Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji Zamówienia Niepublicznego, zakazuje się polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy
i doświadczenia.

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ DOSTAWCY
1. W wyznaczonym terminie składania ofert Dostawca zobowiązany jest przedłożyć:
1) Formularz ,,OFERTA" - wypełniony zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ) zawierający między innymi oświadczenie Dostawcy, iż nie podlega wykluczeniu z Postępowania, zgodnie
z Rozdziałem VIII ust 1. Pkt. 4) SIWZ oraz Oświadczenie Dostawcy, iż spełnia warunki udziału, zgodnie z Rozdziałem VIII ust.1 pkt 1) - pkt 3) SIWZ.
2) Formularz cenowy zgodnie z treścią załącznika nr 7do SIWZ)
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z którego treści będą wynikać zasady reprezentacji Dostawcy
w obrocie.
Dopuszcza się składanie dokumentów wystawionych z datą wcześniejszą, jeśli w tym okresie dane zawarte w rejestrze nie uległy zmianie i Dostawca złoży w tym zakresie stosowne oświadczenie lub Zamawiający samodzielnie zweryfikuje aktualność danych Dostawcy zawartych w rejestrze.
Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych w formie pisemnej, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w rejestrze na podstawie właściwych przepisów.

Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i nie wszczęto wobec niego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości, podając jednocześnie podstawę prawną wystawienia tych dokumentów.

2. Dostawca zobowiązany jest przedstawić w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego (po wstępnej ocenie ofert lub negocjacjach handlowych):

1) Wykaz zrealizowanych w okresie 3 (trzech) lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówień, zgodnie z warunkiem określonym w Rozdziale VIII ust. 1 pkt. 2.1 SIWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do Specyfikacji).
Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy odpowiednio podać:
- przedmiot zamówienia (nazwę, przedmiot zamówienia oraz zakres zamówienia w tym kubatura),
- termin realizacji tj. rozpoczęcia (dd/mm/rrrr) i zakończenia (dd/mm/rrrr) realizacji zamówienia,
- zamawiającego (nazwa, adres),
Ponadto, do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy załączyć dokument, że zamówienia te zostały wykonane należycie.


2) Oświadczenie Dostawcy, iż dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2.2 SIWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do Specyfikacji).
3) Jeżeli Dostawca dla wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2 SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Rozdziale VIII ust. 4 SIWZ, zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia
a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. W tym celu Zamawiający wymaga:
3.1. zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ). Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż ww. zobowiązanie zostało podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu lub
3.2. innego dokumentu, z którego będzie jednoznacznie wynikać, że Wykonawca będzie dysponował zasobami podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
3. Oferta wraz z dokumentami może być przedstawiona w formie oryginału lub kopii lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Dostawcę/Mocodawcę.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Dostawcę.
5. W przypadku składania oferty przez Dostawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie Zamówienia, wymóg złożenia dokumentu, o których mowa w ust 1. pkt 3) oraz podpisania oświadczania w pkt. 16 Formularzu "OFERTA", dotyczy każdego z ww. Dostawców. Pozostałe dokumenty składane są przez tych Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu, których potwierdzeniem są dane dokumenty.
6. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Dostawca spełnia.
7. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty, oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.
8. Zamawiający może wezwać Dostawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie warunków lub wymagań na dzień przedłożonego oświadczenia lub dokumentu.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Dostawcę oświadczeń
i dokumentów w formie pisemnej w przypadku, gdy oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej lub papierowej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.
10. Jeżeli w danym postępowaniu oferty zostały złożone przez więcej niż 2 Dostawców, dopuszcza się możliwość badania i oceny ofert tylko tych 2 Dostawców, których oferty po wstępnej ocenie są najkorzystniejsze. W przypadku skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oferty złożone przez pozostałych Dostawców Zamawiający pozostawia bez badania i oceny.
Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Termin realizacji zamówienia : Wymagane
Data realizacji zamówienia : 2018-12-30
Miejsce realizacji zamówienia : Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A Oddział w Gdańsku
Termin składania ofert : 2016-11-03 10:00
Miejsce otwarcia ofert : otwarcie ofert jest niejawne
Termin otwarcia ofert : 2016-10-27 10:00
Miejsce otwarcia ofert : otwarcie ofert jest niejawne
Okres związania ofertą : 45 dni
Termin związania ofertą : 2016-12-10
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.